فهرست مطالب

راهبردهای شناختی در یادگیری - سال هشتم شماره 14 (بهار و تابستان 1399)
 • سال هشتم شماره 14 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا جوادی علمی، حسن اسدزاده*، علی دلاور، فریبرز درتاج صفحات 1-19
  هدف

  اشتیاق تحصیلی یکی از شاخص های کیفیت دانشگاهی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی براساس خودکارآمدی و تدریس تحول آفرین با میانجی گری سرزندگی تحصیلی انجام شد.

  روش

  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دوره کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 304 دانشجو (253 پسر، 51 دختر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های: الف) اشتیاق تحصیلی (فردریکز، بلومنفیلد، پاریس، 2004)، ب) سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391)، ج) خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرامن، 1998)، د) تدریس تحول آفرین (بوچامپ، بارلینگ، مارتن، کیث و زومبو،2010) استفاده شد.

  یافته ها

  خودکارآمدی تحصیلی و تدریس تحول آفرین بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم مثبت و معنادار دارند. خودکارآمدی تحصیلی و تدریس تحول آفرین از طریق سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار دارند. سرزندگی تحصیلی به طور مثبت اشتیاق تحصیلی را پیش بینی می کند. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که سرزندگی تحصیلی بین خودکارآمدی تحصیلی، تدریس تحول آفرین و اشتیاق تحصیلی دانشجویان، نقش میانجی گری دارد.

  نتیجه گیری

  با تقویت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و استفاده استادان از روش تدریس تحول آفرین می توان به دانشجویان کمک کرد تا بر مسایل و مشکلات تحصیلی خود غلبه کنند و سرزندگی تحصیلی خود را افزایش دهند. این عوامل می تواند در تعامل با یکدیگر، اشتیاق تحصیلی دانشجویان را ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، تدریس تحول آفرین، خودکارآمدی تحصیلی
 • سهیلا ایمان پرور، محمد نریمانی*، سمیه تکلوی، تورج هاشمی صفحات 21-36
  هدف

  هدف این مطالعه تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و اثربخشی آن در کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم در حال آمادگی برای کنکور بود.

  روش

  روش پژوهش تحلیل اسنادی و روش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم در حال آمادگی برای کنکور شهر اردبیل در سال تحصیلی 96-97 می باشد (3694=N). برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش در دسترس، ابتدا 30 دانش آموز دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفره) و کنترل (15 نفره) گمارده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شوفلی استفاده شد.

  یافته ها

  برای تهیه بسته روانی- آموزشی مبتنی بر مدرسه، براساس مطالعات و پژوهش‏های انجام گرفته و همچنین نتایج مطالعات که بر اثربخش بودن مداخلات مختلف بر متغیرهای فرسودگی تحصیلی اشتیاق تحصیلی، تاکید داشتند استفاده شد. بعد از اجرای پیش آزمون در محل مدرسه، متغیر مستقل در 8 جلسه آموزش گروهی و هر جلسه 2 ساعت، برای گروه آزمایش اعمال شد. بعد از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش، به اجرای پرسشنامه DASS به عنوان پس آزمون روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اقدام شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MACOVA) استفاده گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد بسته آموزشی تهیه شده در کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری تاثیر دارد و ضروری است این بسته آموزشی مبتنی بر مدرسه توسط مشاوران در مدرسه مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، آموزش مدرسه محور، کنکور
 • ناهید پاک منش، موسی جاودان* صفحات 37-55
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق خودکنترلی، خود مختاری و خود آگاهی در دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهرستان بندر عباس در سال تحصیلی 1397-1396 بود.
  روش
  پژوهش حاضر در زمره ی تحقیقات توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. گروه نمونه شامل 504 نفر که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999)، پرسشنامه ی خود کنترلی تانجی و همکاران (2004)، پرسشنامه ی خود مختاری هیجانی سیلوربرگ و استینبرگ (1986) و پرسشنامه خودآگاهی هیجانی کایر، رید، کروک و همکاران (2012) بود. جهت بررسی فرضیه ها از آزمون «پیرسون و رگرسیون چندگانه» استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد عملکرد تحصیلی با خود کنترلی و خود آگاهی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد. همچنین خود کنترلی به صورت مثبت و معنی داری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشد. از بین ابعاد خود مختاری مولفه های «ایده آل زدایی از والدین و ادراک والدین به عنوان مردم عادی» قادر به پیش بینی منفی و معنی دار و مولفه ی «تفرد» به صورت مثبت و معنی داری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشد. همچنین از بین ابعاد خود آگاهی، «شناسایی، محیط گرایی و حل مساله» به صورت مثبت و معنی داری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشد (001/0≥p).
  نتیجه گیری
  نتیجه تحقیق نشان داد که خود کنترلی، خود مختاری و خودآگاهی از عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
  کلیدواژگان: خودکنترلی، خود مختاری، خود آگاهی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 • آسیه مرادی، عبدالرحمن بابائی*، جهانگیر کرمی صفحات 57-71
  هدف

