فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 2 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سپهر لطفی مرنگلو، امیرشهریار آریامنش، بهزاد امین زاده، هرمز عابدی، علیرضا منتظرابدی* صفحات 108-117
  اهداف

   هدف از این مطالعه، مقایسه مقادیر کنتراست نسبی در سکانس های سه بعدی DESS با دو زاویه فلیپ 40 و 90 درجه با سایر سکانس های روتین به منظور اثبات کارآمدی این سکانس در مقایسه با سایر سکانس های رایج نظیر سکانس PD ،T2 ،STIR و سکانس سه بعدی FLASH در مشاهده بهتر ضایعات حاصل از ناهنجاری های غضروفی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی است.

  مواد و روش ها

   15 بیمار که شامل 9 آقا (14-56 سال) و شش خانم (36-65 سال) که دارای علایم زانو درد بودند با معرفی پزشک ارتوپد تحت تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) با استفاده از سکانس های سه بعدی DESS با دو زاویه فلیپ 90 و 40 با سکانس های PD T2 ،STIR و سکانس سه بعدی FLASH قرار گرفتند و تصاویر حاصل با استفاده از نرم افزار Radiant DICOM Viewer 4.6.9 مورد آنالیز قرار گرفت و مقادیر کنتراست نسبی برای تصاویر ساژیتال انتخاب شده در هر سکانس برای هر بیمار به دست آمد. آنالیز آماری داده های به دست آمده با استفاده از نسخه 16 نرم افزار آماری SPSS انجام شد. 

  یافته ها

   تست های آماری فریدمن و ویلکاکسون مقادیر معنادار P (کمتر از 0/05) را بین تمام سکانس های مورد بررسی در این مطالعه نشان دادند. سکانس DESS با زاویه فلیپ 90 درجه با داشتن میانگین مقدار کنتراست نسبی 77/2667 دارای بهترین مقدار بود و در این بین سکانس FLASH با داشتن مقدار 3/733 دارای کمترین مقدارمیانگین کنتراست نسبی بود. 

  نتیجه گیری

   سکانس DESS با زاویه فلیپ 90 درجه دارای بهترین مقادیر کنتراست نسبی بود و بهترین سیگنال ممکن را از محل مایع مفصلی و نیز محل غضروف در تصویر فراهم کرد و بدین ترتیب امکان بررسی هرچه بهتر غضروف مفصلی را از نظر داشتن ضایعه مهیا می کند؛ بنابراین سکانس DESS با زاویه فلیپ 90 درجه بهترین سکانس برای بررسی ناهنجاری های غضروفی در بین سکانس های مورد بررسی این مطالعه است.

  کلیدواژگان: تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، استئوآرتریت، پروتکل DESS، PD، STIR
 • سعید قدرتی، دنیا رضایی، نیوشا وزیری*، بهاره شکرانی، غزاله سادات احسانی حضراتی فرد صفحات 118-127
  اهداف

  در بیماری های مزمن که به صورت کامل قابل درمان نیستند، مسیله کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بین های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد مبتلا به اچ آی وی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  نمونه ما شامل 90 فرد مبتلا به اچ آی وی بود که در سال 95-96 در بیمارستان امام خمینی (ره) تحت درمان ضدرتروویروسی بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، پرسش نامه سنجش حافظه آینده نگر گذشته نگر، مصاحبه اندازه گیری میزان عملکرد روزمره زندگی و آزمون فلوسیتومتری برای سنجش CD4 بود. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و انحراف معیار و نیز روش های آمار استنباطی شامل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای این منظور از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  مطالعه پیش رو حافظه آینده نگر گذشته نگر و عملکرد زندگی روزمره را به عنوان متغیرهای پیش بین نشان داد (P<0/001). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که شمارش CD4، میزان بار ویروسی، جنسیت، سن و تحصیلات پیش بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به اچ آی وی نیست (P>0/05).

