فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 109، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • هانیه قربان نژاد، محمد علیزاده، علیرضا دیدارلو، فرنوش بخشی مقدم* صفحات 121-129
  مقدمه

  شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان در جهان رو به افزایش است و این زنگ خطری برای سلامت جامعه است. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی ارتباط بین عادات غذایی با شاخص توده ی بدنی در شهر ارومیه طراحی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 453 نفر دانش آموز دختر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، شاخص های تن سنجی شامل قد، وزن و دور کمر افراد با روش های استاندارد و ابزار های کالیبره شده، اندازه گیری شد. عادات غذایی با استفاده از یک پرسش نامه ی محقق ساخته شده تعیین شد.

  یافته ها

  فراوانی انجام فعالیت های جانبی به هنگام صرف غذا به طوری معنی داری در افراد دارای اضافه وزن و چاقی بیشتر از افراد دارای وزن نرمال P=0.034 و فعالیت فیزیکی به طور معنی داری در افراد دارای وزن نرمال بیشتر از افراد دارای اضافه وزن و چاقی P=0.001 بود. الگوی خوردن صبحانه هر روز قبل از رفتن به مدرسه P=0.04، خوردن هر سه وعده ی غذایی به طور منظم (P=0.003) و میان وعده ی سالم درمدرسه (P=0.05)  به طور مستقیم با لاغری ارتباط داشت. ولی در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه فقط خوردن هر سه وعده ی غذایی به طور منظم (OR=1.837, 85%CI (1.35-2.51), P=0.005)  با لاغری ارتباط مستقیم داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد، انجام کارهای  جانبی به هنگام غذا خوردن با افزایش خطر اضافه وزن و چاقی و خوردن هر سه وعده ی غذایی به صورت منظم، همچنین خوردن صبحانه هر روز قبل از رفتن به مدرسه با لاغری همراه می شود.

  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، عادات غذایی، نوجوان
 • محبوبه اسکندری*، ناصر گودرزی، منصور عرب چم جنگلی، سید غلامرضا موسوی صفحات 131-141
  مقدمه

  فرآیند فتوکاتالیست سالهاست که بعنوان یکی از راهکارهای زیست محیطی در کشورهای صنعتی دنیا بکار می رود. فناوری نانو با ایجاد رویکردی نوین در صنعت فتوکاتالیست آینده ای بسیار وسیع را در این زمینه نوید می دهد. طی فرآیندهای اکسایش فتوکاتالیزوری، مواد آلاینده در اثر تابش اشعه فرابنفش و در حضور کاتالیزورهای نیمه هادی بطور کامل تخریب شده و به CO2 و H2O تبدیل می شوند. این پژوهش با هدف تعیین میزان کارایی نانوذرات سنتزی اکسید روی با استفاده از لامپ بخار جیوه 9 وات برای اولین بار در تخریب داروی آتنولول مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر فتوکاتالیست سنتزی نانواکسید روی بر میزان تخریب داروی آتنولول بعنوان یک آلاینده آلی موجود در پساب با استفاده از نور فرابنفش با شدت کم است. در این راستا تاثیر پارامترهای اصلی مانند غلظت آلاینده، مقدار فتوکاتالیست، pH محلول، سرعت هم زدن، اثر اتمسفر نیتروژن، حضور یون های مختلف تحت واکنش فتوکاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  با انجام واکنش اکسیداسیون در پارامترهای بهینه یعنی غلظت آتنولول 20 میلی گرم در لیتر، مقدار فتوکاتالیست 10 میلی گرم، pH محلول 7 ، سرعت هم زدن 600 rpm پس از 120 دقیقه تابشدهی دارو به طور صد در صد تخریب گردید. نتایج بررسی، قدرت قابل ملاحظه فتوکاتالیست و لامپ را در تخریب آتنولول نشان می دهد. همچنین انجام مطالعات سینتیکی تحت شرایط بهینه، سینتیک شبه مرتبه اول را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کارایی قابل قبول فرایند تخریب فتوکاتالیستی نانوذرات سنتزی اکسید روی در حضور لامپ 9 وات جیوه در تجزیه داروی آتنولول می باشد.

  کلیدواژگان: فتوکاتالیست، نانوذرات اکسید روی سنتزی، لامپ کم فشار بخار جیوه، آتنولول
 • محمد صوفی آبادی، محمدحسین اسماعیلی*، امیررضا مافی صفحات 143-153

  تجمع آمیلوییدهای بتا در مغز یکی از ویژگی های پاتولوژیک بیماری الزایمر است. دوزهای پایین مرفین، می تواند حافظه را افزایش دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان مرفین بر حافظه در موش های سالم و الزایمری است.

  روش بررسی

  در مرحله اول موش ها به دو گروه سالین و مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی تقسیم شدند . در مرحله دوم موش ها به 5 گروه تقسیم شدند کنترل و شم و گروه های درمان شده با استرپتوزوسین و استرپتوزوسین به همراه سالین یا مرفین. برای ایجاد الزایمر استرپتوزوسین (3میلی گرم برکیلوگرم ، 10میکرولیتر در هر طرف) به داخل بطن های مغز تزریق شد. مرفین (2 میلی گرم بر کیلوگرم) یا سالین برای مدت 10 روز تزریق شد. تمام موش در ماز ابی آموزش داده شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تزریق مرفین در دوز بالا (5 میلی گرم بر کیلوگرم) به موش های نرمال ، یادگیری را مختل وحافظه را بهبود می بخشد. تزریق استرپتوزوسین زمان و مسافت طی شده تا رسیدن به سکو را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. زمان و مسافت طی شده برای پیدا کردن سکو در گروه های استرپتوزوسین + مورفین کمتر از گروه استرپتوزوسین بود (0.05 ›P) برعکس، درصد زمان سپری شده و مسافت طی شده در ربع هدف در در تست پروب بیشتر از گروه استرپتوزوسین بود.

  نتیجه گیری

  دوز بالای مرفین در موش های نرمال یادگیری را مختل کرد. دوز پایین مرفین یادگیری و حافظه موش های الزایمری را بهبود بخشید. نتایج نشان می دهد که درمان با دوز کم مرفین برای درمان اختلالات شناختی در بیماران الزایمری مفید است

  کلیدواژگان: الزایمر، مرفین، یادگیری، حافظه فضایی
 • مجید پورفرج عمران، عباس بخشی پور*، مجید محمود علیلو صفحات 155-162
  زمینه و هدف

  با توجه به تاکید دیدگاه شناختی بر نقش باورهای شناختی در آسیب شناسی اختلالاتی روانی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای شناختی شامل آمیختگی فکر-عمل، مسیولیت/ بیش ارزیابی تهدید، اهمیت وکنترل افکار و کمال طلبی/ قطعیت، در اختلالات وسواس ، اضطراب فراگیر وافسردگی و گروه بهنجار می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی- مقایسه ای است. همچنین جامعه ی آماری برای نمونه بالینی عبارتند از کلیه بیمارانی دارای اختلالات وسواس فکری -عملی، اضطراب فراگیر وافسردگی که به بیمارستان شهید زارع ساری درنیمه دوم سال 1394مراجعه کردند. از هر یک از گروه های بالینی و سالم 30 نفر بااستفاده از روش های نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های باورهای وسواسی وآمیختگی فکر و عمل را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس نشان داد گروه مبتلا به اختلال وسواس در مقایسه با سایر گروه ها نمره بیشتری در آمیختگی فکر-عمل، مسیولیت/ بیش ارزیابی تهدید، اهمیت وکنترل افکار کسب نمود 001/0p