  مفهوم اشتیاق تحصیلی ازجمله مفاهیمی است که توسط پژوهشگران مختلف در حوزه تعلیم و تربیت به کار برده شده است. پژوهش ها نشان داده اند خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری با مولفه های اشتیاق تحصیلی مرتبط هستند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جوانرود در سال تحصیلی 96-95 بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای به حجم 306 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودتنظیمی عاطفی، مقیاس اهمال کاری رفتاری و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد. یافته ها به کمک نرم افزار spss20 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام داده ها تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین خودتنظیمی عاطفی با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و بین اهمال کاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی رابطه منفی وجود دارد. ضریب همبستگی متغیر خودتنظیمی عاطفی با اشتیاق تحصیلی برابر با 48/0 است، همچنین ضریب همبستگی متغیر اهمال کاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی 36/0- است. دیگر نتایج نشان داد که خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری توان پیش بینی اشتیاق تحصیلی را دارند.

  نتیجه گیری

  بنابراین احتمالا بهبود خودتنظیمی عاطفی و کاهش اهمال کاری رفتاری با افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی عاطفی، اهمال کاری رفتاری، اشتیاق تحصیلی
 • ابوالقاسم بریمانی* صفحات 73-93
  هدف

  رضایت تحصیلی بیانگر چگونگی ادراک دانشجویان از تجارب یادگیری شان می باشد که به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت یادگیری و آموزش دانشجویان شناخته می شود. هدف از مطالعه حاضر ارایه مدل ساختاری رابطه بین سلامت روانی و رضایت تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 195 نفر بوده است. نمونه آماری به تعداد 129 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه‏ استاندارد سلامت روانی، رضایت تحصیلی و خودکارآمدی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده های حاصله، از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار آماری پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان دادند که بین سلامت روانی و خودکارآمدی با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 1/40 درصد از خودکارآمدی و 66 درصد از رضایتتحصیلی توسط سلامت روانی تبیین می شود و متغیر خودکارآمدی اثر میانجی بر رابطه بین سلامت روانی و رضایت تحصیلی را دارد. هم چنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

   با تقویت حس خودکارآمدی و بهبود سلامت روانی می توان رضایت تحصیلی در دانشجویان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: سلامت روانی، خودکارآمدی، رضایت تحصیلی، دانشجویان
 • عسگر چوبداری*، حمید علیزاده، پرویز شریفی درآمدی، محمد عسگری صفحات 95-110
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کلامی در دانش آموزان با آسیب بینایی انجام شد.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان با آسیب بینایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1399 تشکیل دادند. از این جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 دانش آموز که ویژگی های لازم بر اساس ملاک های ورود را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جاگماری شدند. برای جمع آوری داده ها از خرده آمون های هوش وکسلر (حافظه ارقام و توالی حرف عدد) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای و به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش موجب بهبود عملکرد حافظه شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری یک ماهه پایدار بود (05/0<P).

  نتیجه گیری

  توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش کارکردهای اجرایی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود عملکرد حافظه کاری کلامی دانش آموزان با آسیب بینایی استفاده شود.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، حافظه کاری کلامی، آسیب بینایی
 • سهیلا صمدی، سید ولی الله موسوی*، بهمن اکبری، سجاد رضایی صفحات 111-137
  هدف