  نتیجه گیری

   حافظه آینده نگر گذشته نگر و نیز عملکرد زندگی روزمره دو متغیر پیش بین مهم برای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در میان افراد مبتلا به اچ آی وی است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، عملکرد زندگی روزمره، حافظه آینده نگر، گذشته نگر، لنفوسیت تی، بار ویروسی
 • سمانه نجفی، موسی سجادی، امیررضا نصیرزاده، حسین جدی* صفحات 128-141
  اهداف

  اضطراب قبل از عمل جراحی می تواند سبب افزایش درد پس از عمل، افزایش نیاز به مسکن و افزایش زمان اقامت بیمار در بیمارستان شود؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم انجام شد.

  مواد و روش ها

   این کارآزمایی بالینی روی 90 بیمار تحت جراحی شکمی در بیمارستان 15 خرداد بیدخت در سال 1396 انجام شد. بیماران به روش تصادفی بلوک های جایگشتی به دو گروه مداخله و پلاسبو (هر گروه 45 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد اشپیل برگر بود که بلافاصله قبل و پس از مداخله در دو گروه تکمیل شد. در پایان داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، زوجی و کای اسکویر در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران در گروه مداخله و پلاسبو به ترتیب 35/31±13/37 و 65/51±15/44 بود. بیشترین نوع عمل در هردو گروه هرنیاینگوینال بود. قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر شدت اضطراب وجود نداشت (05/0P) و از نظر شدت اضطراب پنهان معنی دار نشد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  رایحه درمانی با گل سرخ در کاهش شدت اضطراب آشکار بیماران قبل از عمل جراحی موثر است و استفاده از آن به عنوان درمان مکمل، ارزان و غیرتهاجمی در بالین توصیه می شود.</p).

  کلیدواژگان: گل سرخ، رایحه درمانی استنشاقی، اضطراب، عمل جراحی
 • سمانه ابوئی پور، محمود دهقانی اشکذری، فاطمه ابویی مهریزی*، بی بی فاطمه حقیرالسادات، نرگس نیکونهاد لطف آبادی صفحات 142-155
  اهداف

  نیوزوم ها به عنوان حاملینی برای تحویل هدفمند دارو در سیستم های نوین دارورسانی، مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به خواص بیولوژیکی منحصربه فرد گیاه پونه سای ایرانی (جنس Nepta)، در این پژوهش از این گیاه جهت تهیه فرمول بهینه نیوزوم حاوی عصاره و بررسی خاصیت سمیت سلولی آن استفاده شد.

  مواد و روش ها

   ابتدا عصاره گیاه پونه سای ایرانی تهیه شد. سپس، با استفاده از دو ترکیب کلسترول و Span-60، سامانه نانونیوزومی حاوی عصاره طراحی و تولید شد. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سامانه توسط FTIR و SEM بررسی شد. از تست TTM (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) نیز جهت تعیین سمیت سلولی عصاره و سامانه حاصل در برابر سلول های سرطانی استخوان (MG63) استفاده شد.

  یافته ها

   فرمولاسیون بهینه با ترکیب کلسترول و Span-60 با نسبت 80:20 به دست آمد. میزان آزادسازی با شیب ثابت در مدت زمان طولانی ادامه داشت. میزان زنده مانی سلول های MG-63 در مقابل 100 میکروگرم بر میلی لیتر از فرم آزاد عصاره N. persica و سامانه نیوزومی حاوی آن، به ترتیب 22 و 88/5 درصد بود.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل نشان داد که عصاره پونه سای ایرانی دارای اثرات ضدسرطانی است و نیوزوم ها می توانند این اثرات را بهبود بخشیده و به عنوان حامل هایی مناسب برای رساندن عصاره به بافت هدف مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: Nepta persica، نیوزوم، MTT، سلول سرطانی MG-63
 • عباس صارمی، محمد پرستش*، لیلی محمدی صفحات 156-169
  اهداف

