مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلال پرخوری یکی از رایج ترین اختلالهای روانی در افراد چاق و دارای اضافه وزن است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن درافراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن است.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در انتظار درمان بود. جامعه آماری شامل 61 نفر از افراد مبتلا به اضافه وزن بود که به صورت نمونه در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منطقه 1 شهر تهران انتخاب و در سه گروه 11 نفری  دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در انتظار درمان(قرار گرفتند. در این پژوهش از فهرست وارسی اختلالهای خوردن و مقیاس وسوسه خوردن گولماری استفاده شد. هر دو گروه آزمایش تحت درمان 8 جلسهای هفته ای یک بار قرار گرفتند ولی گروه کنترل در انتظار درمان، درمان خاصی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که روش تنظیم هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در وسوسه خوردن موثرند (0.001>P) ولی بین دو روش تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری

به نظر میرسد آموزش گروهی نظمجویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری میتوانند در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن موثر باشند. بنابراین آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری به عنوان درمان- های مکمل در کنار درمانهای دارویی در این بیماران، جهت بهبود علایم روانشناختی، پیشنهاد میگردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150396 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.