فهرست مطالب

نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد رهنما، بهمن فاضلی نسب*، ایوب مزارعی، علی شهریاری صفحات 1-18

  هدف از تحقیق حاضر بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی، مورد، زعفران، بومادران، آویشن و رزماری بر باکتری های اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس است.

  مواد و روش

  اثرات ضدمیکروبی عصاره های هیدرو الکلی بر باکتریها با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک های کاغذی 6 میلی متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby حاصل گردید. همچنین از آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، جنتامایسین، آزیترومایسین، تری متوپریم سولفامتوکسازول، سفتریاکسون، پنی سیلین و آمپی سیلین جهت کنترل مثبت استفاده شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنی دار انجام شد.

  یافته ها

  عصاره مورد به ترتیب با میانگین 43/0±50/2، 25/0±67/1 و 66/0±33/2 سانتیمتر قطر هاله عدم رشد باکتری موثرین گیاه دارویی بر باکتری های لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس بود. عصاره رزماری با میانگین 66/0±25/1 سانتی متر قطر هاله عدم رشد باکتری موثرترین عصاره بر اشریشیاکلی بودند. در مقایسه اثر عصاره های گیاهی با آنتی بیوتیک های مورد استفاده مشخص شد که اکثر عصاره ها نسبت به آمپی سیلین و پنی سیلین بر باکتری اشریشیاکلی موثرتر، عصاره مورد نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز موثرتر، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس موثرتر بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق و افزایش روزافزون مقاومت به مواد آنتی باکتریال سنتتیک، به نظر میرسد گیاه مورد و بعد از آن رزماری می توانند به عنوان گیاهان موثر در پاک سازی برخی از باکتری ها ازجمله اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اوریوس در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: مورد، رزماری، اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس
 • جعفر حسین زاده مرزناکی*، محمدرضا یوسفی، معین میرهزاری، عبدالهانی شجاعی صفحات 19-24

  انگل های تک یاخته ای پیروپلاسما بدلیل ایجاد بیماری و مرگ و شدید در حیوانات اهلی و اهمیت انتقال برخی از جنس و گونه های آن ها به انسان، سبب ایجاد خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوان در سراسر جهان می گردد. بیماری های ناشی از تیلریا و بابزیا هر سال در مناطق مختلف کشورمان در طی فصول بهار و تابستان با شروع فصل فعالیت کنه، در حیوانات اهلی شیوع پیدا می کند. هدف از این تحقیق تعیین شیوع انگل های خونی در گاوهای مشکوک به زردی در شهرستان تربت جام میباشد. این مطالعه در طی بهار و تابستان 1394 بر روی 210 راس گاو مشکوک به زردی در این شهرستان انجام گرفت. پس از معاینه ی بالینی و مشاهده نشانه های درمانگاهی، جهت بررسی انگل های خونی اقدام به تهیه گسترش خونی از وریدگوش گردید. گسترش خونی تهیه شده در آزمایشگاه با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که 36% گاوهای مورد بررسی آلوده به تیلریوز و 6% آلوده به بابزیوز و10% آلوده به آناپلاسموز می باشند، همچنین در این بررسی 8% آلودگی توام تیلریا و آناپلاسما مشاهده شد. بنابراین با توجه به حضور انگل های خونی درگاوهای منطقه و همچنین اهمیت بندپایان در انتقال آنها، می توان جهت کنترل آلودگی های فوق علاوه بر درمان دام های مشکوک به آلودگی، به مبارزه با این بندپایان نیز اقدام نمود.