  رزیستین از بافت چربی ترشح می شود و می تواند بین دیابت و ناباروری ارتباط برقرار کند. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات رزیستین به دنبال تمرینات هوازی در موش های دیابتی و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن: 56 روز، وزن: 200-250 گرم) به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: کنترل سالم، کنترل دیابتی و دیابتی تمرین هوازی. دیابت از طریق یک نوبت تزریق داخل صفاقی (65 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) استرپتوزوتوسین القا شد. هفت روز پس از تزریق و پس از 12 ساعت ناشتایی، حیوانات با غلظت گلوکز خون بیش از 250 میلی گرم در دسی لیتر، دیابتی در نظر گرفته شدند. هفت روز پس از القای دیابت، حیوانات در گروه ورزشی تحت تمرین هوازی پیش رونده قرار گرفتند (دویدن روی تردمیل برای یک ساعت، 27 متر بر دقیقه، پنج روز در هفته). پس از 10 هفته تمرین، میزان اسپرم و غلظت رزیستین اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مقایسه شدند (05/0>P).

  یافته ها

  القای دیابت به طور معنی دار موجب کاهش تعداد (001/0=P)، تحرک (001/0=P)، زنده مانی (001/0=P) و مورفولوژی (01/0=P) اسپرم شد. شاخص های اسپرمی چون تعداد (03/0=P) و زنده مانی (002/0=P) به طور معنی دار در گروه دیابت ورزشی بیش از گروه دیابتی کم تحرک بود. اختلاف معنی داری در سطوح رزیستین بین گروه های دیابتی ورزش و دیابتی کم تحرک مشاهده نشد (40/0=P).

  نتیجه گیری

   این نتایج نشان می دهد یک برنامه تمرین هوازی 10 هفته ی کیفیت اسپرمی را در مدل موش های صحرایی دیابتی نوع 2، مستقل از تغییرات رزیستین، بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: رزیستین، تمرین هوازی، سلامت تولید مثل، موش صحرایی
 • پروانه اصفهانی، سیده محبوبه حسینی زارع، منیره شمسایی* صفحات 170-181
  اهداف

  سرطان پستان شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان است. یکی از پیامدهای بارز ابتلا به سرطان پستان مشکلات روحی و روانی است که منجر به کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین شیوع افسردگی در زنان ایرانی دارای سرطان پستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش متاآنالیز در بازه زمانی فروردین ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. کلیه مقالات منتشر شده شیوع افسردگی در زنان دارای سرطان پستان در پایگاه های اطلاعاتی پابمد، وب آو ساینس، اسکوپوس، سایتس دایرکت، الزویر، وایلی، سید، ایران مدکس و مگ ایران با موتورهای جست وجوگر گوگل و گوگل اسکالر جست وجو و ارزشیابی کیفیتی شدند. درنهایت، 15 مقاله با استفاده از نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis تحلیل شدند.

  یافته ها

  شیوع افسردگی در زنان ایرانی دارای سرطان پستان 5/18 درصد (7/23-2/14 درصد: حدود اطمینان 95 درصد) به دست آمد. بیشترین شیوع افسردگی در زنان شهر بابل در سال 1392 برابر با 35 درصد (43-8/27 درصد: حدود اطمینان 95 درصد) و کمترین شیوع افسردگی در زنان شهر قم در سال 1396 برابر با 4/3 درصد (9-2/1 درصد: حدود اطمینان 95 درصد) به دست آمد. بین حجم نمونه، سال انجام مطالعه و میانگین سنی و شیوع افسردگی در زنان ایرانی رابطه معناداری وجود داشت (P<0/05).

  نتیجه گیری

   شیوع افسردگی تقریبا روی یک پنجم بیماران دارای سرطان پستان تاثیر می گذارد. بنابراین، ضروری است که در درمان سرطان پستان نه تنها به درمان جسمی پرداخته شود، بلکه به اختلالات روان شناختی این بیماری نیز توجه شود.

