فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 93، تیر 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 93، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصغر داود، مریم ایمان*، محمدرضا طاهری صفحات 314-322
  زمینه و هدف

  بر اساس آخرین تخمین منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2017 تعداد مبتلایان به مالاریا 219 میلیون نفر بوده و مالاریا سبب مرگ 435 هزار نفر گردیده است. با ظهور سویه های مقاوم به دارو در مالاریا، نیاز به اهداف جدید دارویی در هر زمان وجود دارد. در این مطالعه طراحی و داکینگ مشتقات پیرمیدین برای مهار آنزیم متیونین آمینوپپتیداز1بی (MetAP1b) انجام شد که به عنوان ترکیبات ضد مالاریا به عنوان داروی جدید و درجهت مقابله با مقاومت دارویی در نظر گرفته شده است.

  روش ها

  مطالعات داکینگ با برنامه AutoDock انجام شد. ساختار مولکول ها با برنامه Hyperchem  کشیده شد و با روش Semi-empirical بهینه گردید.

  یافته ها

  مطالعات داکینگ نشان داد که مهمترین پیوندهای درگیر در اتصال دارو با گیرنده پای-پای، پای-کاتیون و پیوند هیدروژنی می باشند. افزایش پیوندهای پای-پای و پای-کاتیون در افزایش قدرت این گروه از ترکیبات موثر است. همچنین درمجموع مشخص شد که ترکیب شماره 7 موثرترین ترکیب در اتصال در جایگاه فعال آنزیم می باشند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ، تمامی ترکیبات طراحی شده تاثیرات مهاری خوبی را در جایگاه فعال آنزیم از خود نشان می دهند اما ترکیب 7 بهترین اثر مهاری را از خود نشان داد. با توجه به نتایج حاصل از شیمی محاسباتی ترکیب شماره 7 می تواند به عنوان کاندید داروی جدید ضد مالاریا باشد.

  کلیدواژگان: داکینگ، مالاریا، 2-پیریدیل پیریمیدین، متیونین آمینوپپتیداز b1، شبیه سازی دینامیک مولکولی
 • آمنه جاری، محمدجواد جعفری*، فریبا خداقلی، سهیلا خداکریم، الهام اخلاقی پیرپشته صفحات 323-332
  زمینه و هدف

  آثار غیرشنوایی مواجهه با صدا و ارتعاش کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه با صدا و ارتعاش ممکن است هورمون های استرس را تحت تاثیر قرار داده و باعث بیماری های ناشی از استرس همچون افزایش فشارخون و مشکلات قلبی- عروقی شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثر صدا و ارتعاش بر سطوح ادراری متانفرین و نورمتانفرین در مردان انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی 30 نفر از دانشجویان پسر واجد شرایط مشارکت داده شدند. در طی تمام آزمایشات، متغیرهای زمینه ای همچون دما، شدت روشنایی، تراز فشارصوت و شتاب ارتعاش (هر دو قبل از مواجهه) اندازه گیری شد. افراد مطالعه به صورت تصادفی با دو تراز صدا و دو تراز ارتعاش به صورت مستقل و توام به مدت 30 دقیقه مواجهه یافتند. نمونه ادرار افراد قبل و یک ساعت بعد از پایان مواجهه جمع آوری شد. سطوح متانفرین و نورمتانفرین با روش الایزا و کیت اختصاصی متانفرین/نورمتانفرین ادرار اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها از رگرسیون با اندازه گیری های تکراری با رویکرد GEE استفاده شد.

  یافته ها

   در هنگام مواجهه با صدا (تراز صدای 85 و 91 دسیبل آ) و مواجهه مستقل با ارتعاش تمام بدن 1/85متر بر مجذور ثانیه، کاهش غلظت متانفرین و افزایش غلظت نورمتانفرین افراد مورد مطالعه، معنی دار نبود (05/0>p). همچنین در هنگام مواجهه مستقل با ارتعاش تمام بدن 2/45متر بر مجذور ثانیه، افزایش غلظت متانفرین و کاهش غلظت نورمتانفرین افراد مورد مطالعه، معنی دار نبود (05/0>p). مواجهه توام با صدا و ارتعاش باعث افزایش غیر معنی دار (05/0>p) غلظت متانفرین و نورمتانفرین افراد مورد مطالعه گردید.

  نتیجه گیری

   میزان ترشح هورمونهای استرس در اثر مواجهه با صدا دستخوش تغییر میگردد، اما این تغییرات روند مشخصی را دنبال نمی کنند. همچنین مواجهه کوتاه مدت نیم ساعته نمی تواند به طور مشخص بر روی غلظت متانفرین و نورمتانفرین ادرار اثر داشته باشد. بنابراین نمی توان غلظت ادراری متانفرین و نورمتانفرین را به عنوان بیومارکرهای تاثیرپذیر از صدا و ارتعاش تمام بدن در مواجهه کوتاه مدت توصیه نمود.