  کلیدواژگان: انگل های خونی، گاو، شهرستان تربت جام
 • سپیده کریمی، حسن ممتاز* صفحات 25-34
  ورم پستان گاو یکی از بیماری های شایع در گله گاوهای شیری است که توسط عوامل عفونی مختلفی از جمله کلبسیلا پنومونیه ایجاد می شود. مطالعه حاضر باهدف ردیابی این باکتری در موارد اورام پستان بالینی و تحت بالینی در گاو و بررسی عوامل بیماری زایی این باکتری انجام شد. درمجموع 130 نمونه شیر از گاوهای شیری مبتلا به اورام پستان در گاوداری های سطح استان چهارمحال و بختیاری اخذ و پس از کشت میکروبی و تایید مولکولی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جداشده، حضور شایع ترین عوامل حدت در این ایزوله ها به روش PCR ارزیابی شد. از 130 نمونه شیر مورد آزمایش، تعداد 30 نمونه (38/15 درصد) آلوده به کلبسیلا پنومونیه بودند که در این ایزوله ها اکثر عوامل حدت در بیماری زایی جرم ردیابی شد طوری که ژن های fimH و papC با فراوانی 90 و 65 درصد شایع ترین و ژن focDE/sfa با حضور 15 درصدی نادرترین ژن حدت ردیابی شده در این ایزوله ها بود. حضور انواع فاکتورهای حدت در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه نشان گر دخالت مستقیم این عوامل در بیماری زایی باکتری بوده و لازم است جهت شناسایی بیماری زا بودن کلبسیلا توزیع حضور عوامل حدت مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، ورم پستان گاو، فاکتورهای حدت، استان چهارمحال و بختیاری
 • زهرا حصیری، ابراهیم رحیمی*، حسن ممتاز، آرمان روح افزا صفحات 35-43
  گونه های اسینتوباکتر دارای انتشار وسیعی بوده و همچنین فرضیاتی در خصوص انتقال این باکتری از مواد غذایی به انسان نیز وجود دارد. تخم مرغ همواره در زمره پرمصرف ترین و غنی ترین منابع غذایی بشر بشمار می رود. این مطالعه، به منظور ارزیابی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی در تخم مرغ بومی و صنعتی انجام شد. در این راستا، مجموع 100 نمونه تخم مرغ بومی و صنعتی از شهرستان های استان چهار محال و بختیاری جمع آوری شد. از پوسته و محتویات آنها جمعا 200 نمونه تهیه و مطابق روش استاندارد، پس از کشت در محیط های اختصاصی از نظر حضور اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی قرار گرفتند. کلنی های مشکوک بمنظور تعیین هویت قطعی تحت آزمون PCR قرار گرفتند. از 200 نمونه پوست و محتویات تخم مرغ، 2 نمونه (1 درصد) آلوده به اسینتوباکتر بومانی تشخیص داده شدند. پس از انجام تست آنتی بیوگرام مشخص شد که هر دو نمونه مورد آزمون نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و جنتامایسین مقاوم، نسبت به تری متوپریم سیپروفلوکساسین یک نمونه مقاوم و یک نمونه نیمه حساس و نسبت به کاربنسیلین یک نمونه حساس و یک نمونه نیمه حساس بودند. بر اساس شواهد موجود، آلودگی تخم مرغ به اسینتوباکتر بومانی عمدتا از طریق عوامل محیطی و آلودگی های ثانویه رخ می دهد. عدم توجه به نکات لازم در طول پروسه تولید، عرضه، نگهداری و مصرف تخم مرغ می تواند منجر به انتقال باکتری به مصرف کننده گردد. لذا بنظر می-رسد با پایش به موقع و رعایت نکات بهداشتی در کلیه مراحل فوق، می توان از انتقال آلودگی به انسان جلوگیری بعمل آورد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، تخم مرغ
 • رضا میر، زهرا راشکی* صفحات 44-50

  بیماری سالمونلوز با گسترش بالای جهانی، یکی از مهمترین بیماری های زیونوتیک انسان و حیوانات می باشد. مدفوع تقریبا همه حیوانات از قبیل سگ ممکن است به عنوان یک منبع بالقوه عفونت سالمونلا در انسان و حتی دیگر حیوانات باشد. با توجه به افزایش نگهداری سگ در میان مردم، به ویژه کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند، خطر افزایش انتقال عفونت سالمونلا به انسان وجود دارد. بدلیل کمبود اطلاعات مربوط به نقش سگ ها به عنوان منبع عفونت سالمونلا در انسان در زابل (جنوب شرقی ایران)، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی سالمونلا در سگ های منطقه سیستان و نقش آن به عنوان منابع بالقوه عفونت در انسان انجام شد. در این پژوهش نمونه ها با استفاده از سواب رکتال از 250 سگ روستایی فاقد علایم بالینی جمع اوری شد. نمونه ها در محیط های عمومی و اختصاصی کشت و با استفاده از تست های رایج آزمایشگاهی تعیین هویت گردید. سپس ایزوله های تعیین هویت شده با استفاده از روش مولکولی (PCR) و پرایمرهای عمومی در سطح جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق 58 ایزوله سالمونلا از 250 نمونه سواب رکتال تعیین هویت گردید. بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول، جنتامایسین، تتراسیکلین و نالیدیکسیک اسید مشاهده شد. جداسازی سویه های زیونوتیک سالمونلا از سگ های فاقد علایم بالینی، آنها را به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل انتشار باکتری سالمونلا در محیط و خطری برای بهداشت عمومی و سلامت حیوانات معرفی می کند.

  کلیدواژگان: سالمونلا، سگ، جنوب شرقی ایران
 • منیژه رضالو، زهره مشاک*، امیر شاکریان صفحات 51-61
  گوشت مرغ در صورت نگهداری بیش از 3 روز در شرایط یخچالی در معرض فساد قرار میگیرد. در این مطالعه از پوشش پروتیینی ژلاتین به همراه اسانس زیره سبز جهت تعویق فساد تحت شرایط یخچالی استفاده شد. بدین منظوراز4 عدد مرغ کشتار روز 24 نمونه فیله مرغ 70 گرمی تهیه شد. نمونه ها در گروه تیمار بین فیلم های ژلاتین 4% آغشته به سه غلظت اسانس زیره سبز (0.3،0.6،0.9) درصد و در گروه کنترل بین فیلمهای ژلاتین 4 % تحت شرایط یخچالی قرار داده شدند. باکتری‏های هوازی، باکتری های سایکروفیل، آنترباکتریاسه ، سودوموناس و باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، کشت و شمارش و همچنین ویژگیهای ارگانولپتیک در طی روزهای، 0، 2، 4، 7 و 12 در این گروه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس زیره سبز (خصوصا با غلظت های 0.6 و 0.9) درصد، تعداد باکتری های انترو باکتریاسه، سودوموناس، سرمادوست، اسید لاکتیک ، کپک و مخمر و تعداد کل باکتریها کاهش یافته بود. در ارزیابی حسی رنگ و بوی مرغ، عدم مقبولیت از روز هفتم به بعد مشهود بود. بهترین حالت فیلم ژلاتین 4% (با توجه به بو و مزه اسانس زیره سبز) در غلظت 0.6 در صد اسانس زیره سبز و جهت نگهداری 7 روزه در شرایط یخچالی توصیه میشود.
  کلیدواژگان: گوشت مرغ، نگهداری یخچالی، ژلاتین، اسانس زیره سبز، خصوصیات میکروبی و ارگانولپتیکی
 • محمد مهدی رنجبر*، محمدحسین بنی طبا بیدگلی، سعید عالمیان، نوید داداش پور دواچی صفحات 62-69
  هدف