  کلیدواژگان: شیوع، افسردگی، سرطان پستان، متاآنالیز
 • سید مهدی شفاعت، مهرداد هاشمی، احمد مجد، مریم عبیری، سیروس زینلی* صفحات 182-191
  اهداف

   سندرم مورکیو یکی از تیپ های بیماری موکوپلی ساکاریدوز (تیپ چهار) است که دارای وراثت مغلوب اتوزومی است و بر اثر نقص در دو ژن GALNS (مورکیو A) و GLB1 (مورکیو B) ایجاد می شود. شیوع این بیماری تقریبا یک در هر 200 هزار تولد نوزاد زنده در جهان تخمین زده شده است که بیشترین مبتلایان تقریبا مربوط به خاورمیانه به دلیل نرخ بالاتر ازدواج خویشاوندی است. شایع ترین علایم بالینی این بیماری شامل اختلالات اسکلتی، مشکلات شنوایی و بینایی، کاهش رشد جسمانی و ناهنجاری قلبی است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه دو فرد مبتلا به سندرم مورکیو (یکی نوع A و دیگری نوع B) که هر دو حاصل ازدواج خویشاوندی بودند مورد بررسی ژنتیکی قرار گرفتند تا جهش یا جهش های عامل بیماری آن ها پیدا شود. DNA افراد تخلیص شد و سپس با استفاده از تکنیک SGN (Whole Exome Sequencing) تعیین توالی انجام شد. پس از دریافت نتایج، برای تایید جهش های پیدا شده، تعیین توالی سنگر انجام شد تا جهش مشاهده شده به این روش تایید شود.

  یافته ها

   در هر دو مبتلا جهش عامل بیماری به شکل هموزیگوت مشاهده شد که یکی از آن ها دارای جهش c.443G>A در اگزون 4 ژن GLB1 بود و در مبتلای دیگر نیز جهش c.313A>G در اگزون 3 ژن GALNS مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   دو جهش بیماری زای عامل بیماری سندرم مورکیو در دو فرد ایرانی در این مطالعه دیده شد که تکنیک NGS روش بسیار خوب و قابل اعتمادی برای پیدا شدن این دو جهش بود. جهش c.313A>G در ژن GALNS برای اولین بار در این مطالعه دیده شد و تا به حال این جهش در دنیا گزارش نشده بود.

  کلیدواژگان: موکوپلی ساکاریدوز، MPS، سندرم مورکیو، NGS
 • احمد آموزشی، محمود گنجی فرد*، ناهید ازدکی صفحات 192-198
  هدف

  بیماری پریکاردیت سلی فقط در یک تا دو درصد سل ها وجود دارد که از این نظر بسیار نادر است، از آنجایی که این بیماری  عامل 4 درصد پریکاردیت حاد و 7 درصد تامپوناد های قلبی است لذا باتوجه به عوارض خطرناک این دو بیماری لذا تشخیص سریع و صحیح این بیماری از بروز این عوارض می تواند جلوگیری کند.

  شرح مورد

  کیس گزارش شده پیرمرد 85 ساله ای است که با علایم بالینی تنگی نفس، صدای مبهم قلب و تورم ورید ژگولار معرفی شده است که در نوار قلب وی تاکی کاردی سینوسی و در یافته های آزمایشگاهی افزایش گلبول سفید (11.6) گزارش شده است. همچنین اقدامات تشخیصی دیگر مانند عکس قفسه سینه و اکو کاردیو گرفی انجام گردید که با تشخیص 28 میلی متر مایع پریکاردیال به صورت اورژانسی کاندید پریکاردیوتومی به صورت اورژانسی گردید،مایع تخلیه گردید و دارودرمانی و آنتی بیوتیک برای وی انجام گدید و نهایتا با حال عمومی خوب بیمار مرخص گردید.

  نتیجه گیری

  در بررسی P‏CR (واکنش زنجیره ای پلی مراز) برای تشخیص سل، مایع پریکارد برای آزمایشگاه فرستاده شده که نتیجه مثبت اعلام شد، لذا با توجه به عوارض خطرناک این بیماری توصیه می شود برای تمامی بیماران پریکارد افیوژن شدید این آزمایش انجام شود.

