متغیرهای تعیین کننده کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد مبتلا به اچ آی وی

پیام:
چکیده:
اهداف

در بیماری های مزمن که به صورت کامل قابل درمان نیستند، مسیله کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بین های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد مبتلا به اچ آی وی انجام پذیرفت.

مواد و روش ها

نمونه ما شامل 90 فرد مبتلا به اچ آی وی بود که در سال 95-96 در بیمارستان امام خمینی (ره) تحت درمان ضدرتروویروسی بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، پرسش نامه سنجش حافظه آینده نگر گذشته نگر، مصاحبه اندازه گیری میزان عملکرد روزمره زندگی و آزمون فلوسیتومتری برای سنجش CD4 بود. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و انحراف معیار و نیز روش های آمار استنباطی شامل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای این منظور از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها

مطالعه پیش رو حافظه آینده نگر گذشته نگر و عملکرد زندگی روزمره را به عنوان متغیرهای پیش بین نشان داد (P<0/001). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که شمارش CD4، میزان بار ویروسی، جنسیت، سن و تحصیلات پیش بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به اچ آی وی نیست (P>0/05).

نتیجه گیری

 حافظه آینده نگر گذشته نگر و نیز عملکرد زندگی روزمره دو متغیر پیش بین مهم برای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در میان افراد مبتلا به اچ آی وی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139735 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.