مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پرندگان در زرده تخم خود ایمونوگلوبین Y (IgY) که معادل IgG پستانداران است را می سازند. در این مطالعه به بررسی کیفی و کمی آنتی بادی های استخراج شده از زرده تخم برخی از پرندگان اهلی و زینتی از جنبه های مختلف پرداخته شده است.

مواد و روش کار

محتوای چربی زرده تخم شش گونه مختلف از پرندگان اهلی و زینتی را پس از ضدعفونی و اندازه گیری میانگین وزنی و میزان زرده، جدا گردید. میزان سرم بدست آمده ثبت و دو مرحله متوالی رسوب آنتی بادی با سولفات آمونیوم صورت گرفت و پس از دیالیز، آنتی بادی استخراج گردید. .در مرحله نهایی، OD مقدار کمی آنتی بادی، برای هر کدام از نمونه ها به طور جداگانه، در طول موج های متفاوت برحسب میکروگروم/میلی لیتر (ml/(µg محاسبه و تجزیه و تحلیل انجام گرفت.

نتایج

میانگین وزنی تخم غاز، اردک، مرغ بومی، کبوتر، بلدرچین و مرغ عشق به ترتیب ؛ 145.5، 62.7، 57.4، 19.5، 12.4 و 1.6 گرم و نسبت وزن زرده به وزن تخم 0.32، 0.31، 0.23، 0.16، 0.21 و 0.21 و مقدار سرم بدست آمده به ترتیب برابر با 52 ، 12.5 ، 15 ، 3.75 ، 3 ،1/5 میلی لیتر گزارش شد. نتایج غلظت آنتی بادی استحصالی از هر تخم نیز به ترتیب قبلی 60450 µg/ml، µg/ml 10631.25 ، 12026 µg/ml، µg/ml 5203 و 2535 µg/ml در OD280 بدست آمد.

بحث

نتایج حاکی از بیشترین آنتی بادی استحصالی از غاز و سپس مرغ بومی و همچنین امکان استفاده مناسب از بلدرچین به عنوان جایگزین مرغ بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144403 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.