بررسی اثر مواجهه توام سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مواد اتوتوکسیک مانند سوخت جت JP-4 از طریق تشدید اثرات صدا می توانند روی شنوایی تاثیر منفی بگذارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مواجهه توام سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت است، تا از این طریق اثرات تداخلی احتمالی این دو ریسک فاکتور بر سیستم شنوایی رت مشخص گردد.

روش ها

 بدین منظور 24 رت نر سفید سالم بالغ آلبینو ویستار 6-4 ماهه با میانگین وزنی 25±230 گرم انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه شش تایی تقسیم گردیدند. یک گروه از آنها صرفا در معرض صدای مرکب با پهنای باند 500-8000 هرتز با تراز شدت صوتdBA  2±95 و گروه دیگر در معرض مواجهه با سوخت جت  JP-4با تراکمmg/m3  10±1100 به مدت 8 ساعت در روز طی 14 روز متوالی قرار گرفتند. گروه سوم نیز مواجهه توام صدا و سوخت جت با همان شرایطرا تجربه کردند و گروه چهارم نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. در این مطالعه به منظور بررسی شنوایی رت های نر از آزمون گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش (DPOAE) استفاده شد. تغییرات تراز موقت و دایم گسیل های صوتی اعوجاجی گوش (TTSdp و PTSdp) در محدوده فرکانسیkHz  8/5-0 بین گروه ها مقایسه شد.

یافته ها

 در گروه مواجهه یافته با صدا مقدار افت شنوایی موقت و دایم به ترتیب 6/24 و 5/35 دسی بل مشاهده شد. افت شنوایی موقت و دایم در رت هایی که در مواجهه با سوخت جتJP-4  قرار داشتند به ترتیب 3/02 و 2/85دسی بل اندازه گیری شد. در گروه مواجهه همزمان با صدا و سوخت جت افت شنوایی دایم و موقت به ترتیب 13/43 و 12/02 دسی بل گزارش شد.

نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه مستقل و توام صدا و سوخت جت JP-4 باعث ایجاد افت شنوایی موقت و دایم می گردد که این اثرات در مواجهه توام شدت بیشتری دارد. سوخت جت توانست باعث تقویت اثر صدا در ایجاد افت شنوایی شود. با این حال تحقیقات وسیع تر برای آشکارسازی وجوه بیشتری از  اثر تداخلی مواجهه توام "صدا" با مشخصه های متفاوت مانند تراز و فرکانس و "سوخت جت" با انواع و تراکم های مختلف پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
341 -352
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159254 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.