  کلیدواژگان: باورهای شناختی شناختی، وسواس فکری -عملی، اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی
 • بهبود جعفری*، علیرضا منادی سفیدان صفحات 163-171
  مقدمه
  در سالهای اخیر بروز مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای ضد میکروبی شیمیایی در درمان عفونت ها افزایش یافته است. لذا استفاده از داروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر و فناوری نانو در عرصه پزشکی می تواند کمک شایانی در درمان این نوع عفونت ها باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای اثرات نانو ذرات نقره و عصاره متانولی گل همیشه بهار بر روی چهار سویه پاتوژن می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-آزمایشگاهی، گیاه مورد بررسی براساس ویژگی های گیاه شناختی در بخش هرباریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، به عنوان گیاه گل همیشه بهار مورد شناسایی قرار گرفت. در این مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گل همیشه بهار با روش سوکسوله در غلظت های mg/ml20 تا mg/ml 400 از عصاره متانولی و غلظت های µg/ml 10 تا µg/ml 80 از نانو ذرات نقره تهیه گردید سپس اثرات ضد میکروبی آنها با روش های انتشار چاهک و رقت لوله ای بررسی شد.
  نتایج
  یافته ها نشان دادند که عصاره متانولی گیاه گل همیشه بهار از رشد باکتری های استافیلوکوکوس اریوس، باسیلوس سریوس و اشریشیاکلی جلوگیری می کند. در حالی که اثر مهاری نانوذرات نقره بر روی باکتری های سودوموناس آیروژینوزا و اشریشیاکلی بیشتر از باکتری های گرم مثبت است. تاثیر ترکیب عصاره گل همیشه بهار و نانو ذرات نقره بسیار بیشتر از تاثیر هرکدام از آن ها بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان داد عصاره گیاه گل همیشه بهار دارای اثر ضد باکتریایی است. بنابراین این عصاره می تواند گزینه مناسبی برای مطالعات آینده در شرایط In Vivo جهت تهیه داروهای ضدباکتریایی باشد.
  کلیدواژگان: آنتی باکتریال، گل همیشه بهار، نانو ذرات نقره
 • نسرین جهانشیری، ناهید بیژه* صفحات 173-181
  مقدمه

  یایسگی مرحله ای از حیات زن است که به دلیل کاهش فعالیت تخمدان ها و کمبود استروژن، دوره باروری به پایان می رسد. از آنجایی که فشارخون و مقاومت به انسولین یکی از مشکلات اساسی در زنان مسن است، این تحقیق با هدف تاثیر تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان بر مقاومت به انسولین و فشارخون زنان یایسه، انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 27 زن یایسه با دامنه سنی 50 تا 60 سال و شاخص توده بدن 25 تا 30  کیلوگرم برمترمربع، به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین ترکیبی (12نفر) و تمرین ترکیبی همراه مصرف دانه کتان (15نفر) تقسیم شدند. تمرین هوازی با شدت 60تا80 درصد ضربان قلب بیشینه و تمرینات مقاومتی، با شدت  60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه اجراشد. همچنین 25گرم دانه آسیاب شده در گروه تمرین ترکیبی به همراه مصرف کتان، مصرف می شد. نمونه خونی آزمودنی ها برای انداره گیری مقاومت به انسولین جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی وابسته و مستقل، به ترتیب، برای مقایسه تفاوت های درون گروهی و بین گروهی در سطح معنی داری 05/0>P.استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمرین ترکیبی به همراه مصرف دانه کتان، به طور معنی داری، باعث افزایش حداکثراکسیژن مصرفی (001/0=p)، کاهش شاخص توده بدن (001/0=p) و کاهش فشارخون (001/0=p) شد؛ تمرین ترکیبی نیز به طور معنی دار موجب کاهش شاخص توده بدن (001/0=p) و کاهش فشارخون (001/0=p) شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد هشت هفته تمرین ترکیبی به تنهایی و همراه با مصرف دانه کتان منجر به بهبود آمادگی هوازی، ترکیب بدن و فشارخون در زنان یایسه می شود.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، مقاومت به انسولین، فشار خون، زنان یائسه، دانه کتان
 • مریم حیدری، علی مهری*، حمید جوینی، صدیقه رستاقی صفحات 183-191
  زمینه و هدف

  میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران در سال های 1394-1370 بین 53-10 درصد برآورد شده است که با توجه به اهمیت شیر مادر برای کودک باید ارتقاء یابد.برای مداخله در جهت ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر در نخستین گام باید عوامل موثر بر آن مشخص شوند.ازآنجایی که پرسشنامه استاندارد و بومی در این زمینه وجود ندارد لذا،این مطالعه باهدف طراحی وروان سنجی ابزار بومی برای سنجش عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زای شهر کاشمر بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مقطعی ابزار اولیه با استفاده از بررسی متون، و نیازسنجی اعتقادات بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده و تجربه محقق و در امر شیردهی طراحی گردید. برای اعتبار ابزار از ، روایی صوری با مشارکت 10 مادر شیرده، روایی محتوا کیفی و کمی از طریق پانل خبرگان با مشارکت 10 متخصص آموزش بهداشت و متخصص طراحی ابزار و روایی سازه با انتخاب 156نفر از جامعه بررسی انجام شد و پایایی ابزار به روش همسانی درونی و آزمون-بازآزمون موردبررسی قرار گرفت.نتایج پرسشنامه اولیه با 67 آیتم طراحی شد. ادبیات بعضی سوالات .در روایی صوری و روایی محتوای کیفی تغییر کرد و 6 آیتم به دلیل کسب نمره کمتر از 5/1 در روایی صوری کمی حذف شدند.در روایی محتوا تعداد12 آیتم با در نظر گرفتن نقطه برش 62/0 برای نسبت اعتبار و نقطه برش 79/0برای سنجش شاخص اعتبار محتوا حذف شدند. روایی سازه توسط تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار لیزرل انجام شد که مقادیر MSEA=0/072،AGFI=0/964 به دست آمد.پایایی ابزار هم با استفاده از روش های همسانی درونی (a=0/832) و ثباتان از طریق آزمون مجدد (ICC=0/738) تایید گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که پرسشنامه طراحی شده یک ابزار معتبر وبا روایی و پایایی قابل قبول می باشد و استفاده از آن در پژوهش های مرتبط توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیر مادر، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، طراحی و روان سنجی
 • محمود محمدیان، زهرا درزی ازادبنی*، رضا علی محمدپور تهمتن، راضیه یوسفی نژاد صفحات 193-199
  زمینه و هدف

  بیش از دو میلیون نفر در سراسر جهان با گردوغبار چوب که باعث بروز بیماریهای ریوی و سرطان دستگاه تنفسی می شود مواجهه دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک مواجهه کارگران با ذرات قابل تنفس چوب در کارگاه های نجاری شهرستان ساری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در 27 کارگاه نجاری شهرستان ساری در پاییز سال 1396 انجام شد. 43 نفر از شاغلین کارگاه های نجاری به صورت تصادفی اتنخاب شدند. برای نمونه برداری از ذرات قابل استنشاق از روش استاندارد شماره 0500 توصیه شده توسط NIOSH و با استفاده از پمپ نمونه برداری فردی کالیبره شده و نمونه بردار IOM انجام شد. سپس ریسک مواجهه با ذرات با استفاده از روش ارایه شده توسط انستیتو ایمنی و بهداشت شغلی سنگاپور تعیین گردید.

  یافته ها

    میانگین غلظت گردوغبار قابل تنفس چوب در کل کارگاه ها mg/m^3 30/15 بود و متوسط غلظت گردوغبار قابل تنفس چوب در کارگاه های نجاری، برش MDF، نجاری/MDF، چوب بری، مبلمان سازی و منبت کاری به ترتیب 94/11±58/18،3/17±49/19،50/7±32/8، 05/6±48/10،98/3 ±44/3،0±77/4 mg/m^3 بود. دمای هوا و تهویه عمومی به طور معنی داری با میانگین غلظت گردوغبار قابل تنفس چوب رابطه داشت. ریسک مواجهه با ذرات قابل استنشاق در همه این کارگاه ها در حد متوسط برآورد شد.

