بررسی تاثیر 6 هفته فعالیت استقامتی بر سطوح پروتئین های Pannexin-1 وNLRP-1 هیپوکمپ در موش های صحرایی نر ویستار مبتلا به دیابت تجربی

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیابت یکی از شایع ترین بیماری متابولیک است که با افزایش قند خون همراه است و می تواند سبب بروز اختلالاتی در دستگاه عصبی مرکزی شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر6 هفته فعالیت استقامتی بر سطوح پروتیین های  Pannexin-1 و NLRP-1 هیپوکمپ در موش های صحرایی نر ویستار دارای دیابت می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی 28 سر رت با 10 هفته سن و میانگین وزن 9/4±245 گرم به صورت تصادفی در 4 گروه 7 تایی: دیابتی کنترل، دیابتی تمرین کرده، سالم کنترل و سالم تمرین کرده قرار گرفتند. جهت القاء دیابت، از روش تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (45mg/kg) استفاده گردید. سپس پروتکل تمرین استقامتی به مدت 6 هفته اجرا گردید. 24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، بافت هیپوکمپ رت ها استخراج شد و سطوح پروتیین های Pannexin-1 و NLRP-1 توسط روش وسترن بلات اندازه گیری گردید. در این مطالعه ازتحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی به عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد. بررسی های آماری با اسفاده از نرم افزار آماری SPSS version 18 انجام گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد که بیان پروتیین های Pannexin-1 و NLRP-1 در رت های دیابتی شده به صورت معناداری افزایش پیدا کرد (p<0/05). هم چنین نتایج حاصل از بررسی بیان پروتیین های Pannexin-1 و NLRP-1 نشان داد که بیان هر دو پروتیین پس از 6 هفته تمرین استقامتی، در گروه دیابت تمرینی نسبت به گروه دیابت کنترل، به صورت معناداری کاهش یافت (P<0/05).

نتیجه گیری

 یافته های ما اثرات کاهش هیپرگلیسمی ناشی از فعالیت بدنی استقامتی و متعاقبا اثر آن بر کاهش بیان پروتیین های Pannexin-1 و NLRP-1 را تایید کرد؛ بنابراین به نظر می رسد فعالیت بدنی، به واسطه کاهش بیان این پروتیین ها، احتمالا بتواند نقش مهمی را در بهبود اختلالات تخریب عصبی در بیماران دیابت نوع 1 داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2384 -2398
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.