  پرندگان در زرده تخم خود ایمونوگلوبین Y (IgY) که معادل IgG پستانداران است را می سازند. در این مطالعه به بررسی کیفی و کمی آنتی بادی های استخراج شده از زرده تخم برخی از پرندگان اهلی و زینتی از جنبه های مختلف پرداخته شده است.

  مواد و روش کار

  محتوای چربی زرده تخم شش گونه مختلف از پرندگان اهلی و زینتی را پس از ضدعفونی و اندازه گیری میانگین وزنی و میزان زرده، جدا گردید. میزان سرم بدست آمده ثبت و دو مرحله متوالی رسوب آنتی بادی با سولفات آمونیوم صورت گرفت و پس از دیالیز، آنتی بادی استخراج گردید. .در مرحله نهایی، OD مقدار کمی آنتی بادی، برای هر کدام از نمونه ها به طور جداگانه، در طول موج های متفاوت برحسب میکروگروم/میلی لیتر (ml/(µg محاسبه و تجزیه و تحلیل انجام گرفت.

  نتایج

  میانگین وزنی تخم غاز، اردک، مرغ بومی، کبوتر، بلدرچین و مرغ عشق به ترتیب ؛ 145.5، 62.7، 57.4، 19.5، 12.4 و 1.6 گرم و نسبت وزن زرده به وزن تخم 0.32، 0.31، 0.23، 0.16، 0.21 و 0.21 و مقدار سرم بدست آمده به ترتیب برابر با 52 ، 12.5 ، 15 ، 3.75 ، 3 ،1/5 میلی لیتر گزارش شد. نتایج غلظت آنتی بادی استحصالی از هر تخم نیز به ترتیب قبلی 60450 µg/ml، µg/ml 10631.25 ، 12026 µg/ml، µg/ml 5203 و 2535 µg/ml در OD280 بدست آمد.

  بحث

  نتایج حاکی از بیشترین آنتی بادی استحصالی از غاز و سپس مرغ بومی و همچنین امکان استفاده مناسب از بلدرچین به عنوان جایگزین مرغ بود.

  کلیدواژگان: تخم مرغ، آنتی بادی، IgY، استخراج
 • سید مصطفی پیغمبری*، ریما مرشد، مهناز بازیار، آرین شریفی، اوستا صدرزاده صفحات 70-78