  کلیدواژگان: پریکاردیت، سل، تامپوناد قلبی
|
 • Sepehr Lotfi Marangaloo, AmirShahriar Ariamanesh, Behzad Aminzadeh, Hormoz Abedi, Alireza Montazerabadi* Pages 108-117
  Aims

  This study compared relative contrast values in three-dimensional Double Echo Steady State (DESS) sequences with two flip angles of 40 and 90 degrees and other routine sequences. The obtained data could help to prove the effects of this sequence, compared to the other routine sequences; accordingly, it could be applied for better detection of lesions resulting from cartilage abnormalities.

  Methods & Materials

   Total, 15 patients, including 9 men (14-56 y) and 6 women (36-65 y) with knee pain symptoms were referred to us by an orthopedic physician. All of the investigated patients underwent Magnetic Resonance Imaging (MRI) using DESS sequences with two flip angles of 40 and 90 degrees, as well as STIR , PD, T2, and 3D FLASH. We analyzed the acquired images using the Radiant DICOM Viewer4.6.9 software. We calculated relative contrast values for the selected SAGITAL images per sequence for each patient. The obtained data were analyzed using SPSS.

  Findings

  Friedman and Wilcoxon statistical tests data revealed significant P values (<0.05) for all the sequences examined in this study. The DESS sequence with a flip angle of 90° presented the most relative contrast value with the average score of 77.2667. The FLASH sequence provided the worst result of 3.733 for the relative contrast value.

  Conclusion

   The DESS sequence with 90° flip angle indicated the best relative contrast values and provided the best possible signal from the synovial fluid and the cartilage; therefore, it leads to the better examination of articular cartilage in terms of lesion. Accordingly, the DESS sequence with a flip angle of 90° was the optimal sequence to evaluate cartilage abnormalities among the examined sequences in this study.

  Keywords: MRI, Osteoarthritis, DESS protocol, STIR, PD
 • Saeed Ghodrati, Donya Rezaee, Newsha Vaziri*, Bahareh Shokrani, Ghazaleh Hazarati Pages 118-127
  Aims

   In chronic and incurable illnesses, the quality of life and its related factors are of significant importance. We aimed to investigate the predictors of Health-Related Quality of Life (HRQoL) in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-positive individuals.

  Methods & Materials

   Our sample included 90 HIV-infected individuals who were under Antiretroviral Therapy (ART) in Imam Khomeini Hospital of Tehran, Iran, in 2016-2017. The HRQoL questionnaire, Prospective-Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ), Instrumental Activities of Daily Living (IADL) interview, and flowcytometry test to assess CD4 count were used for data gathering. The obtained data were analyzed using descriptive statistics, including frequency and standard deviation and inferential statistics, including correlation and stepwise regression analyses. SPSS was used for data analysis, as well.

  Findings

  The present study data revealed that prospective/retrospective memory complaint and daily living functioning were predictors HRQoL in individuals with HIV (P<0.001, F2,85=22.70, R2 adj=0.55). The collected data also suggested that CD4 count, viral load, gender, age, and education did not predict HRQoL in the explored HIV-positive individuals (P>0.05). 

  Conclusion

   Prospective and retrospective memory and daily living functioning were the major predictors of HRQoL among the investigated HIV-infected individuals.

  Keywords: Health-related quality of life, Daily living functioning, Prospective, Retrospective memory, T-lymphocyte, Viral load
 • Samane Najafi, Moosa Sajjadi, Amirreza Nasirzadeh, Hossein Jeddi* Pages 128-141
  Aims

   Preoperative anxiety could increase postoperative pain, the need for analgesics, and the patient's hospital stay. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of aromatherapy with rose on preoperative anxiety before abdominal operation.

  Methods & Materials

   This clinical trial was performed on 90 patients undergoing abdominal operation at 15Khordad Hospital, in 2017. The study patients were assigned to the intervention and control groups by permuted block randomization method (n=45/group). The study instrument was the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The STAI was completed before and after conducting the intervention in both study groups. The obtained data were analyzed by SPSS using descriptive statistics, Student’s t-test, Paired Samples t-test, and Chi-squared test at a significance level of P<0.05.

