ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی، مورد، زعفران، بومادران، آویشن و رزماری بر باکتری های اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس است.

مواد و روش

اثرات ضدمیکروبی عصاره های هیدرو الکلی بر باکتریها با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک های کاغذی 6 میلی متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby حاصل گردید. همچنین از آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، جنتامایسین، آزیترومایسین، تری متوپریم سولفامتوکسازول، سفتریاکسون، پنی سیلین و آمپی سیلین جهت کنترل مثبت استفاده شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنی دار انجام شد.

یافته ها

عصاره مورد به ترتیب با میانگین 43/0±50/2، 25/0±67/1 و 66/0±33/2 سانتیمتر قطر هاله عدم رشد باکتری موثرین گیاه دارویی بر باکتری های لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس بود. عصاره رزماری با میانگین 66/0±25/1 سانتی متر قطر هاله عدم رشد باکتری موثرترین عصاره بر اشریشیاکلی بودند. در مقایسه اثر عصاره های گیاهی با آنتی بیوتیک های مورد استفاده مشخص شد که اکثر عصاره ها نسبت به آمپی سیلین و پنی سیلین بر باکتری اشریشیاکلی موثرتر، عصاره مورد نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز موثرتر، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس موثرتر بوده است.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحقیق و افزایش روزافزون مقاومت به مواد آنتی باکتریال سنتتیک، به نظر میرسد گیاه مورد و بعد از آن رزماری می توانند به عنوان گیاهان موثر در پاک سازی برخی از باکتری ها ازجمله اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس در نظر گرفته شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144397 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.