  استفاده از آنتی بیوتیک ها در حیواناتی که برای مصارف انسانی پرورش داده می شوند سبب ظهور باکتری های زیونوز مقاوم به آنتی بیوتیک ها همچون سالمونلاهای مقاوم و انتقال آنها به انسان از طریق زنجیره غذایی می شود. این مطالعه در استان گلستان به منظور بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گله های گوشتی به عنوان یکی از منابع مهم غذایی انسان و ارزیابی میزان مقاومت دارویی جدایه ها انجام شده است. در تحقیق کنونی از 52 فارم گوشتی (مشتمل بر 85 سالن گوشتی) در سنین مختلف نمونه برداری انجام شد و 510 نمونه مدفوع تجمیع شده بدست آمد. نمونه ها به منظور جداسازی سالمونلا به روش استاندارد کشت داده شدند. سپس با کمک آنتی سرم های پلی والان و مونووالان سروگروپ هر جدایه سالمونلا تعیین شد و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. از مجموع 510 نمونه، چهارده جدایه سالمونلا بدست آمد (% 74/2) و میزان شیوع سالمونلا بر اساس 85 سالن، %47/16 بود. سه جدایه گروه  D و 9 جدایه گروه C شناسایی شدند و دو جدایه به هیچ کدام یک از گروه های سرمی A تا D تعلق نداشتند. در مجموع 13 الگوی مقاومت یافت شد. صد در صد جدایه های مورد بررسی نسبت به دو آنتی بیوتیک سفیکسیم و سفتی راکسون حساس و در مقابل نالیدیکسیک اسید، فلومکویین، کلرتتراسایکلین، تایلوزین، اریترومایسین و داکسی سایکلین مقاوم بودند. مقاومت چندگانه در برابر حداقل چهار ترکیب ضدمیکروبی در تمامی جدایه های سالمونلا مشاهده شد. بیشترین میزان مقاومت در مقابل ترکیبات ضدمیکروبی پرمصرف در صنعت طیور مشاهده شد که کاملا با پیش فرض مصرف بی رویه داروهای ضدمیکروبی در گله ها و ایجاد باکتری های بیماریزای مقاوم همخوانی دارد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، مقاومت دارویی، گله گوشتی، استان گلستان، ایران
 • مجتبی میرزایی*، محسن نجیمی، محمد جهانتیغ، فیروز ابراهیمی، عباس جمشیدیان، نرجس حسن فخرآبادی صفحات 79-87
  باکتری Vibrio fluvialis موجب بیماری در ماهیان پرورشی و ضرر های اقتصادی قابل توجه می شود. این باکتری پاتوژن انسانی و چندین نوع از ماهیان پرورشی دریایی می باشد. استفاده از تکنولوژی ایمونوگلوبولین زرده تخم مرغ (IgY) تا کنون برای کنترل عفونت های میکروبی فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری V. fluvialis  پس از تزریق به مرغ تخم گذار می باشد. باکتری V. fluvialis پس از کشت در محیط مایع، با فرمالیین 05/0 درصد مجاور شد. سپس سلول باکتری به همراه اجوانت فروند به عنوان واکسن به مرغ های تخم گذار نژاد هایلاین در 7 نوبت تزریق شد، افزایش وزن مرغ ها تا بلوغ جسمی و تولید تخم مرغ مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس آزمایش الایزا غیر مستقیم برای شناسایی IgG ضد باکتری V. fluvialis  طراحی و اجرا شد. تزریق واکسن تهیه شده در افزایش وزن مرغ ها در طول آزمایش و تعداد و وزن تخم مرغ ها معنی دار نبود و آزمایش الایزا نشان داد تیتر آنتی بادی در سرم مرغ های هایپر ایمن شده پس از تزریق چهارمین بوستر به 1:12800 رسیده است. با توجه به نتایج به دست آمده و نتایج مطالعات سایر محققین به نظر می رسد، آنتی بادی زرده تخم مرغ (IgY) که همان IgG منتقل شده به زرده است، توانایی مهار بیماری زایی این باکتری را در حیوان آزمایشگاهی و مزرعه دارد.
  کلیدواژگان: اجوانت فروند، مرغ تخم گذار، Vibrio fluvialis
 • لیلا علیزاده ارسی*، عارف هوشیاری، علی آمقی رودسری، ابوالفضل غنی ئی، بهبود جعفری، ابوالفضل جعفری ثالث صفحات 88-99

  آنتی بادی های مادری از طریق زرده تخم مرغ جذب شده و وارد گردش خون جوجه می شوند. ایمنی پاسیو کسب شده از آنتی بادی مادری در جوجه می تواند اثرات عوامل عفونی را کاهش داده یا از بروز بیماری های بالینی جلوگیری کند. بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا از بیماری های بسیار مهم و واگیر در پرندگان هستند که خسارات اقتصادی زیادی به صنعت طیور وارد می کنند. تست ممانعت از هماگلوتیناسیون یکی از تست های رایج و عمومی برای تشخیص تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا در پرندگان است. در بررسی حاضر در سه مرحله مقادیر تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم مرغ مادر، زرده تخم مرغ و جوجه یک روزه به روش تست ممانعت از هماگلوتیناسیون اندازه گیری گردید. در این بررسی در سه دوره متوالی تیتر آنتی بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم مرغ مادر اندازه گیری و با مقادیر آن در زرده تخم مرغ حاصل از همان گله مقایسه گردید. مقادیر تیتر این آنتی بادی ها در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون در روزهای اول، سوم، ششم، نهم، چهاردهم و هیجدهم اندازه گیری شد. همچنین این مقادیر با تیتر آنتی بادی در سرم جوجه یک روزه همان گروه تخم مرغ ها مقایسه گردید. در قسمتی از بررسی با تزریق ویروس های نیوکاسل و آنفلوانزا در حفره آلانتوییک تخم مرغ جنین دار مقادیر تست EID50 در تخم مرغ های دارای آنتی بادی نیوکاسل و آنفلوانزا با مقادیر آن در تخم مرغ های فاقد آنتی بادی های مذکور (SPF) مقایسه گردید. بررسی آماری نتایج نشان داد که مقادیر آنتی بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم خون مادر تفاوت معنی داری با مقادیر این آنتی بادی در زرده تخم مرغ این گله ندارد (P˃0.05). نتایج اندازه گیری مقادیر آنتی بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در دوره انکوباسیون نشان داد که مقدار این آنتی بادی در مدت انکوباسیون در روزهای مختلف و همچنین بین مقادیر آنها در زرده و سرم جوجه یک روزه تفاوت معنی داری وجود ندارد (P˃0.05). بنابراین می توان با اندازه گیری آنتی بادی در زرده تخم مرغ، تیتر آنتی بادی را در سرم گله مادر و سرم جوجه حاصل از این تخم مرغ ها تخمین زد. نتایج تست EID50 نشان داد که EID50 ویروس نیوکاسل، حاصل از تزریق آن به تخم مرغ SPF نسبت به تزریق آن به تخم مرغ دارای آنتی بادی بالاتر بوده (P<0.05) ولی در مورد ویروس آنفلوانزا تفاوت معنی داری بین مقادیر EID50 در تخم مرغ SPF و تخم مرغ دارای آنتی بادی وجود ندارد (P˃0.05). لذا در مورد نیوکاسل جهت انجام تست مذکور بهتر است از تخم مرغ SPF استفاده گردد.

