اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کلامی در دانش آموزان با آسیب بینایی

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کلامی در دانش آموزان با آسیب بینایی انجام شد.

روش

این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان با آسیب بینایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1399 تشکیل دادند. از این جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 دانش آموز که ویژگی های لازم بر اساس ملاک های ورود را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جاگماری شدند. برای جمع آوری داده ها از خرده آمون های هوش وکسلر (حافظه ارقام و توالی حرف عدد) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای و به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش موجب بهبود عملکرد حافظه شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری یک ماهه پایدار بود (05/0<P).

نتیجه گیری

توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش کارکردهای اجرایی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود عملکرد حافظه کاری کلامی دانش آموزان با آسیب بینایی استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139990 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.