  نتیجه گیری

   مواجهه کارگران شاغل در نجاری های شهر ساری با گردوغبار قابل تنفس چوب بیشتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ملی و بین الملی است. مواجهه کارگران با ذرات قابل تنفس در هوای سرد و در شرایط خاموش بودن سیستم تهویه عمومی کارگاه بیشتر است.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، مواجهه شغلی، گردغبار چوب، نجاری
 • نسرین میرچولی، رضا دیهیم* صفحات 202-209
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کاربردی و ترکیبی (کمی و کیفی) بود که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان (10 نفر) بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی همه کارکنان بیمارستان امیرالمومنین تهران (370 نفر) در سال 1398 بودند که بر اساس فرمول کوکران 226 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته کیفیت آموزش منابع انسانی (40 گویه) جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نشان داد که کیفیت آموزش منابع انسانی دارای پنج مولفه نیازسنجی آموزشی، طراحی برنامه آموزشی، اجرای فرایند آموزش، ارزشیابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش بود.

  نتیجه گیری

  در این مدل مولفه های مذکور به ترتیب با درصد واریانس 83/11، 79/8، 84/7، 72/6 و 72/6 بیشترین تاثیر را در کیفیت آموزش منابع انسانی داشتند. همچنین مولفه ها توانستند باهم 70/77 درصد واریانس کیفیت آموزش منابع انسانی را تبیین کنند و مدل برازش مناسبی داشت.

  کلیدواژگان: آموزش نیروی انسانی، فرایند آموزش، کیفیت آموزش
 • سحر احسانی، رضا رستمی*، فاطمه دهقانی آرانی، جواد حاتمی، اسدالله رجب صفحات 212-218
  زمینه و هدف

  حافظه فضایی یکی از توانایی های شناختی است که در زندگی روز مره ی ما نقش مهمی را ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی بیماری دیابت نوع 1 بر حافظه ی فضایی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری در بین نوجوانان انجام شد.

  مواد و روش ها

  با استفاده از نمونه ی در دسترس 80 نفراز بین آن ها انتخاب شدند.. پس از گردآوری پرسشنامه نشخوار فکری افراد به وسیله ی آزمون تکلیف بلوک های کرسی برای ارزیابی حافظه ی فضایی مورد آزمون قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندگانه و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  اثر دیابت و نشخوار فکری بر حافظه ی فضایی معنادار نبود (P=0.001)؛ همچنین اثر تعاملی نشخوار فکری و دیابت نوع 1 هم معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  بیماری دیابت تاثیری بر حافظه ی فضایی نداشت؛ همچنین نشخوار فکری بالا در عملکرد حافظه ی فضایی اختلالی ایجاد نکرد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، حافظه ی فضایی، نشخوار فکری
 • فاطمه عباسپور، سید کاظم موسوی ساداتی*، رضا بهدری صفحات 219-226
  زمینه و هدف

  هدف تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی،32 دختر جوان با دامنه سنی 20 تا30 سال به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، مکمل، تمرین، تمرین + مکمل) هشت نفره تقسیم شدند. میانگین و انحراف معیار وزن شرکت کنندگان (61/17 ± 11/1) کیلو گرم و نمایه توده بدن آنها (23/45 ± 2/7) بود. برنامه تمرینی شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته، هر جلسه 45 تا 60 دقیقه با شدت 75-65 درصد حداکثر ضربان قلب هدف بود. گروه مکمل و تمرین + مکمل، روزانه یک گرم زنجبیل (چهار کپسول 250 میلی گرمی) به مدت هشت هفته دریافت کردند. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرین، نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون لوین، کوواریانس و بونفرونی و با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تاثیر تمرین استقامتی بر کاهش مقادیر TNF-α دختران جوان 20 تا 30 سال معنادار بود (P

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، زنجبیل، دختران جوان، CRP، TNF-α
 • میثم پورمحمدی، مرضیه نظری، رامین شعبانی* صفحات 227-235
  اهداف

  فعالیت شدید و بلند مدت منجر به آسیب و پاسخ های دستگاه ایمنی و التهاب می شود، بدین دلیل وجود یک واسطه ضد التهابی طبیعی مانند چای سبز مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مصرف چای سبز و انجام تمرینات هوازی شدید بر ترکیب بدن، میزان آنزیم کراتین فسفو کیناز و لاکتات دهیدروژناز در مردان غیر فعال می پردازد.

  مواد و روش ها

  38 مرد جوان غیر فعال با میانگین سن 63/1±87/19 سال در این پژوهش یک سوکور شرکت کرده و بصورت تصادفی به چهار گروه چای سبز -تمرین هوازی، تمرین هوازی ، چای سبز و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها روزانه 3 میلی گرم چای سبز یا دارونما را همراه سه وعده غذایی مصرف کرده و علاوه بر آن گروه های چای سبز- تمرین هوازی و تمرین هوازی ، سه جلسه در هفته به مدت یک ماه به تمرین هوازی با شدت 55 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند. نمونه های خونی قبل و پس از چهار هفته و 24 ساعت پس از آزمون ال استاد از شرکت کنندگان گرفته و شاخص های کراتین فسفوکیناز و لاکتات دهیدروژناز اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون t وابسته و آزمون کواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درصد چربی در گروه چای سبز- تمرین هوازی همراه با کاهش معنی دار بود (001/0>p) اما در بقیه متغیرها معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  به نظرمی رسد که مصرف چای سبز به همراه تمرین هوازی در کوتاه مدت می تواند اثرات مفیدی بر درصد چربی زیر جلد داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، مکمل چای سبز، کراتین فسفوکیناز، لاکتات دهیدروژناز
 • مژگان زمین افشان، امین عیسی نژاد*، محمود نیک سرشت، فاطمه ایزددوست صفحات 237-244
  زمینه و هدف

   لپتین به طور خاص در بافت چربی تولید می شود و نقشی اساسی را در تنظیم متابولیسم گلوکز ایفا می کند. به نظر می رسد که فعالیت بدنی می تواند موجب بهبود هموستاز گلوکز و سطوح لپتین در انسان گردد. لذا، هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین هوازی متناوب، مقاومتی و موازی بر سطح سرمی لپتین و مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی، 40 زن داوطلب به صورت تصادفی به گروه های (در هر گروه 10 نفر) کنترل بدون تمرین، تمرین هوازی متناوب، تمرین مقاومتی، یا موازی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرینی 12 هفته تمرین نظارت شده را سه بار در هفته انجام دادند، در حالی که گروه کنترل سبک زندگی بی تحرک خود را حفظ کرد. مقاومت به انسولین و لپتین توسط ارزیابی نمونه خون ناشتا قبل و بعد از 12 هفته مداخله ارزیابی شدند. تمامی داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 24 ارزیابی و سطح معنی داری کمتر از 05/0p< تنظیم شد.

  یافته ها

  در ابتدا، قند خون ناشتا، انسولین، HOMA-IR و لپتین تفاوت معنی داری را بین گروه ها نداشتند. قند خون ناشتا در گروه موازی بهبود یافت (005/0=p)، اما در سایر گروه ها این تغییرات دیده نشد. از جهتی دیگر، انسولین، HOMA-IR و لپتین در طول مطالعه تغییر نکردند.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور خلاصه، برای بهبود قند خون ناشتا، تمرین موازی موثر تر از تمرین هوازی یا مقاومتی بود.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، لپتین، قند خون ناشتا، مقاومت به انسولین
 • عمار صالحی، وحید خانی، حامد کرد ورکانه*، میثم زارع زاده، مسعود خورشیدی، سید محمد موسوی صفحات 245-255
  هدف

  تاکنون مطالعه ای میزان اثربخشی جامع مکمل چای را نسبت به فیبر، کافیین و ال کارنیتین بر کاهش وزن افراد چاق تعیین ننموده است. بنابر این هدف از این مطالعه ارزیابی جامع مکمل چای ، فیبر، کافیین و ال کارنیتین برکاهش وزن در افراد چاق می باشد..روش اجرا: پایگاه های اطلاعاتی پابمد، اسکوپوس، گوگل اسکولار و کاکرن تا تاریخ آبان ماه 1397 سرچ گردید. از روش pairwise برای مقایسه اختلاف میانگین کاهش وزن داروها در دو روش مستقیم (مقایسه داروها با گروه کنترل) وغیر مستقیم (مقایسه داروها با یکدیگر) استفاده شد.