  اهمال کاری نوعی نقص خودتنظیمی است که می تواند مشکلات سلامتی عمده ای برای افراد ایجاد کند. شواهد پژوهشی نشان می دهد که در افراد اهمال کار، خودکارآمدی پایینی دیده می شود. لذا هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر خودتنظیمی و رفتارهای سلامت دانشجویان بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. 36 دانشجوی اهمال کار با روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از مقیاس اهمال کاری تحصیلی، غربالگری و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش و در نهایت داده های 20 نفر تحلیل شد. دو گروه در ابتدا و انتهای پژوهش به پرسشنامه خودتنظیمی و پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت پاسخ دادند. گروه آزمایش طی 8 جلسه، هر هفته یک جلسه، تحت آموزش خودکارآمدی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش خودکارآمدی بر افزایش خودتنظیمی اثر معناداری نداشت (05/0<P). اما بر مرحله پذیرش و اجرا در فرایند خودتنظیمی اثربخش بود (05/0>P). همچنین نتایج حاصل نشان داد که آموزش خودکارآمدی بر افزایش رفتارهای سلامت دانشجویان اهمال کار اثر داشت. از میان انواع رفتارهای سلامت، آموزش خودکارآمدی بر افزایش مسیولیت پذیری در برابر سلامت و مدیریت استرس اثربخش بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد با استفاده از آموزش خودکارآمدی بتوان بر شروع فرایند خودتنظیمی و اجری برنامه ها و همچنین بر ارتقای رفتارهای سلامت دانشجویان اهمال کار تاثیر گذاشت.

  کلیدواژگان: اهمال کاری، خودکارآمدی، خودتنظیمی، رفتارهای سلامت
 • اصغر نخستین گلدوست، احمد غضنفری*، طیبه شریفی، مریم چرامی صفحات 139-162
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر مهارت های مطالعه و هیجانات تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از بین آن ها 24 نفر برای گروه آزمایش و 24 نفر هم برای گروه کنترل به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شد. از پرسشنامه های مهارت مطالعه (SSI) دنیس کنگاس و هیجانات تحصیلی پکران و همکاران برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت های فراشناختی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها از طریق آزمون های تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش مهارت های فراشناختی به طور معناداری موجب افزایش مهارت های مطالعه و مولفه های آن به جزء تقویت حافظه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانات منفی تحصیلی در بین آزمودنی ها در مرحله پس آزمون شده است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت بالای آموزش مهارت های فراشناختی (برنامه ریزی، نظارت، نظم دهی) در بهبود مهارت های مطالعه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانات منفی تحصیلی دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: مهارت های فراشناختی، مهارت های مطالعه، هیجانات تحصیلی
 • علی محمد ناعمی*، علی کریمی، سمانه فقیهی صفحات 163-186
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی بر انگیزش تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان انجام شد.

  روش

  این پژوهش با روش نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار در سال تحصیلی 95- 1394 بود. تعداد 56 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه آزمایش 14جلسه 70 دقیقه ای با روش تدریس الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی و گروه کنترل به شیوه ی مرسوم آموزش دیدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی (ولرند و همکاران،1992) و خلاقیت عابدی (1372) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی بر افزایشانگیزش تحصیلی، خلاقیت و مولفه های آن شامل سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری تاثیر مثبت و معناداری داشته است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل، می توان از ارایه مداخله ی مبتنی بر الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گراییبرای افزایش انگیزش تحصیلی، خلاقیت و مولفه های آن (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) در کلاس های درسی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: الگوی چرخه ی یادگیری، رویکرد سازنده گرایی، انگیزش تحصیلی، خلاقیت
 • سکینه اشرفی*، حسن رضا زین ابادی صفحات 187-204
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی پدیده ی بدبینی دانشجویان آموزش از راه دور، به منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی و توسعه ی مبانی نظری آن بود.

  روش

  این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش 18 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تهران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1396-1395 بودند. انتخاب مشارکت کنندگان بر حسب تجربه و نیز آشنایی کلی با موضوع صورت گرفت. داده ها از طریق مصاحبه، به روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته، گردآوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که 54 نشانگر شناسایی شده در چهار بعد بدبینی نسبت به استاد، بدبینی نسبت به دانشگاه، بدبینی اجتماعی و بدبینی شخصیتی تبیین و دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  بدبینی تحصیلی دانشجویان یک عامل مهم و تاثیرگذار در شرکت و تکمیل دوره های آموزش از راه دور است که نیازمند شناسایی و بررسی است.