  کلیدواژگان: آنتی بادی، زرده تخم، ویروس آنفلوانزای پرندگان، ویروس نیوکاس
 • یونس تیموری، رضا اسماعیل زاده دیزجی* صفحات 100-106

  باکتری اشریشیا کلی یک ارگانیسم فرصت طلب است که می تواند در طیور منجر به سندرم های کلی باسیلوز (کلی سپتی سمی، پریکاردیت، پری هپاتیت و سالپنژیت و...) گردد.  اشریشیا کلی دارای 4 گروه فیلوژنیکی شامل A، B1، B2  و D است.  فیلوتایپینگ ایزوله های اشریشیا کلی روشی مناسب جهت بررسی نوع پراکندگی گروه های فیلوژنیک ایزوله های اشریشیا کلی در مناطق مختلف می باشد. بررسی حاضر به منظور تعیین گروه های فیلوژنیک  اشریشیا کلی در شهرستان زابل صورت گرفت، در این مطالعه به منظور تعیین فراوانی گروه های فیلوژنیکی باکتری اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی زابل، 144 قطعه جوجه گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز نمونه گیری شد و در محیط  TSB به آزمایشگاه منتقل گردید. با انجام کشت های میکروبی و آزمایش های بیوشیمایی رایج  تعداد 100 ایزوله اشریشیا کلی تعیین هویت گردید، DNA باکتری های ایزوله شده به روش جوشاندن استخراج گردید و به روش triplex PCR گروه های فیلوژنیک آنها تعیین شد. در این مطالعه از مجموع 100 ایزوله، 36، 27، 23  و 14 درصد به ترتیب در گروه های  فیلوژنیک B1، D، A و B2  قرار گرفتند. با انجام مطالعه حاضر مشخص گردید که اغلب  ایزوله های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز در شهرستان زابل متعلق به گروه های  فیلوژنیک B1 بودند.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، طیور، کلی باسیلوز، گروه فیلوژنیک، PCR
 • علی مقصودی*، سعیده سعیدی صفحات 107-114
  امروزه خواص ضد باکتریایی عصاره گیاهان دارویی به عنوان یک جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک ها مورد توجه است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ی برگ گیاه علف مار بر روی سالمونلا تیفی موریوم (Salmonella typhmurium) جدا شده از طیور در شرایط آزمایشگاهی بود. عصاره اتانولی گیاه علف مار با استفاده از دستگاه خلاء از مرکز (روتاری) استخراج شد. همچنین تعداد 12 سویه باکتری سالمونلا تیفی موریوم نیز از طیور زابل جداسازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره الکلی گیاه در غلظت های مختلف با روش رقت سازی در چاهک بر روی باکتری ها تعیین شد. حساسیت سویه ها به آنتی بیوتیک های مختلف نیز با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی بایر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سویه های سالمونلا تیفی موریوم به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (100 درصد)، آمپی سیلین (100 درصد)، تتراسیکلین (6/16 درصد) و آمیکاسین (3/8 درصد) مقاوم می باشد. همچنین، عصاره اتانولی گیاه علف مار اثر مهارکنندگی قابل توجهی در برابر سالمونلا تیفی موریوم از خود نشان داده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از عصاره اتانولی گیاه علف مار به عنوان جایگزین مناسب آنتی بیوتیک های متداول وجود دارد.
  کلیدواژگان: حساسیت به آنتی بیوتیک، طیور، علف مار، فعالیت ضد میکروبی، گیاهان دارویی
|
 • Mohanad Rahnama, Bahman Fazeli Nasab *, Ayoub Mazarei, Ali Shahriari Pages 1-18

  Bacterial have caused the outbreak of diseases more than any other pathogens that are transmitted by food. The aim of this study is to evaluate the extracts of the medicinal plants, saffron, yarrow, thyme and rosemary on the bacteria Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus. Antimicrobial effects of hydro-ethanol extract on the bacteria was surveyed using diffusion method in a culture medium Mueller-Hinton agar by paper discs (6 mm) based on Bauer and Kirby instructions. The antibiotics ciprofloxacin, amikacin, gentamicin, azithromycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ceftriaxone, penicillin and ampicillin were used as positive control. Means square was conducted by Least Significant Difference (LSD) test at five percent of probability level (P<0.05). Myrtus Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria Listeria, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus, respectively; with an average of 2.5±0.43, 1.67±0.25 and 2.33±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone. Rosemary Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria E.coli, respectively with an average of 1.25±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone. Comparison of the effect of plant extracts with antibiotics was used in this research, and it was found that most of the extracts were more effective than ampicillin and penicillin on the bacterium E. coli. Myrtus extract, compared with all antibiotics, was more effective on bacteria Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus. According to the results and increasing resistance to antimicrobial synthetic materials; Myrtus, and after that, rosemary plant can be as effective in destroying some bacteria like; E.coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus.