  یافته ها

  مطالعه حاضر که بر روی 73 مطالعه بالینی با جمعیت 3921 (2002 نفر گروه مداخله و 1919 گروه کنترل) نشان داد که مکمل کافیین (88/0- کیلوگرم; فاصله اطمینان 60/2- تا 84/0-) و بعد از آن مکمل ترکیبی کافیین با کاتچین (74/0- کیلوگرم; فاصله اطمینان 70/1- تا 21/0-) ، چایی (61/0- کیلوگرم; فاصله اطمینان 33/1- تا 11/0-)، فیبر (31/0- کیلوگرم; فاصله اطمینان 79/0- تا 17/0-)، به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش وزن در مقایسه با گروهه دارونما دارند ، به هر حال مکمل کارنیتین تاثیر بر روی کاهش وزن نداشت.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که اثربخشی مکمل چای سبز در کاهش وزن در مقایسه با فیبر و کارنیتین بیشتر و در مقایسه با کافیین و ترکیب کافیین با کاتچین کمتر می باشد.

  کلیدواژگان: چای سبز، فیبر، کافئین و ال کارنیتین، کاهش وزن
 • فریبا کریمی، کیومرث فرحبخش*، حسین سلیمی بجستانی، عبدالله معتمدی صفحات 257-265
  زمینه و هدف

   آسیب به خود به عنوان یک عمل عمدی صدمه به خود بدون فکر به خودکشی تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر افزایش کیفیت روابط خانواده و کاهش رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع طرح های مداخله ای پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان نوجوان دختر شهر ایوان در سال 97-96 تشکیل دادند که از میان آنها 30 نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مداخله شامل 8 جلسه آموزش الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بود. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه های ذهن خوانی از روی تصاویر چشم ها، خودآسیبی عمدی و کیفیت رابطه استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس و آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بین میانگین کیفیت روابط خانواده و ذهنی سازی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد (001/0 > P) همچنین تفاوت معنی داری بین فراوانی اقدام مجدد آسیب به خود در دو گروه مشاهده شد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  تغییر مثبت در ذهنی سازی و بهبود در روابط خانوادگی موجب کاهش آسیب به خود می شود. نتایج پژوهش نقش الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر کیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر را می رساند.

  کلیدواژگان: الگوی مبتنی بر ذهنی سازی، کیفیت روابط خانواده، آسیب به خود، نوجوانان
 • معصومه کشکولی*، سعیده ضیایی صفحات 267-273
  مقدمه

  افسردگی پس از زایمان (PPD) اپیزودی از افسردگی ماژور است که تاثیرات منفی بسیاری بر مادر و فرزندش دارد. عواملی به عنوان فاکتورهای پیشگویی کننده در حول و حوش زایمان، مانند افسردگی در قبل و طی بارداری، و تولد پیش از موعد نوزاد، برای آن شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شیردهی با PPDانجام گردیده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع طولی بوده و از بین 365 خانم 38 هفته ی باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان دره شهر، استان ایلام، در سال 95-94، تعداد 303 نفر که در بررسی با پرسشنامه ادینبرگ دچار افسردگی نبودند وارد مطالعه شدند. گروه مورد مطالعه مجددا در6 تا 8 هفته بعد از زایمان مورد بررسی مجدد با پرسشنامه ادینبرگ قرارگرفتند که 31 نفر نمره 13 یا بیشتر کسب کردند که 29 نفر، افسردگی آنان توسط روانپزشک تایید شد و مطالعه بر روی این افراد انجام شد. ارتباط بین PPD با شیردهی و سایر متغیرهای تاثیر گذار شامل نوع زایمان، محل زندگی و... با تقسیم نمونه ها به دو گروه افسرده و غیر افسرده سنجیده شد.

  نتایج

  از بین متغیرهای بررسی شده تنها شیردهی بود که با افسردگی پس از زایمان مرتبط بود (P=(0/004 و همچنین در آنالیز رگرسیون چند متغیره نیز این ارتباط همچنان برقرار بود (P=0/02).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل نشان می دهد در صورت شیردهی انحصاری با شیر مادر از میزان ابتلا به

  کلیدواژگان: شیردهی، افسردگی پس از زایمان، پرسشنامه ادینبرگ، مراکز بهداشتی-درمانی
 • طیبه مالمیر، مالک میر هاشمی، ناصر الدین کاظمی حقیقی، نسرین باقری* صفحات 275-285
  زمینه وهدف

  دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده سالم است مشروط به برخورداری افراد از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است از این رو سالم نگاری روابط بین اعضای خانواده بی گمان آثار مثبتی به دنبال خواهد لذا این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای نیروی روانی در رابطه رضایت اززندگی با ویژگی های شخصیتی وسبک های حل مساله اجتماعی بود.

  مواد وروش ها

  جامعه آماری در این پژوهش افراد متاهل مراجعه کننده بهد سرای محله در شهر تهران در سال 1396 بودند ،که تعداد 308 نفر ، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مناطق یک وچهار انتخاب شدند. و پرشسنامه ویژگی های شخصیتی برژه،حل مسیله اجتماعی (SPSI-R)، رضایت از زندگی (LSI) وپرسشنامه نیروی روانیرا تکمیل کردند.

  یافته ها

  براساس نتایج آزمون تحلیل مسیر ضریب مسیر ،اغلب ضرایب مستقیم معنادار هستند و از ضرایب غیرمستقیم متغیرهای سبک مقابله ای، پایداری، انعطاف پذیری، استقلال طلبی، حساسیت و پیوند جویی با رضایت از زندگی از طریق متغیر نیروی روانی معنادار هستند. همچنین ضرایب مستقیم متغیر میانجی با متغیر وابسته اصلی مدل یعنی رضایت از زندگی نیز در سطح 01/0 معنادار هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد سطوح رضایت از زندگی فقط یک پدیده ثانویه نیست که محصول تجارب مثبت زندگی یا ویژگی های شخص و غیره باشد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: رضایت از زندگی، ویژگی شخصیتی، سبک های حل مساله اجتماعی، نیروی روانی
 • بهاره بهاره موسوی، سهیلا مژده*، احمدرضا یزدان نیک صفحات 287-293
  زمینه و هدف

  یکی از واحدهای مهم بیمارستان که در آن مخاطرات زیادی اتفاق می افتد، اتاق عمل است. یکی از گروه های مهمی که در اتاق عمل در معرض این مخاطرات قرار دارند، پرستاران اتاق عمل می باشند. با توجه به این که مطالعات اندکی در مورد فراوانی و علت های مخاطراتی که برای پرستاران اتاق عمل اتفاق می افتد وجود دارد، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین توزیع فراوانی مخاطرات شغلی اتاق عمل و علت های بروز مخاطرات، انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته ای بود که در آن علاوه بر انواع مخاطرات، علت بروز مخاطرات نیز مورد پرسش قرار گرفته بود. نمونه ها به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند.