  کلیدواژگان: بدبینی نسبت به استاد، بدبینی نسبت به دانشگاه، بدبینی اجتماعی و بدبینی شخصیتی
 • محمدجواد یداللهی فر*، داوود میرزایی صفحات 205-224
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب آوری، سبک های یادگیری و راهبردهای مقابله ای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا و پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس این مولفه ها بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 2378 نفر بود. روش نمونه گیری، طبقه ای نسبی بود که با استفاده از جدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویسون (2003)، پرسشنامه فرآیند مطالعه دوعاملی تجدیدنظر شده بیگز و همکاران (2001)، پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین تاب آوری، سبک های یادگیری، راهبردهای مقابله ای و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. سبک عمیق؛ راهبرد مقابله مساله مدار؛ اجتنابی و تاب آوری پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی و ریه ایی می باشند و در نهایت سبک عمیق؛ مساله مدار و تاب آوری پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد ریه ایی می باشند.

  نتیجه گیری

   در نتیجه باید بتوان دانشجویان را به سمت سبک های یادگیری عمیق و مساله مدار سوق داد تا بتوان عملکرد تحصیلی بهتری را برای آن ها انتظار داشت.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سبک های یادگیری، راهبردهای مقابله ای، عملکرد تحصیلی
 • منصوره قربانی، مهناز جلالوندی*، حمیدرضا دولت آبادی صفحات 225-239
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین رابطه راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانیبا مهارت های نوشتاری دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک در سال 1397 به تعداد (4185) نفر بودند. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان 351 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مختاری و ریچارد (2002)، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2006) و آزمون محقق ساخته مهارت های نوشتاری بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های نوشتاری با راهبردهای فراشناختی (01/0< p، 42/0=r) و هوش هیجانی (01/0 p<، 45/0=r) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد هوش هیجانی با ضریب بتای (01/0 p<، 30/0=β) و راهبردهای فراشناختی با ضریب بتای (01/0 p<، 21/0=β) قادر به پیش بینی مهارت های نوشتاری بودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته ها می توان در سیستم آموزشی دوره ابتدایی از راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی برای بهبود مهارت های نوشتاری دانش آموزان، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، هوش هیجانی، مهارت های نوشتاری، دانش آموزان
|
 • Leila Javadi Elmi, Hassan Asadzadeh *, Ali Delavar, Fariborz Dortaj Pages 1-19
  Objective

  Academic engagement is one of the indicators of academic quality. The aim of This study was Structural Equation Modeling of Students' academic engagement based on Academic Self-efficacy, transformational teaching with the Mediation Role of Academic Buoyancy.

  Method

   This study was a correlational research based on structural equation modeling (SEM). The statistical population was all undergraduate students of Esfarayen University of Technology, in 2016-2017 academic year.The sample included 304 students (253 boys, 51 girls) who were selected using random cluster sampling. Academic Engagement scale (Fredericks, Blumenfild, Paris, 2004), Academic Buoyancy scale (Hossein Chari and Dehghanizadeh 2012), Academic self-efficacy (Owen & Froman, 1998),  and Transformational teaching scale (Beauchamp et al, 2010) were used to measure the intended variables.

  Results

  Academic self-efficacy and transformational teaching had a direct, positive, and significant effect on academic engagement. Also, Academic self-efficacy and transformational teaching had indirect effects through academic buoyancy on academic engagement. Academic buoyancy could predict the student academic engagement positively. Overall, finding suggested that academic buoyancy had a mediating role in the relationship between academic self-efficacy, transformational teaching, and academic engagement.

  Conclusion

  Enhancing self-efficacy and teachers' use of transformational teaching, students helps them overcome their educational problems, and increase their academic buoyancy. These factors can enhance students' academic engagement to interact with each other.

  Keywords: Academic Engagement, Academic buoyancy, Transformational teaching, Academic self-efficacy
 • Soheila Imanparvar, Mohammad Narimani *, Somayeh Taklavi, Touraj Hashemi Pages 21-36
  Objective

  The purpose of this study was to prepare a school-based psycho-educational package and its effectiveness in reducing academic burnout and enhancing academic achievement in 12th grade secondary school students preparing for entrance exams.

