اثر تنش خشکی بر محتوای فیتواسترول ها و ژن های کلیدی درگیر در مسیر سنتز بتاسیتوسترول در گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)

پیام:
چکیده:
تنش های زیستی ازجمله خشکی بر میزان تولید متابولیت های ثانویه به ویژه استرول های گیاهی (فیتواسترول ها) اثر می گذارد. در بین فیتواسترول های موجود در کدوی تخم کاغذی، بتاسیتوسترول از مهمترین مواد موثره در آن است که خواص دارویی زیادی نیز دارد. در این مطالعه، اثر پنج سطح تنش خشکی بر روی میزان تولید روغن بذر و فیتواسترول های موجود در آن در سه ژنوتیپ و رقم استریاکای کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) مطالعه شد. تجزیه فیتواسترول ها با استفاده از GC/MS نشان داد که افزایش میزان تنش خشکی اثر منفی بر میزان تولید روغن حاصل از بذر رسیده کدوی تخم کاغذی داشت ولی فیتواسترول های تشکیل دهنده روغن به ویژه بتاسیتوسترول افزایش یافتند و این افزایش در رقم استریاکا (Styriaca) از بقیه ژنوتیپ ها بیشتر بود. برای تایید این نتایج، 30-15 روز بعد از گلدهی دانه های آن برداشت و میزان بیان ژن های SQS، PP2A، SMT2، ERG26 و Cycloartenol synthase درگیر در مسیر سنتز فیتواسترول ها بررسی شد. نتایج مشخص کرد که در بین سطوح مختلف تنش خشکی و ژن های مورد مطالعه، در سطح دیم کاری ژن ها بالاترین میزان بیان را داشته و در آن بازه زمانی، عمده فعالیت مسیر سنتز استروییدها در کدوی تخم کاغذی مسیر سنتز بتاسیتوسترول و استیگماسترول است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150462 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.