  یافته ها

  از میان 70 نفر پرستار اتاق عمل، 45 نفر پرسشنامه های مربوطه را پر نمودند. داده ها با نرم افزار spss آنالیز گردید. در میان مخاطرات شغلی اتاق عمل، مخاطرات شیمیایی با میانگین تعداد دفعات مواجهه 09/26 بار، پر مواجهه ترین مخاطره بوده است. مخاطرات ارگونومیک با میانگین تعداد دفعات مواجهه 38/10و مخاطرات تصادفی با میانگین تعداد دفعات مواجهه 04/10به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

  نتیجه گیری

  پرستاران اتاق عمل دچار مخاطرات گوناگونی میشوند. بعضی از علت های بروز این مخاطرات با برنامه ریزی ساده و هزینه ی پایین قابل برطرف شدن هستند. برطرف نمودن این علت ها می توان تاثیر بالایی در کاهش بروز مخاطرات، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت اتاق عمل داشته باشد

  کلیدواژگان: اتاق عمل، پرستاران اتاق عمل، مخاطرات شغلی
 • مهدی میرحمیدی، عاطفه اسدی، محبوبه نعمت شاهی، محمد نعمت شاهی*، منیژه یوسفی مقدم، داوود سروش، علی تاج آباذی، عادله عبدالعلی زاده صفحات 295-302
  زمینه

  تیوپنتال سدیم یک داروی متداول در بیهوشی است ولی ایده آل نمی باشد، چراکه در پورفیری حاد و... ممنوع است. در مقابل پروپوفول جدیدترین دارو در بیهوشی می باشد که به علت شروع اثر سریع، مدت اثر کوتاه و... مصرف آن رو به افزایش است. این مطالعه به مقایسه القای بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولارپرداخته است.

  روش بررسی

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که روی 173 بیماردر بیمارستان امداد سبزوارانجام گرفت. بیماران بطور تصادفی به دو گروه مطالعه وکنترل تقسیم شدند.القاء بیهوشی در گروه مطالعه با 2/2 kg/mg پروپوفول و گروه کنترل با5 kg/mg تیوپنتال سدیم انجام شد. در هر دو گروه فشار خون وضربان قلب، قبل وبعد از القاءو دقایق 1 ، 5 و 11 بعد از انتوباسیون ثبت شد. در 1-2-3-4 ساعت بعد از عمل باچارت بررسی شدت درد بررسی و داده ها ثبت گردید .

  یافته ها

  در گروه پروپوفول در ساعت چهارم 44 نفردرد خفیف و 9 نفردرد متوسط داشتند ولی درد شدید گزارش نشد (P=0,44) ودر گروه تیوپنتال در ساعت چهارم 53 نفردرد خفیف،11 نفردرد متوسط و 5 نفر درد شدید را داشتند . (P=0,04)

  نتیجه گیری

  در این مطالعه پروپوفول آستانه درد بعدازجراحی را افزایش داد، به نظر می رسد می توان آنرا به عنوان جایگزین مناسبی برای تیوپنتال معرفی کرد.

  کلیدواژگان: تیوپنتال، پروپوفول، مخدر، درد، القا بیهوشی
 • معصومه معتمدی، نوشین پیمان*، منور افضل آقایی صفحات 303-311
  مقدمه

  خودکارآمدی یک پیشگویی کننده برای رفتارهای بهداشتی از جمله فعالیت جسمی و عادات خوردن است. سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری های سلامتی می باشد.

  هدف

  از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و خودکارآمدی فعالیت منظم جسمی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم، می باشد. روش کاراین پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی بود که در آن 92 دانش آموز دختر 18-15 سال شهر چناران به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دوگروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، سواد سلامت (NVS)، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و فعالیت منظم جسمی بود. مداخله آموزشی درپنج جلسه آموزشی 40 دقیقه ای در گروه آزمون طراحی و اجرا شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss انجام شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله تفاوت معناداری بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و خودکارآمدی فعالیت منظم جسمی مشاهده نشد. اما بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری در نمره سواد سلامت 001/0˂ p، خودکارآمدی عادات منظم خوردن 001/0˂p و خودکارآمدی فعالیت منظم جسمی 001/0˂p در گروه آزمون مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که طراحی و اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر نظریه خودکارآمدی می تواند منجر به افزایش سواد سلامت، خودکارآمدی عادات منظم خوردن و خودکارآمدی فعالیت منظم جسمی دانش آموزان گردد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، خودکارآمدی فعالیت منظم جسمی، خودکارآمدی عادات منظم خوردن
|
 • Haniyeh Ghorbannejad, Mohammad Alizadeh, Alireza Didarloo, Farnush Bakhshimoghaddam * Pages 121-129
  Background

  Incidences of overweight obesity are increasing in the world and it is an alarm for health community. The present study was designed to investigate the relationship between dietary habits with body mass index in Urmia.

  Materials and Methods

  In this study, 453 female students were selected by multi-stage sampling. Anthropometric indices including height, weight and waist circumference were measured using standard methods and calibrated instruments. The dietary habits were determined using a researcher-made questionnaire.

  Results

  In this study, the frequency of side activity during meals was significantly higher in overweight and obese individuals than in subjects with normal weight (P = 0.034), and physical activity significantly higher in subjects with normal weight than overweight and obese (P = 0.001). Consumption of breakfast every day before going to school (P = 0.04), eating three meals regularly (P = 0.003), and healthy snack at school (P = 0.05) were directly related to underweight. In the multiple logistic regression model only eating three regular meals (OR = 1.837, 85% CI (1.35-2.51), P = 0.005) had a direct association with underweight.

  Conclusion

  The results of this study show that side activity during meals increased risk of overweight and obesity. Eating all three meals regularly and eating breakfast every day before going to school were associated with an increased risk of underweight.

  Keywords: Obesity, overweight, eating habits, adolescence
 • Mahboube Eskandari *, Nasser Goudarzi, Mansour Arab Chamjangali, Seyyed Gholamreza Moussavi Pages 131-141
  Background

  The photocatalytic process has been used for many years in industrialized countries as a solution to the world's environmental pollution. During the oxidative photo-catalytic processes, the pollutants are completely degraded by UV irradiation in the presence of semi-conductor catalysts, and are converted to CO2 and H2O. In this work, for the first time, the use of a 9-Watt UVC lamp with synthetic zinc oxide nanoparticles for degradation of atenolol is studied.

  Material and method

  The main objective of this work is to investigate the effect of synthetic zinc oxide photo-catalyst on the rate of destruction of atenolol as an organic pollutant in wastewater using low-intensity UV light. The effects of parameters such as concentration of atenolol, amount of photo-catalyst, pH, stirring rate, atmospheric nitrogen, and presence of various ions are studied in the photocatalytic reaction.

  Results

  An oxidation reaction is performed under the optimal experimental conditions, i.e. 20 mg L-1 of atenolol, 10 mg L-1 of the photo-catalyst, pH 7.0, and a stirring rate of 600 rpm. After 120 minutes of irradiation, atenolol was degraded completely. Kinetic studies under optimized conditions are shown pseudo- first order kinetic.

  Conclusion

  The results of this study indicate the acceptable performance of the photocatalytic degradation process of synthetic zinc oxide nanoparticles and 9-watt mercury vapor lamp in the decomposition of atenolol.

  Keywords: photo catalyst, Synthetic zinc oxide nanoparticles, low-pressure mercury vapor lamps, atenolol
 • Mohammad Sofiabadi, Mohammadhossein Esmaeili *, Amir-Reza Mafea Pages 143-153
  Introduction

  The deposition of β-amyloid in the brain is a pathologicfeature of Alzheimer’s disease (AD).Low doses of morphine, can enhance memory. Theaim of present study,was to investigate the therapeutic efficacy of morphine on memory in Healthy and Streptozotocin (STZ) Rat Model of AD.

  Materials and Methods

  In first experiment animals were divided to: Control and Morphine group which were injected with saline and Morphine (5mg/kg, ip) for 10 days. In the second experiment animals were divided to: control, sham operated and groups treated with STZ and STZ plus saline or morphine (2 mg/kg.). For induction of AD, STZ (3 mg/kg, 10 μl/injection site) were administered intolateral ventricles. Morphine or saline, were injected for 10days. All rates were trained in the Morris water maze.