  Method

  The research method was documentary analysis and experimental method with pre-test and post-test with control group.The statistical population of the study consisted of 12th grade girl students in the second semester preparing for the university entrance exam in Ardabil in the academic year 2016-2017 (N = 3694). In order to select the research sample using available method, 30 female students of 12th grade secondary school were selected and then randomly assigned to experimental (15 person) and control (15 person) groups. The data were collected using the Bareso Burnout Questionnaire and the Schofley Academic Craving Questionnaire. To prepare the school-based psycho-educational package, based on studies and researches, as well as the results of studies that emphasized the effectiveness of different interventions on academic burnout variables, academic burnout was used. After the pre-test at the school site, the independent variable was applied to the experimental group in 8 sessions of group training and each session 2 hours. After the training sessions on the experimental group, DASS questionnaire was administered to both experimental and control groups. Multivariate analysis of covariance (MACOVA) was used to analyze the data .

  Results

  The results of the study showed that the educational package prepared to reduce the academic burnout and enhance the educational attainment of 12th grade girls in the second grade of pre-Masters .

  Conclusion

  it is necessary to use this school-based educational package by school counselors.

  Keywords: academic burnout, academic enthusiasm, school-based education, entrance exam
 • Nahid Pakmanesh, Moosa Javdan * Pages 37-55
  Purpose
  This article focuses on predicting the academic performance through self-control, autonomy, and self-awareness in a sample of second grade high school students in Bandar Abbas in 2017- 18.  
  Method
  The sample includes 504 students selected by multistage cluster sampling. The research instruments includes the Educational Performance Questionnaire by pham and Taylor (1999), Self-control Questionnaire by Tangney and his colleagues (2004), Self-control Questionnaire by Silverberg and Steinberg (1986), and Emotional Self-awareness Questionnaire Kauer, Reid, Crooke and his colleagues (2012). The Pearson test and multiple regressions method is used for investigating the research hypotheses.
  Results
  The findings of the present study reveal a positive and significant relationship between academic performance, self-control, and self-awareness. Also, self-control could predict the academic performance positively and significantly. Autonomy as the elements of “parents dis-idealizing and comprehending them as ordinary people” can predicts the academic performance negatively and significantly; while the element of “individualism” showed a positive and significant relationship. Also self-awareness, the elements of “identifying, environmentalism, and problem solving” could predict academic performance positively and significantly.  
  Conclusion
  As a result, It can be said that self-control, autonomy, and self-awareness might be considered as important elements that affecting the students’ academic performance.
  Keywords: Academic Performance, Self-control, autonomy, self- awareness, Students
 • Asie Moradi, Abdolrahman Babaei *, Jahangir Karami Pages 57-71
  Purepose

  The concept of school engagement is one of concepts used by various researchers in the area education and training. Researches has shown emotional self-regulation and behavioral procrastination are related to the components of school engagement. So, the purpose of this study was to investigate the role of emotional self-regulative, and behavioral procrastination in anticipation of students" school engagement.

  Way

  The research was descriptive, correlational type. The population consisted of all highschool students in Javanrood in 2017, By cluster random sampling a sample size of 306 persons were selected. For data collection, emotional self-regulation, behavioral procrastination and school engagement questionnaires were used. The findings were done using spss20 using Pearson correlation and multivariate regression analysis in stepwise method.

  Results

  The results showed that there is positive relationship between emotional self-regulation and school engagement and the negative relationship between behavioral procrastination and school engagement. The correlation coefficient of the variable emotional self-regulation with school engagement is 0.48, Also, the correlation coefficient of Behavioral procrastination with school engagement is -0.36. Other results showed that emotional self-regulation and behavioral procrastination can predict school engagement.

  Conclusion

  Thus, improving emotional self-regulation and reducing behavioral procrastination may be associated with increased student school engagement.

  Keywords: emotional self-regulation, behavioral procrastination, school engagement
 • Abolghasem Barimani * Pages 73-93
  Objective

  Academic satisfaction reflects how students perceive their learning experiences, which is recognized as one of the indicators of measuring students' quality of learning and education. The purpose of this study was to investigate thestructural model of relationship between mental health and academic satisfaction with mediating role of self-efficacy in master’s students of Islamic Azad University of Neka.

  Method

  The method of the present study in terms of applied purpose and in terms of descriptive, correlation has been observed.The statistical population consisted of all 195 undergraduate students at the Islamic Azad University of Neka in the academic year 96-97. Sample size According to Krejcy and Morgan table, 129 individuals were selected randomly (gender). The instrument for collecting data was three standard questionnaires of mental health, self-efficacy and academic satisfaction Questionnaire. The collected data was used for analyzed by Structural equation modeling using the partial least squares method (PLS).

