رابطه بین تاب آوری، راهبردهای مقابله ای با سبک های یادگیری و عملکرد تحصیلی

پیام:
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب آوری، سبک های یادگیری و راهبردهای مقابله ای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا و پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس این مولفه ها بود.

روش

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 2378 نفر بود. روش نمونه گیری، طبقه ای نسبی بود که با استفاده از جدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویسون (2003)، پرسشنامه فرآیند مطالعه دوعاملی تجدیدنظر شده بیگز و همکاران (2001)، پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده شد.

یافته ها

 نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین تاب آوری، سبک های یادگیری، راهبردهای مقابله ای و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. سبک عمیق؛ راهبرد مقابله مساله مدار؛ اجتنابی و تاب آوری پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی و ریه ایی می باشند و در نهایت سبک عمیق؛ مساله مدار و تاب آوری پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد ریه ایی می باشند.

نتیجه گیری

 در نتیجه باید بتوان دانشجویان را به سمت سبک های یادگیری عمیق و مساله مدار سوق داد تا بتوان عملکرد تحصیلی بهتری را برای آن ها انتظار داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139995 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.