  Results

  Our results show that chronic injection of Morphine (5mg/kg) impaired spatial learning but improves spatial memory in Healthy rats. our results also show that i.c.v. injection of STZ significantly increased escape latency and Swimming distance to find the hidden platform in comparison with the control group (P<0.05). The amnesic effect of STZ was prevented in rats treated with Low doses of Morphine, So The latency time and Swimming distance to find the platform in the STZ+ Morphine (2 mg/kg) group rats were significantly lower than STZ group (P<0.05). conversely, the percentage of time spent and distance swimming in the target quadrant in theprobe test in the STZ+ Morphine group rats were significantly higher than those in the STZ group.

  Conclusion

  Higher doses of Morphine, impairs, learning in Healthy rats, whereas Low doses of Morphine, improved , learning and memory in the STZ rat model of AD. The results suggest that treatment with Low doses of Morphine is useful for treatment of cognitive impairment in AD.

  Keywords: Morphine, Morris Water Maze, Alzheimer’s disease
 • Majid Pourfaraj Omran, Abbas Bakhshipour *, Majid Mahmoud Alilou Pages 155-162
  Background

  With attention to considered various cognitive beliefs in psychopathology of disorders, the purpose of this study was comparison of cognitive beliefs include; thought action fusion (TAF), responsibility and the overestimation of threat (RT), and overimportance and control thoughts (ICT), perfectionism and the intolerance of uncertainty (PC) in obsessive –compulsive disorder (OCD), generalized anxiety disorder (GAD), major depression disorder (MDD) and normal group for more clarification psychopathology of these disorders.

  Materials & Methods

  This study is causal-comparative research. The clinical samples include patients with OCD, GAD and MDD that referred to Sari Shahid Zareh hospital in 2015. From each of these clinical groups and normal people, 30 persons were selected available sampling method and accomplish obsessive beliefs questionnaire and thought action fusion scale. Data were analyzed by MANOVA.

  Results

  The result of MANOVA and Tukey posthoc test showed that OCD group were significantly higher than other groups in TAF, RT and ICT (p

  Keywords: cognitive beliefs, obsessive –compulsive disorder, generalized anxiety disorder, depression
 • Behboud Jafari *, Alireza Monadi Sefidan Pages 163-171
  Background and Objective
  In recent years, the drug resistance and side effects of antimicrobial drugs have increased in the treatment of infections. Therefore, the use of new herbal medicines with less side effects and nanotechnology in the medical arena can be a great help in treating these types of infections. The purpose of this study is to compare the effects of silver nanoparticles and methanolic extracts of Calendula officinalis on four strains of pathogens bacterial .
  Materials and Methods
  In this descriptive-laboratory study, the plant was identified as a plant of C.officinalis, based on herbological characteristics in the Herbarium section of Azad University, Ahar Branch. In this study, the antimicrobial effects of methanolic extract of C.officinalis were studied by Soxhlet extractor method at concentrations of 20 mg / ml to 400 mg / ml of methanolic extract and 10 to 80 μg / ml concentrations of silver nanoparticles. Then, their antibacterial effects were investigated using well-diffusion and dilution methods.
  Results
  The findings showed that methanolic extract of C.officinalis prevents the growth of S.aureus, B.cereus and E.coli. While the inhibitory effect of silver nanoparticles on P.aeruginosa and E.coli bacteria is more than gram-positive bacteria. The effect of the combination of C.officinalis extract and silver nanoparticles was much greater than the effect of each of them.
  Conclusion
  The results showed that the flower extract of the C.officinalis has an antibacterial effect. Therefore, this extract can be a good option for future studies in In Vivo to provide antibacterial drugs.
  Keywords: Antibacterial, Calendula officinalis, Silver nanoparticles
 • Nasrin Jahanshiri, Nahid Bijeh * Pages 173-181
  Introduction

  Menopause is natural phenomenon and it is a stage of a woman's life in which, the menstruation period ends as a result of the reduction of the ovaries activity and the lack of estrogen. Since blood pressure and insulin resistance is a major problem in older women, The purpose of this study would be studying the effect of combined training with and without consuming the flaxseed on the Insulin resistance and blood pressure of postmenopausal women.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study,27postmenopausal women with the age group of 50 to 60 years old and the BMI equal to 25 to30kg/m2, were selected using the available sampling method. Then they were randomly divided into two groups called the combined training(12people)and the combined training plus flaxseed(15people).The aerobic exercise was performed with the intensity of 60to80 percent of the maximal heart rate and the resistance exercise with the intensity of60to80 percent of a maximal repetition .complementary was given by using25 gr of the milled flaxseed. The blood samples were collected for measuring insulin resistance and analyzed using SPSS software and Independent and independent t test, respectively, to compare intra-group and inter-group differences at a significant level of P <0.05.

  Results

  The results indicated that eight weeks of combined training with flaxseed consumption caused an increase maximal oxygen consumption(p=0.001),decrease in BMI(p=0.001)and reduce blood pressure(p=0.001),Combined exercise alone significantly decreased BMI(p=0.001)and decreased blood pressure(p= 0.001).

  Conclusion

  It seems that eight weeks of combined training alone and with flaxseed consumption can improve aerobic fitness, body composition and blood pressure in postmenopausal women.

  Keywords: combined training, insulin resistance, blood pressure, menopause women, flaxseed
 • Maryam Heidari, Ali Mehri *, Hamid Jovyini, Sedighe Rastagh Pages 183-191
  Purpose

  The amount of exclusive breastfeeding in Iran during the years1991- 2015is estimated 10- 53%,for improwing this, in the first step,the effective factors should be determined.Due to the lack of standard and indigenous questionnaires on the determinants of effective factors on lactation,this study aimed to design and validate native instruments for measuring thefactors affecting exclusive breastfeeding in Kashmars nulliparous based on the theory of planned behavior.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study,original tool was designed using the literature review and need assessment of beliefs To validate participated10nursing mothers,content-related validity through the panel of experts with the participation of10 experts in health education and tool design and validity Structures were studied by selecting156 of the survey population.The reliability of the tool was examined by internal consistency and Ray-Test.

  Results

  The initial questionnaire was designed with 67 items. In the face value and validity of qualitative literature content,some questions were changed and in the face validity,6 items were omitted due to the score of less than11.5.In content validity,considering the cutting point79/0to measure content validity index and cut point of./62for the ratio of credit,18 items were deleted. Structural validity was performed by confirmatory factor analysis in LISREL software,The Reliability of the tool was also approved using methods such as internal consistency(α=0.832)and its stability through retest method (ICC=70.38).Conclusion Questionnaire designed for effective factors on exclusive breastfeeding in primipara women is a trustworthy tool with acceptable reliability and validity and we recommend it in related studiesKeywords: exclusive breastfeeding, theory of planned behavior, design and psychometric.

  Keywords: exclusive breastfeeding, theory of planned behavior, design, psychometric
 • Mahmoud Mohammadyan, Zahra Darzi Azadboni *, Reza Ali Mohammadpour Tahmtan, Razieh Yousefi Nejad Pages 193-199
  Background and purpose

  More than 2 million people are exposed to wood dusts every day around the world. Exposure to wood dust increases the prevalence of respiratory diseases and cancer incidence. Therefore, this study was carried out to evaluate the risk assessment of workers exposure to inhalable wood dust in the carpentries in Sari City.

  Materials and Method

  This cross-sectional study conducted in 27 carpentries in Sari City in septumber, October and November ,2017. 43 workers were selected randomly. Inhalable wood dust were measured in the basis of the standard method number 0500 recommended by NIOSH using a calibrated personal sampling pump and an IOM sampler. The risk of exposure to wood dust then was measured using a recommended method by Singapore institute of occupational safety and health.

  Result

  The average concentration of the inhalable wood dust in total carpentries was 15.30( mg)/m^3 and also in carpentries , MDF cutting, MDF/Carpentry, wood cutting, furniture making and wood carving workshops were 18.58±11.94, 19.49±17.3,8.32±7.5,10.48±6.05,3.44±3.98,4.77±0 mg/m^3 respectively. There was a significant correlation between the concentration of inhalable wood dust and the ambient temperature and the general ventilation. The risk of Exposure to inhalable wood dust were evaluated in the medium levels for all workshops.