  Findings

  The results of this study showed that there is a significant relationship between mental health and self-efficacy with student's academic satisfaction; 40.1% of self-efficacy and 66% of academic satisfaction are explained by mental health. And the self-efficacy variable has a mediator effect on the relationship between mental health and academic satisfaction. Fit indices indicate that the proposed model is an appropriate fit.

  Conclusion

  By enhancing the sense of self-efficacy and improving mental health, students' academic satisfaction can be increased.

  Keywords: Mental health, Self-efficacy, academic satisfaction, Students
 • Asgar Choobdari *, Hamid Alizadeh, Parviz Sharifi Daramadi, Mohamad Asgari Pages 95-110
  Objective

  the aim of this study was to determine the effectiveness of executive functions program on performance of verbal working memory in students with visual impairment.

  Method

  the research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and follow-up with the control group. The statistical population of the study consisted of all students with visual impairment in Tehran 2018-2019. Using an available sampling method, 30 students with the required criteria based on the inclusion criteria were selected and randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Wechsler intelligence subcomponents were used for data collection. The experimental group was trained in 10 sessions of 45 minutes and the control group did not receive any intervention. ANOVA with repeated measures was used for data analysis.

  Results

  the results showed that training the executive functions in the experimental group improved performance of verbal working memory and this effect remained to sustain at o month follow-up (P<0.05).

  Conclusion

  based on the results of the present study, it can be concluded that executive function training can be used as an intervention method to improve performance of verbal working memory in students with visual impairment.

  Keywords: executive functions, verbal working memory, visual impairment
 • Soheila Samadi, Seyedvaliollah Mousavi *, Bahman Akbari, Sajjad Rezaei Pages 111-137
  Purpose

  Procrastination is a form of self-regulatory failure that can cause major health problems for people. Research evidence suggests in Procrastinator people have seen lower self-efficacy. Therefore, the purpose of this study was to determine the effectiveness of self-efficacy training on self-regulation and the health behaviors of procrastination students.

  Method

  The present study is a quasi-experimental with a pretest-posttest design. The number of 36 Procrastinator students with cluster sampling and using the Measure of Academic Procrastination, screening and randomly divided into two experimental and control groups and finally the data of 20 people were analyzed. The two groups at the beginning and the end of the research responded to the Self-Regulation Questionnaire and Health-promoting lifestyle profile. The experimental group received self-efficacy training for eight sessions, one session each week.

  Findings

  The results of the analysis of covariance showed that self-efficacy training had no significant effect on increasing self-regulation (P>0.05). But it was effective in increasing receiving and implementing in the self-regulation process (P<0.05). The results also showed that self-efficacy training affected increasing the health behaviors of procrastinator students. self-efficacy training was effective in increasing health responsibility and stress management (P<0.05).

  Conclusion

  It seems that by using Self-efficacy training, it is possible to influence the onset of the self-regulation process and implementing plans and also impacted on promoting the health behaviors of Procrastinator students.

  Keywords: procrastination, Self-efficacy, self-regulation, Health Behaviors
 • Asghar Nakhostin Goldoost, Ahmad Ghazanfari *, Tayebeh Sharifi, Maryam Chorami Pages 139-162
  Purpose

  The purpose of the research was the effect of metacognitive skills training on study skills and academic emotions of 10th Grade Male Students of Schools in Ardabil.

  Method

  This research method was a quasi-experimental and pre-test and post-test design with the control group. The statistical population of the study included all 10th-grade male students of Ardabil schools in the academic year of 2017-18, among whom 24 were assigned to the experimental group and 24 were selected for the control group by multi-stage sampling. For data gathering, we used the study skills Questionnaire (SSI) of Dennis Congos and the academic emotion Questionnaire of Pekrun et al. The experimental group received 8 metacognitive training sessions during which the control group did not receive any training. Data were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA).

  Results

  The results showed that metacognitive skills training significantly increased the study skills and its components, in addition to strengthening memory and improving the positive academic emotion and reducing the negative academic emotion among the subjects in the post-test phase.

  Keywords: Metacognitive Skills, study skills, Academic Emotion
 • Ali Mohammad Naemi *, Ali Karimi, Samaneh Faghihi Pages 163-186
  Objective

   The study aimed to investigate the effect of the learning cycle model based on the Constructivist approach on students’ academic motivation and creativity in female students of 7th grade.

