ارتباط فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه

پیام:
چکیده:

برای ارزیابی هورمون های تیروییدی در شترهای دو کوهانه در سنین مختلف و دو جنس نر و ماده و ارتباط میان این هورمون ها و برخی پارامترهای بیوشیمیایی مانند الکترولیت ها، چربی ها، گلوکز، ازت اوره خون و کراتینین، این پارامترها در 26 نفر شتر بالغ دوکوهانه اندازه گیری شدند. شترها در دو جنس (نر 18 نفر و ماده 8 نفر)، با سن 2 تا 11 سال (8 نفر 2 تا 4 ساله، 9 نفر 5 تا 8 ساله و 9 نفر 9 تا 11 ساله) برای این مطالعه انتخاب شدند. تفاوت های معنی داری از نظر هورمون های تیروییدی میان دو جنس و گروه های سنی مختلف شترها دیده شد. افزون بر این، همبستگی های معنی داری میان این هورمون ها و فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیوم، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتیین با چگالی پایین، لیپوپروتیین با چگالی بالا، اوره، کراتینین و گلوکز وجود داشت. علت این یافته ها و برخی یافته های متناقض در مورد ارتباط میان هورمون های تیروییدی سرم، تری گلیسیرید و کلسترول روشن نیست و می تواند به دلیل تاثیر برخی عوامل مانند نژاد، منطقه ی جغرافیایی و جیره ی غذایی برروی سیمای سرمی گروه های مورد آزمایش باشد. برای ارزیابی این پارامترها در شترهای دو کوهانه نیاز به تحقیقات بیش تری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
5 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156704 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.