  Conclusion

  The workers’ personal exposure to inhalable wood dust in carpentries in sari city was higher than Occupational Exposure Limit recommended by national and international recommended levels. The higher workers’ exposure to inhalable wood dust was found in lower ambient temperature and in the absence of general ventilation.

  Keywords: risk assessment, occupational exposure, wood dust, carpentry
 • Nasrin Mircholi, Reza Dihim * Pages 202-209
  Background and objective

  The current study aimed to design and explain the communication model of ISO role in human resource education quality.

  Materials and Methods

  This study was cross-sectional (quantitative and qualitative) that was done via Grounded theory. The statistical population of the study in the qualitative section included professors and experts (n=10) who were selected by purposive sampling method and in the quantitative section, the statistical population was all employees of Tehran Amir al-momenin Hospital (n=370) in the year 2019 that based on the Cochran formula, 226 people were selected by random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire on the quality of human resources education (40 items). The face and content validity of the instrument was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. The data were analyzed by exploratory factor analysis and structural equation modeling via PLS software.

  Findings

  The results showed that the quality of human resources education had five components of educational needs analysis, curriculum design, and implementation of the training process, evaluation of the training process and monitoring of the training process.

  Conclusion

  In this model, the mentioned components had the most impact on the quality of human resources education with 11.83%, 8.79%, 7.84%, 6.72% and 6.72% variance, respectively. Also, the components were able to explain 77.70% of the variance in the quality of human resources training and had a good fit model.

  Keywords: Human Resources Training, Training Process, Quality of Training
 • Sahar Ehsani, Reza Rostami *, Fatemeh Dehghani Arani, Javad Hatami, Asadollah Rajab Pages 212-218
  Background and aim

  spatial memory is one of the cognitive abilities that plays an important role in our daily life. The aim of this study was to investigate the effect of disease diabetes type 1 on spatial memory, taking into account the role of modulation rumination in adolescents.

  Materials and Methods

  A sample of 80 people (40 healthy and 40 patients) were selected through a sampling method. After collecting the rumination questionnaire, subjects were tested by assignment test of Curci blocks for spatial memory assessment. After collecting the data, the data were analyzed using SPSS software using multiple covariance analysis.

  Results

  The effect of diabetes and rumination on spatial memory was not significant (P = 0.001); there was no significant difference between the interactions of rumination and type 1 diabetes.

  Conclusion

  Disease diabetes mellitus did not affect spatial memory. Also, high rumination did not interfere with spatial memory function.

  Keywords: diabetes type 1, spatial memory, rumination
 • Fatemeh Abbaspour, Seyed Kazem Mousavi Sadati *, Reza Behdari Pages 219-226
  Background and Objectives

  This study aimed to determine the effectiveness of eight weeks of endurance training with ginger supplementation on CRP and TNF-α in young girls aged 20 to 30.

  Materials & Methods

  In this semi-experimental study,32 young girls 20-30 years old were randomly assigned in four groups (control, supplement, practice and practice + supplement). The weight mean and standard deviation of participants were (61.17 ± 11.1) kilograms, and their body mass index were (23.45 ± 2.7). Training program was planned for eight weeks and three sessions per week. Each session consisted of 45 – 60 minutes with an intensity of 65-75 Vo2 max. The supplement and practice + supplement groups received daily one gram of ginger (Four 250 mg capsules) for 8 weeks. Blood samples were taken 48 hours after the last training session. The data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, Levene's Test, Covariance (ANCOVA) And Bonferroni and by SPSS 20.

  Findings

  The findings showed that endurance training decreases significantly TNF-α in Young girls 20-30 years old.

  Keywords: Endurance training, young girls, ginger, CRP, TNF-α
 • Meysam Pourmohamadi, Marzieh Nazari, Ramin Shabani * Pages 227-235
  Purpose

  Intensive, long-term activity can damage the immunity system and cause inflammation. So, a natural anti-inflammatory intermediate like green tea has attracted the interests. The objective of the present study was to examine the impact of green tea consumption and intensive aerobic exercise training on body composition, creatine phosphokinase and lactate dehydrogenase parameters in sedentary young men.

  Materials and methods

  Thirty-eight sedentary young men (age: 19.87±1.63 years) were participated in study and were randomly divided into four groups: green tea + aerobic training, aerobic training, green tea, and control. The subjects took three mg green tea or placebo a day with their meals. Also, green tea + aerobic training and aerobic training groups had aerobic training with 55-85% of maximum heart beat rate three sessions a week for one month. Blood samples were taken before and after four weeks and 24 hours after El-Estado test and their creatine phosphokinase and lactate dehydrogenase were measured. Data were analyzed with t-paired test and covariance test.

  Results

  It was revealed that fat percentage was significantly lower in green tea group (p < 0.001) but, no significance was observed in other variables.

  Conclusion

  It seems that green tea consumption with regular, short aerobic activities can favorably affect subcutaneous fat percentage.

  Keywords: Endurance exercise, green tea supplements, creatine phosphokinase, lactate dehydrogenase
 • Mojgan Zaminafshan, Amin Isanejad *, Mahmoud Nikseresht, Fatemeh Izaddoust Pages 237-244
  Introduction

  Leptin is mainly produced in adipose tissue and plays an important role in regulatingglucose metabolism. It seems that exercise training can improve glucose homeostasis and leptin level in human. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of aerobic interval, non-liner resistance and concurrent training on the level of serum leptin and insulin resistance in overweight women.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 40 volunteers women were randomly assigned (n=10 each) to non‐training control, aerobic interval training, non-liner resistance training, or concurrent training group.Subjects in Exercise group were on 12-week supervised exercise training program of four three per week, whereas the control group maintained a sedentary lifestyle. Insulin resistance and leptin were assessed from fasting bloodsamples before and after 12-week of intervention.All data were analyzed using Statisticalsoftware version 24 and the levels of statistical significance were set at P<0.05.

  Results

  At baseline, fasting blood sugar, insulin, HOMA-IR and leptin were not different between the groups. Fasting blood sugar improved in concurrent resistance group (P=0.005), whereas no relevant change occurred in other groups. In other hand, insulin, HOMA-IR and leptin did not change throughout the study.

  Conclusion

  In summary, compared to either aerobic interval or non-liner resistance training alone, concurrent training is as efficacious for improving fasting blood sugar in overweight women.

  Keywords: exercise training, leptin, fasting blood glucose, insulin resistance
 • Ammar Salehi, Vahid Khani, Hamed Kord Varkaneh *, Meysam Zarezadeh, Masoud Khorshidi, Seyed Mohammad Mousavi Pages 245-255
  Objective

  No study compared the effectiveness of the green tea, fiber, caffeine and L-carnitine on weight loss in individuals. Therefore, the aim of this study was to evaluate the efficacy of green tea, fiber, caffeine and L-carnitine in clinical aspects of people.Design: The databases of Pubmed, Scopus, Google Scholar and Cochran were searched up to November 2018. The pairwise method was used to compare the difference between the mean weight loss of drugs in two direct methods (comparison of drugs with the control group) and non-direct (Compare medications together).

  Results

  The present study performed on 73 clinical studies with a cumulative population of 3921, showed that caffeine (-0.88 kg; -2.60 to -0.84), caffeine + catechine (-0.74 kg; -1.70 to 0.21), green tea (-0.61 kg; -1.33 to -0.11), fiber (-0.31 kg; -0.79 to -0.17), respectively, had the most effect on weight loss compared with the placebo group. In addition, carnitine supplementation did not effect on weight loss.

  Conclusions

  The present study indicated that green tea supplementation had a lower effect on weight loss compared with caffeine and caffeine+catechin, and had a greater effect on weight loss compared with fiber and carnitine.

  Keywords: green tea, fiber, caffeine, L-carnitine, weight Loss
 • Fariba Karimi, Kiomars Farahbakhsh *, Hosain Salimi Bajestani, Abdollah Moatamedi Pages 257-265
  Background and Aim

  Self-harm is defined as a deliberate act of self-harm without thinking of suicide. The purpose of this study was to investigate the Mentalization Based Therapy on increasing the quality of family relationships and reducing their self-harm behavior in adolescent girls.