  Keywords: Myrtus, Rosemary, E. coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
 • Jafar Hossienzadeh Marzenaki *, MohammadReza Youssefi, Moien Mirhezari, Abdulhani Shojaee Pages 19-24

  Protozoan parasites of Pyroplasma, due to the illness and death of domestic animals, and the importance of the transfer of some of its genus and species to humans, cause many economic and health damages around the world it turns out. Diseases caused by Theileria and Babesia every year in different parts of our country during the spring and summer season with the beginning of the season, even in early autumn, prevalent in domestic animals. The purpose of this study was to determine the prevalence of blood parasites in susceptible cows in jaundice in Torbat Jam city. This study was conducted in spring and summer of 1394 on 210 suspected yellow fevered cattle in this city. After the clinical examination and observation of clinical signs, he developed blood from the vein to examine the parasites. The blood spread was stained with Giemsa color and studied by optical microscope. The results of this study showed that 36% of the studied cows were infected with Theileria and 6% infected with Babesia and 10% infected with Anaplasma and 8% of the infected Theileria and Anaplasma were observed. Therefore, in view of the presence of blood parasites in the region of the cows and the importance of arthropods in their transmission, it is possible to combat these arthropods in order to control the above-mentioned contaminations, in addition to treating suspected contaminated animals.

  Keywords: Blood parasites, Cow, Torbat Jam city
 • Sepideh Karimi, Hassan Momtaz * Pages 25-34
  Bovine mastitis is one of the epidemic diseases in dairy cattle, that it was created by various infectious agents. The aim of this study was tracking of these bacteria in the cases such as bovine subclinical and clinical mastitis and studying of virulence factors of this bacteria. Overall, 130milk samples were collected from dairy cattle's in the Chaharmahal and Bakhtiyari state scale that they are affected to mastitis and then they were isolated microbial culture and molecular confirmation of Klebsiella pneumonia strains, Presence of the most prevalent of virulence factors in these strains was detected by PCR method. Of 130milk samples examined, 30 samples were positive (15.38%) to Klebsiella pneumonia. Of these strains, the most of virulence factors were detected in this bacteria: so that fimH and papA genes by excess of 65and 90% had the highest prevalent and sfa/focDE gene with 15% presence had the lowest rate of evaluation virulence gene in this isolates. Presence of kinds of virulence factors in the Klebsiella pneumonia isolates will have indicated direct intervention these factors for bacterium pathogen and it is needed to detection of Klebsiella pneumonia pathogen, it must study presence distribution of virulence factors.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, Bovine mastitis, Virulence factors, Chaharmahal, Bakhtiyari
 • Zahra Hasiri, Ebrahim Rahimi *, Hasan Momtaz, Arman Rouh Afza Pages 35-43
  Acinetobacter species has a large spread and there are also hypotheses about the transfer of this bacterium from food to humans. Eggs are always among the most widely consumed and richest sources of human food. This study was conducted to evaluate the prevalence and antibiotic resistance of Acinetobacter Bergemini in indigenous and industrial eggs. In this regard, a total of 100 samples of native and industrial eggs were collected from the cities of Chahar Mahal o Bakhtiari province. A total of 200 specimens were prepared from the shell and their contents, and were examined according to the standard method after culture in specific environments for the presence of Acinetobacter Bumann. The suspicious colonies were subjected to PCR for definitive identification. Of 200 shell samples and egg contents, 2 samples (1%) were diagnosed with Acinetobacter Bumann. After performing the antibiotic test, it was found that both samples tested against tetracycline and resistant gentamicin antibiotics were resistant to resistant cytomeptromycin and a semi-susceptible sample, and a sample of susceptible Carbenicillin and one sample Half sensitive. According to the available evidence, egg contamination with Acinetobacter baumeni occurs mainly through environmental factors and secondary contaminants. Failure to pay attention to the necessary points during the production, supply, storage and consumption of eggs can lead to bacterial transmission to the consumer. Therefore, it seems to be possible to prevent transmission of human infection with timely monitoring and observance of hygiene at all stages of the disease.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotic-Resistant, egg
 • Reza Mir, Zahra Rashki Ghalehnoo * Pages 44-50

  Salmonellosis is one of the most important case of zoonotic diseases with global distribution. Rural dogs may not show clinical signs of Salmonella infection. Feces of nearly all-animal species including dogs may serve as a potential source of Salmonella infection to humans and even to other animals. Due to the increase in dog keeping among the people especially those living within the rural regain in Sistan, there is an increased risk of transmission of Salmonella infection to humans. The aim of this study is to determine the carrier status of Salmonella in dogs and their role as potential sources of infection to humans. In this research, rectal swabs of 250 asymptomatic rural dogs from Zabol rural regains were cultured in general and specific media, identified by using common laboratory tests and evaluated by PCR using universal at the genus level. Salmonella isolates were tested for antimicrobial susceptibility applying standard methods. In this study, 58 isolates of Salmonella were identified from 250 rectal swabs. The highest resistance was to antibiotics co-trimoxazole, gentamycin, tetracycline and nalidixic acid. Isolation of Salmonella spp. from asymptomatic dogs makes them dangerous source of Salmonella and a treat for human and animal health.

