اندازه دولت و نابرابری شادی: رویکرد پانل آستانه ای

پیام:
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری شادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2015-2002 با رویکرد پانل آستانه است. همچنین ، برای بررسی بیشتر و به دست آوردن نتایج مستحکم، ما از مدل سری زمانی آستانه‌ای برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1395-1353 استفاده کرده ایم. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که در رژیم کوچک دولت ، اندازه دولت تاثیر کاهشی بر نابرابری شادی می گذارد ، اما با عبور از آستانه و افزایش دخالت دولت در اقتصاد ، این متغیر تاثیر معنی داری بر نابرابری شادی ندارد . نتایج مشابهی برای سری زمانی اقتصاد ایران نیز بدست آمده است بطوریکه در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت تاثیر منفی و معنی داری بر نابرابری شادی داشته و پس از آن ، تاثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری شادی برجای گذاشته است. کشورهای توسعه یافته نتایج کاملا متفاوتی را نشان دادند که به موجب آن اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری شادی در رژیم دولت کوچک داشته اما در رژیم دولت بزرگ، تاثیر معنی داری بر نابرابری شادی نداشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
414 -430
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.