  Materials and Methods

  This research was a pretest-posttest-interventional pattern with control group. The statistical population of the study consisted of all adolescent girls from Avan in 2017-18. Of these, 30 available samples were selected and randomly divided into two experimental and control groups. The intervention included 8 training sessions on the Mentalization Based Therapy. Reading the Mind in the Eyes Test, Quality of relationship inventory and Deliberate Self-Harm Inventory were used. Data were analyzed using covariance analysis and Chi square test.

  Results

  showed that there is a significant difference between the mean quality of family relationships and the mentality of the experimental and control group (P P).

  Conclusion

  A positive change in mentalization and improvement in family relationships can reduce self-harm. The results of the research are based on the Mentalization Based Therapy of the quality of family relationships and self-harm behavior in adolescent girls.

  Keywords: mentalization based therapy, quality of family relationships, self-harm, Teenages
 • Masoumeh Kashkouli *, Saeedeh Ziaei Pages 267-273
  Introduction

  Postpartum depression (PPD) is an episode of major depression that has many negative effects on the mother and the newborn child. Some factors have been identified as the predictive factors for PPD in peripartum such as Peripartum and Postpartum Depression, and preterm labor. The aim of this study was to investigate the relationship between breastfeeding and PPD.

  Material and Methods

  This research was a longitudinal study conducted in Darreh Shahr County, Ilam Province in 2015-2016. Of the 365 women who were pregnant about 38 weeks, 303 ones who had no depression according to the Edinburgh questionnaire were put under the study. The under study group was reexamined again with the Edinburgh questionnaire 6 to 8 weeks after delivery. 31 of them achieved grade 13 or greater of whom 29 ones were approved that had depression by a psychiatrist. The study was conducted on this group. Afterwards the relationship between breastfeeding and PPD and other effective variables including type of delivery, place of residence and etc, was investigated by dividing the samples into two groups namely depressed and non-depressed subjects.

  Results

  Among the variables studied it was only breastfeeding that was connected to postpartum depression (P=0/004). This relationship was also positive (P =0/ 02) in the multivariate regression analysis.

  Conclusion

  The results revealed that in the case of exclusive breastfeeding, the rate of PPD was decreased. Due to the high rate of prevalence of PPD

  Keywords: Postpartum depression, Edinburgh questionnaire, Breastfeeding, Health Care Centers
 • Tayebeh Malmir, Malek Mirhashemi, Naser Aldin Kazemi Haghighi, Nasrin Bagheri * Pages 275-285
  Background and Objective

  Achieving a healthy community depends on the health of the healthy family, provided that people have mental health and have good relationships with each other. Hence, healthy relationships between family members will certainly have positive effects. Important factors will always be the source of stress. This research aims to determine the role of mediating force Psychology was about satisfaction with life with personality traits and social problem solving styles.

  Method

  The statistical population of this study was married people who were referred to the neighborhood of Tehran in 2012, 308 people were selected by multi-stage cluster sampling in one and four regions. And personalization features such as SPSI-R, Life satisfaction (LSI), and Ranjara Force's questionnaire.

  Findings

  Based on the results of path analysis, most of the direct coefficients are significant and the indirect coefficients of coping style, stability, flexibility, independence, sensitivity and association with life satisfaction are significant through the variable of mental force. Also, the direct coefficients of the median variable with the main dependent variable of the model, life satisfaction, are also significant at the level of 0.01.

  Discussion

  The results showed that levels of life satisfaction are not just a secondary phenomenon, which is a product of the positive experiences of life or personality characteristics, and so on.

  Keywords: life satisfaction, personality traits, social problem solving styles, psychological force
 • Bahare Mousavi, Soheila Mozhde *, Ahmadreza Yazdannik Pages 287-293
  Introduction

  One of the important units in hospital where there is a lot of hazard, is the operating room. One of the most important groups that is exposure to these hazards are operation room nurses. Given that there are few studies on the abundance and causes of hazards for operating room nurses, The presents study was conducted with the aim of determining the occupational hazards evaluation of the operating room and the causes of the it.

  Material and method

  In this descriptive cross-sectional study, the data gathering tool was a researcher-made questionnaire in which besides a variety of hazards, the causes of the hazards were also questioned. Samples were selected in an accessible manner.

  Result

  Of the 70 operating room nurses, 45 completed the questionnaires. Data were analyzed by SPSS software. Among the operational hazards of the operating room, chemical hazards were the most endangered by the average exposure of 26.09 times. Ergonomic hazards with an average number of exposure times of 10.38 and accidental hazards with an average number of exposures of 10.44 are second and third respectively .

  Conclusion

  Operating room nurses exposure to different hazards. Some of the causes of these hazards can be resolved with simple planning and low cost. Elimination of these causes can have a great impact on reducing risks, reducing costs and improving the quality of the operating room.Key words: Occupational hazards, operating room nurses, operating room

  Keywords: Occupational hazards, operating room nurses, operating room
 • Mahdi Mirhamidi, Atefeh Asadi, Mahbobeh Nematshahi, Mohammad Nematshahi *, Manijeh Yousefi, Davood Sourosh, Ali Tajabadi, Adeleh Abdolalizadeh Pages 295-302
  Introduction

  Thiopental Sodium is a commonly used drug in anesthesia, but it is not ideal because barbiturate is prohibited in acute and allergic porphyria, and is not recommended in asthmatic and hypovolemic patients. Propofol is the newest drug in anesthesia due to its rapid onset, short duration of action, anti-nausea and a feeling comfort after use, its consumption is increasing. It is also safe in porphyry and asthma. This study compares the use of sodium antiproliferative drug propofol to reduce the need for opiate.

  Materials and Methods

  This study was conducted on 173 patients admitted to Sabzevar Hospital. Patients were randomly divided into two study and control groups. Anesthesia induction was performed in the study group with propofol 2. 2 kg / mg and with thiopental sodium 5 kg / mg, in both groups, blood pressure and heart beats were measured before and after induction and minutes 1, 5 and 11 afterintubation. Within 1-2-3-4 hours after operation with a pain control chart, the intensity of the pain was checked and the data were recorded.

  Results

  In the propofol group at the 4th hour, 44 individuals feel mild pain, and 9 had moderate, but severe pain was not reported(P=0/44). In the thiopental group at the fourth hour, 53 patients feel mild pain, 11 had moderate and 5 had severe pain(P=0/44).

  Conclusion

  Propofol increases the threshold of postoperative pain, so it can be a good alternative to thiopental.

  Keywords: Thiopental, Propofol, Opiate, Pain, induced anesthesia
 • Masoumeh Motamedi, NOOSHIN PEYMAN *, Monavar Afzalaghaee Pages 303-311

  Self-efficacy is a predictor of health behaviors, including physical activity and eating habits. Health literacy is the capacity of individuals to obtain, process and understand information and basic health services needed for health decision making. The purpose of this study was to determine the effect of education based on self-efficacy theory on health literacy, self-efficacy of regular eating habits and self-efficacy of regular physical activity in second-grade female studentsMaterials and MethodsThis research was a Semi-experimental study in which 92 female students aged 15-18 years were randomly selected through simple random sampling and assigned to two groups of test and control. Data gathering tools were demographic information, Health Literacy (NVS), self-efficacy of regular eating habits and self-efficacy of regular physical activity questionnaires. Educational intervention was designed and implemented in a 40-minute training session in the experimental group. Data analysis was done using descriptive and analytical tests by SPSS software.ResultsBefore intervention, there was no significant difference between the two test and control groups in terms of mean score of health literacy, self-efficacy of regular eating habits and self-efficacy of regular physical activity. But after intervention, there was a significant difference in health literacy score (P= 0.001), self-efficacy of regular eating habits .

  Keywords: Health literacy, self-efficacy of regular physical activity, self-efficacy of regular eating habits