تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری نیروی روانیدر افراد متاهل

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده سالم است مشروط به برخورداری افراد از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است از این رو سالم نگاری روابط بین اعضای خانواده بی گمان آثار مثبتی به دنبال خواهد لذا این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای نیروی روانی در رابطه رضایت اززندگی با ویژگی های شخصیتی وسبک های حل مساله اجتماعی بود.

مواد وروش ها

جامعه آماری در این پژوهش افراد متاهل مراجعه کننده بهد سرای محله در شهر تهران در سال 1396 بودند ،که تعداد 308 نفر ، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مناطق یک وچهار انتخاب شدند. و پرشسنامه ویژگی های شخصیتی برژه،حل مسیله اجتماعی (SPSI-R)، رضایت از زندگی (LSI) وپرسشنامه نیروی روانیرا تکمیل کردند.

یافته ها

براساس نتایج آزمون تحلیل مسیر ضریب مسیر ،اغلب ضرایب مستقیم معنادار هستند و از ضرایب غیرمستقیم متغیرهای سبک مقابله ای، پایداری، انعطاف پذیری، استقلال طلبی، حساسیت و پیوند جویی با رضایت از زندگی از طریق متغیر نیروی روانی معنادار هستند. همچنین ضرایب مستقیم متغیر میانجی با متغیر وابسته اصلی مدل یعنی رضایت از زندگی نیز در سطح 01/0 معنادار هستند.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد سطوح رضایت از زندگی فقط یک پدیده ثانویه نیست که محصول تجارب مثبت زندگی یا ویژگی های شخص و غیره باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
275 -285
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.