  Keywords: Salmonella, dogs, Southeast of Iran
 • Manigheh Rezaloo, Zohreh Mashak *, Amir Shakerian Pages 51-61
  Chicken meat is one of the high-freshness foods and is capable of keeping it in refrigerated conditions for 3 days. Four chicken slaughted day under sterile conditions, 24 samples of chicken meat (fillet) 70 gram per samples were prepred. The samples were immersed in 4% gelatin films with three concentrations of essential oil of cumin (0.3.0.6.0.9) and 0% control group of essential oil of cumin under refregrator conditions. Aerobic bacteria, Psychrophile bacteria, Anthrobacteriaceae, Pseudomonas and lactic acid bacteria and organoleptic properties were studied in these groups during 0, 2, 4, 7 and 12 days. The results showed that with the increasing use of essential oil of cumin, the number of enterobacteriacea, pseudomonas, lactic acid, mold and yeast and total number of bacteria decreased, and especially with concentrations of 0.6 and 0.9, decrasing was more significantly. In the sensory evaluation of chicken's color and odor, the unpopularity was evident from the seventh day onwards. The best 4% gelatin film (due to the smell and taste of cumin essential oil) is recommended at 0.6% cumin essential oil and 7 days in refregrator conditions.
  Keywords: Chicken Meat, refrigerator conditions, Gelatin, Cumin essential Oil
 • MohammadMehdi Ranjbar *, Mohammadhossein Banitaba Bidgoli, Saeed Alamian, Navid Dadashpour Davachi Pages 62-69
  Background and aim

  The birds produce IgY immunoglobulin in their egg yolks, which is equivalent to the mammalian IgG. In this study, we investigated the quality and quantity of antibody in egg yolks of some domestic and ornamental birds.

  Methods

  Eggs of six different species of domestic and ornamental birds after disinfection and weighing of the yolk content were examined and the content of yolk fat was separated. The serum level was recorded and two consecutive levels of antibody precipitation with ammonium sulfate were followed and after dialysis, the antibody was extracted. At the final stage, the OD value were calculated and analyzed for each samples, separately.

  Results

  Estimated weight average of geese, ducks, native chicks, pigeons, quail and chicken eggs were 145.5, 62.7, 57.4, 19.5, 12.4 and g 1.6, and the weight percentage of yolk/ egg were 0.32, 0.31, 0.23, 0.16, 0.21 and 0.21, respectively. The serum levels were observed as 52 ml, 12.5 ml, 15 ml, 3.75 ml, 3 ml, 5.1 ml, respectively. The results of the concentration of antibody to each egg were 60450 μg / ml, 10631.25 μg / ml, 12026 μg / ml, 5203 μg / ml and 2535 μg / ml in OD280, respectively.

  Conclusions

  The results showed that the highest antibody production is related to geese and in next turn is for native chicken. Also, the use of quail egg as chicken egg alternative could be advisable.

  Keywords: egg, Yolk, Antibody, IgY, Extraction
 • Seyed Mostafa Peighambari *, Rima Morshed, Mahnaz Baziar, Aryan Sharifi, Avesta Sadrzadeh Pages 70-78

  The use of antibiotics in food animal production systems has resulted in emergence of antibiotic resistant zoonotic bacteria such as Salmonella that can be transmitted to humans through the food chain. This survey was done to determine Salmonella contamination and to evaluate Salmonella drug resistance in broiler flocks as one of the most important sources of food in Golestan province. In this survey, samples were taken from 52 broiler farms (85 broiler houses) at different ages and, in total, 510 pooled manure samples were collected. Standard cultural method was performed for Salmonella isolation. The serogroup of each isolate was determined by using polyvalent and monovalent Salmonella antisera. The occurrence and the level of antimicrobial resistance patterns in Salmonella isolates were determined by disk diffusion method. Fourteen Salmonella were isolated from 510 pooled samples (2.74%). There was occurrence rate 16.47% in 85 houses. Three isolates belonged to group D, 9 isolates belonged to group C and 2 isolates did not belong to serogroups A to D. Thirteen different patterns of resistance were found. All of the isolates (100%) were sensitive to ceftriaxone and cefixime and resistant to nalidixic acid, flumequine, chlortetracycline, tylosin, erythromycin and doxycycline. Multiple resistances to at least four antimicrobial drugs were observed in all isolates. The highest resistance rate was found against most prevalent drugs in poultry industry reinforcing this hypothesis that wide usage of drugs results in the emergence of drug resistant bacteria.

