مقایسه ابعاد انگیزش و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 آگاهی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و انگیزشی سبب می شود که از سوگیری های منفی که ممکن است نسبت به اشخاصی که ترجیح های متفاوت با ترجیح های ما دارند مطلع شویم؛ لذا هدف این پژوهش مقایسه ی ابعاد انگیزش و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

روش بررسی

 این پژوهش علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 96-97 بودند که تعداد 401 نفر از آن ها به عنوان نمونه ی پژوهش به صورت طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیزش کلر و شخصیت نیو استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) برای تحلیل یافته ها استفاده شد.

یافته ها

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که صفات شخصیتی و مولفه های انگیزش دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل با یکدیگر تفاوت معنا داری ندارد (05/0 <p 1="(391و9) F).

نتیجه گیری

 از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که معیارهای انتخاب دانشجویان پزشکی در دو دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران یکسان است و دانشگاه علوم پزشکی ایران توانسته است در دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل محیط های آموزشی یکسان ایجاد نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139751 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.