  Findings

   The mean±SD age of the investigated patients in the intervention and control groups were 37.13±31.35 and 44.15±51.65 years, respectively. Most frequent operation type was inguinal hernia in both study groups. Before the intervention, there was no significant difference between the two groups in terms of anxiety (P>0.05); however, after the intervention, there was a significant difference between the study groups in terms of apparent and total anxiety (P<0.05). Furthermore, there was no significant difference between the study groups, in terms of latent anxiety (P>0.05). 

  Conclusion

   Aromatherapy with rose is effective in decreasing the apparent anxiety of patients before surgery. Thus, it is recommended to be used as a complementary, inexpensive, and non-invasive treatment at healthcare centers.

  Keywords: Rose, Aromatherapy, Anxiety, Operation
 • Samanah Aboeepoor, Mahmood Dehghani Ashkezari, Fateme Aboee Mehrizi*, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Narges Nikoonahad Lotfabadi Pages 142-155
  Aims

   Niosomes have been considered as carriers for targeted delivery of drugs in modern drug delivery systems. The Iranian Nepta (Nepta genus) has unique biological properties; thus, this plant was used in this study to prepare the optimized formulation of niosomes containing extract, and to evaluate its cytotoxicity.

  Methods & Materials

  Initially, the extract of Iranian Nepta (N. persica) was prepared. Then, the nano-niosomal system, containing the extract was designed and synthesized using cholesterol and Span-60. The physicochemical properties of the system were evaluated by FTIR and SEM. MTT assay [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] was used to determine the toxicity of the Nepta extract and nano-system containing it against bone cancer cells (MG63).

  Findings

  An optimized formulation was obtained using cholesterol and Span-60 with a ratio of 80:20. The amount of extract release from this formulation continued with a steady slope over a long period of time. The survival rate of MG63 cells against 100 μg/mL of the free form of N. persica extract and its niosomal form were 22% and 8.88%, respectively.

  Conclusion

   The present research results suggested that N. persica extract exert anti-cancer effects and niosome could improve its anti-cancer efficiency. Therefore, it could be used as a proper carrier to deliver the extract to the target tissue.

  Keywords: Nepta persica, Noisome, MTT, MG63 cell line
 • Abbas Saremi, Mohammad Parastesh*, Leili Mohammadi Pages 156-169
  Aims

   Resistin is secreted by adipose tissue and could be the link between diabetes and infertility. This study aimed to investigate the alteration of resistin following aerobic exercise training in diabetic rats and its possible interaction with sperm parameters.

  Methods & Materials

   In this experimental study, 30 male Wistar rats (age: 56 days, weight: 200-250g) were randomly divided equally into three groups of healthy control, diabetic control, and diabetic aerobic exercises. Diabetes was induced with a unique intraperitoneal injection (65 mg/kg body weight) of streptozotocin. Seven days after the injection and after 12 hours of fasting, the animals with blood glucose levels of ≥250 mg/dL were considered diabetic. Seven days after the induction of diabetes, the animals in the exercise group were subjected to progressive aerobic training (treadmill running for 1 h, 27 m/min, 5 d/wk). After 10 weeks of exercise, the sperm quality and resistin concentrations were measured. The obtained data were compared using Analysis of Variance (ANOVA) (P<0.05).

  Findings

  The induction of diabetes significantly decreased sperm count (P=0.001), motility (P=0.001), viability (P=0.001), and morphology (P=0.01). The sperm parameters, such as count (P=0.03) and viability (P=0.002) were significantly higher in the diabetic exercise group, compared to the diabetic sedentary group. No significant changes were found in resistin levels between diabetic exercise and diabetic sedentary groups (P=0.40).

  Conclusion

   The collected results indicated that the 10-week aerobic training regimen improved sperm quality, independent of changes in resistin levels, in type 2 diabetes mellitus rat models.

  Keywords: Resistin, Aerobic exercises, Reproductive health, Rats
 • Parvaneh Isfahani, Seydeh Mahboubeh Hossieni Zare, Monireh Shamsaii* Pages 170-181
  Aims

   Breast cancer is among the most prevalent cancers in women and has mental and emotional effects, leading to declined quality of life. The current this study aimed to determine the prevalence rate of depression in Iranian women with breast cancer.