  Keywords: Salmonella, Antimicrobial Resistance, broiler, Golestan province, Iran
 • Mojtaba Mirzaei *, Mohsen Najimi, Mohammad Jahantigh, Firouz Ebrahimi, Abbas Jamshidian, Narjes Hasan Fakhrabadi Pages 79-87
  Vibrio fluvialis causes disease and significant economic losses in breeding fish. This bacterium is considered as a human pathogen and several species of marine spawning fish. The egg yolk immunoglobulin technology (IgY) has been used to control many microbial infections. The purpose of the present study was to evaluate the vaccine prepared from V. fluivialis bacteria after injection into laying hens. V. fluvialis was admixed by 0.05% formaldehyde after culture in a liquid medium. Then, the pathogen along with Freund’s adjuvant was injected to the Hyline W36 hens as a vaccine for 7 days. Increase of the weight of the hens was measured until Physical maturity and egg production. Then, an Indirect ELISA was designed to detect IgG Anti V. fluivialis. Injection of the vaccine had no significant effect on weight gain of hens and the number and weight of eggs during the experiment. ELISA test showed that antibody titers in the serum of hyper-immunized hens after injection of the fourth booster reached 1: 12800. According to the results obtained and the results of studies by other researchers, egg yolk antibody (IgY), which is the same as IgG, has been shown to inhibit the pathogenicity in lab and farm animals.
  Keywords: Freund’s adjuvant, laying hens, Vibrio fluviali
 • Leila Alizadeh Arsi *, Aref Hoshyari, Ali Ameghi Roodsary, Abolfazl Ghaniei, Behboud Jafari, Abolfazl Jafari Sales Pages 88-99

  Maternal antibodies are transferred from hens to their offWinter through the egg yolk where the antibody is absorbed and enters the circulatory system. Passive immunity via maternal antibodies can lessen the effects of clinical diseases in chicks or prevent the incidence of them. Haemagglutination inhibition (HI) test is one of the popular assays for detection of Newcastle disease virus (NDV) and Avian influenza virus (AIV) infections. Newcastle disease and avian influenza disease are very important contagious infections which causes vast economic losses to poultry industry. In this study, antibody titres against NDV and AIV measured in serum of breeders, egg yolk, and day old chicks by HI method. NDV and AIV antibodies compared in serum of breeders and egg yolk of the flock. Level of antibodies in the first, third, 6th, 9th, 14th, and 18th days of incubation measured and compared. These values compared with antibody levels of day old chicks. In another experiment, NDV and AIV injected to eggs via allantoic cavity of eggs. EID50 test was used to compare the eggs with NDV and AIV antibodies and the eggs without antibodies (SPF eggs). There was no significant difference in NDV and AIV titres in serum of breeders and egg yolk samples (P>0.05). Also, antibody titres during incubation and serum of day old chicks showed no significant difference (P>0.05). Hence, evaluation of egg yolk antibodies is a valuable tool for estimation of antibody levels in serum of breeders and their chicks. Results of NDV EID50 test showed significant difference between eggs with NDV antibodies and SPF eggs (P<0.05). But, this comparison about AIV was non-significant (P>0.05). Hence, it is better to use SPF eggs for determination of EID50 of NDV.

  Keywords: Avian influenza virus, egg yolk antibody, Newcastle disease virus
 • Younes Teymouri, Reza Esmailzadeh Dizaji * Pages 100-106

  Escherichia coli is an opportunistic organism which can cause Colibacillosis syndromes (colisepticemia, pericarditis, perihepathitis, salpingitis and …). E.coli has four phylogenetic groups including A, B1, B2 and D. Phylotyping is an adequate method for surveying the dissipation type of the phylogenetic groups of E.coli isolates in different regions. The present study was conducted to determine the phylogenetic groups of E.coli in Zabol city. In order to determine the frequency of the phylogenetic groups of E.coli in Zabol, 144 broilers suspected of Colibacillosis were sampled and samples were transferred to laboratory in TSB. After culturing and applying some common biochemistry tests, a total number of 100 E.coli were isolated. DNA of all isolates was extracted by boiling method and phylogenetic groups were determined by triplex PCR procedure. In this study; 36 %, 27 %, 23 % and 14 % of 100 E.coli isolates belonged to B1, D, A and B2 phylogenetic groups; respectively. The present study concluded that almost all of E.coli samples which were collected from broilers suspected of Colibacillosis in Zabol belonged to B1 phylogenetic group.

  Keywords: broiler, Colibacillosis, Escherichia coli, Phylogenetic, Zabol
 • Ali Maghsoudi *, Saeideh Saeidi Pages 107-114
  Nowadays, antibacterial effects of medicinal plants are considered as an appropriate alternative of antibiotics. Therefore, the aim of the current study was in vitro determination of antimicrobial effects of caper (Capparis spinosa) against Salmonella typhmurium isolated from poultry. Ethanol extract of caper leaves was extracted using vacuum from the center (rotary) apparatus. Moreover, a total number of 12 S. typhmurium strains were isolated from poultry in Zabol. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of different concentrations of plant extract were determined on bacteria using dilution in well method. Sensitivity of bacteria strains to antibiotics were evaluated using Kirby-Bauer disk diffusion standard test. Results of the current study showed that different strains of bacteria are resistant to Penicillin (100 %), Ampicillin (100 %), Tetracycline (16.6 %) and Amikacin (8.3 %). Furthermore, ethanol extracts of caper plant showed significant inhibitory effect on S. typhimurium. Results of the current study indicated that there is possibly of using ethanol extract of caper plant as a useful alternative beside usual antibiotics.
  Keywords: Antimicrobial activity, medicinal plants, Antibiotic sensitivity, poultry, Caper