  Method

   The study method was sub-experimental with pretest-posttest and followed up with a control group. The study population consisted of all 7th grade female students of Sabzevar city in the academic years 2015-2016. 56 female students were selected by available sampling method, then they divided randomly into 2 groups: experimental group (28 people) and control group (28 people). The experimental group educated 14 sessions that each session was 70 minutes by learning cycle model based on the constructivist approach and the control group was taught by the traditional method. Data collection tools were included academic motivation scale (Vallerand et al, 1992) and Abedi creativity questionnaire (1993). To analyze data, multivariable covariance was used.

  Results

   The results showed that the learning cycle model based on the constructivist approach has a significant effect on students’ academic motivation, creativity, and its components included fluency, elaboration, innovation, and flexibility (P<0.01).

  Conclusion

  Based on the results, the model is effective in increasing academic motivation, creativity and its components (fluency, elaboration, initiative, and flexibility) and can be used as a model for teaching in classrooms.

  Keywords: Cycle Instructional Model, Constructivism Approach, academic motivation, Creativity
 • Sakine Ashrafi *, Hasanreza Zinabadi Pages 187-204
  Aim

  The aim of present research is to identify indicators of cynicism among the students of Distance Learning, In order to create a conceptual framework and develop its theoretical foundations.

  Method

  This qualitative research was conducted using a descriptive phenomenological approach. Participants in this study included 18 undergraduate, postgraduate and Ph. D. Students from Payame Noor University in academic year of 1395-1396. The selection of contributors was based on experience and general familiarity with the subject. The data were collected by semi-structured, interview, and general guidance methods and it continued until theoretical saturation. The data analysis using the inductive content analysis method was conducted in three open, axial and selective levels.

  Findings

  The findings showed that 54 indicators can be identified and categorized in four dimensions of cynicism toward the Professor, cynicism toward university, social cynicism and personal cynicism.

  Results

  Students' cynicism is an important and influential factor in the company and the completion of distance education courses, which requires identification and reviewed.

  Keywords: Cynicism toward Professor, cynicism toward university, social cynicism, and personality cynicism
 • MohammadJavad Yadolahifar *, Davood Mirzaee Pages 205-224
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the relationship between resilience, learning approaches and coping strategies of master students of Bu-Ali Sina University and predicting academic performance based on these components.

  Method

  The research method was descriptive of type correlation. The statistical population of this study was master student of Bu Ali Sina University in the academic year of 1998-97 with 2378 People. The sampling method was a relativistic cluster selected using Morgan's table of 331 People. Data collection Tool were questionnaire of the Connor-Davison resilience (2003), Revised Two-Factor Study Process Biggs et al (2001), Coping Strategies  Andler & Parker (1990) and academic performance questionnaire researcher-made. For Data analysis were used of,Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation and linear regression of type Enter.

  Results

  The results show that is a relationship between resilience, learning approaches, coping strategies and academic performance. Deep approach; problem-oriented coping strategy; avoidance and resiliency are good predictors of academic performance in conceptual, procedural and attitudinal dimensions.

  Conclusion

  As a result, students should be drawn to deep learning and problem-oriented learning styles in order to expect better academic performance.

  Keywords: Resilience, Learning Approach, Coping Strategies, Academic Performance
 • Mansore Ghorbani, Mahnaz Jalalvandi *, HamidReza Dowlat Abadi Pages 225-239
  Objective

  The purpose of this study was to determine the relationship between metacognitive strategies and emotional intelligence with writing skills of the 6th grade elementary school students in Arak city.

  Method

  This is a descriptive-correlational study in which statistical population of this study in cluded 4185 students of sixth grade elementary school in Arak city in the Year 2019. ampling method was random stratified and the sample size included 351 according to Krejcie and Morgan method. Data were collected using Mokhtari & Reichard' Metacognitive Strategies Questionnaire (2002), Petrides & Farnham's Emotional Intelligence Questionnaire (2006) and Self Made Writting Skills Test. Pearson correlation and regression tests were used to analyze the data.

  Results

  The results of Pearson correlation showed that there was a positive correlation between writing skills with metacognitive strategies (r = 0.42, p <0.01) and with emotional intelligence (r = 0.45, p <0.01). Regression results also showed that emotional intelligence (p = 0.01, β = 0.30) and metacognitive strategies (p <0.01, β = 0.21) were able to predict writing skills.

  Conclusion

  Based on the findings of the study،metacognitive strategies and emotional in telligence can be used in the elementary education to improve the student’s writing skills.

  Keywords: metacognitive strategies, emotional intelligence, writing skills, Students, elementary grade