اثربخشی مدل ذهن آگاهی بر بهبود نگرش های صمیمانه و افسردگی سالمندان

پیام:
چکیده:
سالمندی آخرین دوره زندگی است که در قیاس با سایر دوره های سنی بیشتر در معرض آسیب های درون فردی، بین فردی و محیطی قرار دارد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدل ذهن آگاهی بر بهبود نگرش های صمیمانه و میزان افسردگی سالمندان در سال 1398 انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان شهر تهران بود که از میان آنها یک محله به طور تصادفی انتخاب شد. سپس با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه و 30 سالمند برای شرکت در پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس مداخله آموزشی (مدل ذهن آگاهی) در قالب 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی مشارکت کنندگان گروه آزمایش اجرا شد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش پرسش نامه های نگرش های صمیمانه امیدون و افسردگی بک بود. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که مدل ذهن آگاهی نقش موثری در بهبود نگرش های صمیمانه و کاهش شدت افسردگی دارد (05/0>P). بنابر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان به این نتیجه رسید که این مدل آموزشی می تواند به عنوان یک الگوی کارآمد در مراکز مشاوره و روان درمانی جهت بهبود نگرش های صمیمانه سالمندان و کاهش شدت افسردگی در آنها مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150320 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.