  Methods & Materials

   This study was conducted using a meta-analysis method at Zabol University of Medical Science in March 2019. Six electronic databases were searched and evaluated for original research papers published on the prevalence of depression in Iranian women with breast cancer. Finally, 15 articles were selected and analysed using Comprehensive Meta-Analysis software.

  Findings

  Overall, the prevalence rate of depression in Iranian women with breast cancer was 18.5% (95% CI: 14.2%-23.7%). The highest reported prevalence of depression in Iranian women with breast cancer was 35% in Babol City, in 2013, (95% CI: 27.8%-43%); the lowest prevalence of depression in this population was measured as 3.4% in Qom City, in 2017 (95% CI:1.2%-9%). A significant correlation was observed between the prevalence rate of depression, and sample size, year, and mean age (P<0.05).

  Conclusion

   Depression affects approximately one-fifth of women with breast cancer. Therefore, it is essential for the healthcare staff to treat the physical conditions and psychological disorders associated with breast cancer.

  Keywords: Prevalence, Depression, Breast cancer, Meta-analysis
 • Seyed Mehdi Shafaat, Mehrdad Hashemi, Ahmad Majd, Maryam Abiri, Sirous Zeinali* Pages 182-191
  Aims

  Morquio syndrome is a mucopolysaccharidosis (type 4) that has autosomal recessive inheritance. Moreover, it is caused by defects in the two genes; GALNS (Murcio A) and GLB1 (Murcio B). The prevalence rate of this condition is estimated to be about 1 per 200000 live births globally. Besides, Middle Eastern cases shape the greatest ratio, due to higher rates of consanguineous marriages. The most frequent clinical manifestations of the disease include skeletal abnormalities, hearing and vision problems, decreased physical growth, and cardiac malformations.

  Methods & Materials

  This study investigated the pathogenic mutations in two Iranian individuals. Both cases were the result of consanguineous marriages with mucopolysaccharidosis type 4 (A or B types, each). Following of genomic DNA extraction, Whole Exome Sequencing was conducted for the study patients. Then, for the validation of observed pathogenic mutations, sanger sequencing was performed for the patients.

  Findings

   Two explored patients demonstrated homozygote mutations. Mutation analysis of the GLB1 gene revealed c.443G>A mutation in one patient and GALNS gene c.313A>G in the other.

  Conclusion

  Two pathogenic mutations in GLB1 and GALNS gene were found in 2 Iranian patients in this study. The NGS was a desirable and reliable technique for detecting these two mutations. The c.313A> G mutation in the GALNS gene was novel and had not been reported in the world.

  Keywords: Mucopolysaccharidosis, MPS, Morquio a Syndrome, NGS
 • Ahmad Amouzeshi, Mahmoud Ganji Fard*, Nahid Azdaki Pages 192-198
  Aims

   Tuberculous pericarditis is present in only one to two percent of the tuberculosis cases, i.e. considered rare. The disease is responsible for 4% and 7% of acute pericarditis and cardiac tamponade cases, respectively. Moreover, these conditions are associated with hazardous side effects. Thus, timely and precise diagnosis of the disease could prevent such complications.

  Case report

   We reported an 85-year-old male case who was referred with clinical signs of breath shortness, cardiac murmur, and swollen jugular veins. Besides, the relevant laboratory findings indicated elevated white blood cell counts (11.6). In addition, other diagnostic measures, such as thoracic radiography and echocardiography were performed on the patient. Then, the diagnosis indicated a 28mm diameter of pericardial fluid; accordingly, the patient was selected as a candidate for emergency pericardiotomy. The fluid was drained, and therapeutic medication, as well as antibiotics were administered for the patient. Finally, the patient was discharged with an appropriate general condition.

  Conclusion

   A sample of pericardial fluid was tested using polymerase chain reaction)method for the diagnosis of tuberculosis, which provided a positive result. Considering the dangerous complications of this disease, it is recommended for all patients who could suction severe pericardial effusion to be tested for this disease.

  Keywords: Pericarditis, Tuberculous, Cardiac tamponade