  کلیدواژگان: متانفرین، نورمتانفرین، کاتکول آمین، صدا، ارتعاش تمام بدن
 • مهران پوزش، علی حسن توفیقیان فر*، وحید دستیار، رامین مرادی، بهنام منصوری صفحات 333-340
  زمینه و هدف

  اعتماد اجتماعی امروزه از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی و ارتباطات انسانی است، که نقش بزرگی در توسعه و سلامت جوامع دارد. لذا هدف از این پژوهش مقایسه ی اعتماد اجتماعی بیماران (قبل و بعد از بستری) به کادر درمانی بیمارستان های استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

  روش ها

  تعداد 400 نفر از بیماران بستری شده بیمارستان های استان کهگیلویه و بویراحمد، به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با پرسشنامه محقق ساخته اعتماد اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش بیمارانی وارد مطالعه شدند که (بنا به تصمیم کادر درمان) قرار بود حداقل یک روز در بیمارستان بستری و سپس ترخیص شوند.

  یافته ها

   اعتماد بیماران به پرستاران (بهیاران) و پرسنل اتاق عمل، قبل و بعد از بستری تفاوت معناداری ندارد (05/0 >p). اما اعتماد بیماران به پزشکان، قبل و بعد از بستری تفاوت معناداری دارد (05/0 <p)، به این صورت که اعتماد بیماران به پزشکان بعد از بستری حدود 0/27 بالاتر رفته است. همچنین نشان داده شد که اعتماد بیماران به پرسنل پذیرش، قبل و بعد از بستری تفاوت معناداری دارد (05/0 <p)، به این صورت که اعتماد بیماران به پرسنل پذیرش بعد از بستری حدود 0/24 پایین تر رفته است.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه اعتماد بیماران به پرسنل اتاق عمل و پرسنل پذیرش بعد از فرایند درمان کاهش یافته است، بنابراین انتظار می رود در این راستا اقداماتی در جهت افزایش و ارتقای اعتماد بیماران به این قشر از کادر درمان لحاظ شود.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، پزشک، پرستار، پرسنل پذیرش، پرسنل اتاق عمل
 • محمدباقر عبداللهی، علی خوانین، حمزه محمدی، سمیه فرهنگ دهقان، معصومه کایدانی* صفحات 341-352
  زمینه و هدف

  مواد اتوتوکسیک مانند سوخت جت JP-4 از طریق تشدید اثرات صدا می توانند روی شنوایی تاثیر منفی بگذارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مواجهه توام سوخت جت JP-4 و صدا بر افت شنوایی در رت است، تا از این طریق اثرات تداخلی احتمالی این دو ریسک فاکتور بر سیستم شنوایی رت مشخص گردد.

  روش ها

   بدین منظور 24 رت نر سفید سالم بالغ آلبینو ویستار 6-4 ماهه با میانگین وزنی 25±230 گرم انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه شش تایی تقسیم گردیدند. یک گروه از آنها صرفا در معرض صدای مرکب با پهنای باند 500-8000 هرتز با تراز شدت صوتdBA  2±95 و گروه دیگر در معرض مواجهه با سوخت جت  JP-4با تراکمmg/m3  10±1100 به مدت 8 ساعت در روز طی 14 روز متوالی قرار گرفتند. گروه سوم نیز مواجهه توام صدا و سوخت جت با همان شرایطرا تجربه کردند و گروه چهارم نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. در این مطالعه به منظور بررسی شنوایی رت های نر از آزمون گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش (DPOAE) استفاده شد. تغییرات تراز موقت و دایم گسیل های صوتی اعوجاجی گوش (TTSdp و PTSdp) در محدوده فرکانسیkHz  8/5-0 بین گروه ها مقایسه شد.

  یافته ها

   در گروه مواجهه یافته با صدا مقدار افت شنوایی موقت و دایم به ترتیب 6/24 و 5/35 دسی بل مشاهده شد. افت شنوایی موقت و دایم در رت هایی که در مواجهه با سوخت جتJP-4  قرار داشتند به ترتیب 3/02 و 2/85دسی بل اندازه گیری شد. در گروه مواجهه همزمان با صدا و سوخت جت افت شنوایی دایم و موقت به ترتیب 13/43 و 12/02 دسی بل گزارش شد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه مستقل و توام صدا و سوخت جت JP-4 باعث ایجاد افت شنوایی موقت و دایم می گردد که این اثرات در مواجهه توام شدت بیشتری دارد. سوخت جت توانست باعث تقویت اثر صدا در ایجاد افت شنوایی شود. با این حال تحقیقات وسیع تر برای آشکارسازی وجوه بیشتری از  اثر تداخلی مواجهه توام "صدا" با مشخصه های متفاوت مانند تراز و فرکانس و "سوخت جت" با انواع و تراکم های مختلف پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: صدا، سوختJP-4، DPOAE، اتوتوکسیسیتی
 • مهدی ابراهیم نیا، محمدکریم بهادری، احمد عامریون، فاطمه فرح افزا* صفحات 353-362
  زمینه و هدف

  گردشگری پزشکی از صنایع مهم در حوزه بهداشت و درمان است که نه تنها حافظ منافع اقتصاد ملی است، بلکه فرایند سلامت و درمان را از جمله امکان دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی بهینه، ارزان و سریع را در مسیری هدفمند هدایت می نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی و امکان سنجی به منظور شناسایی مولفه های تاثیرگذار و پیشنهاد راه هایی برای توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز بود.

  روش ها

   این مطالعه از نوع کاربردی و ترکیبی در دو مرحله کیفی وکمی انجام گرفت. جامعه پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران و متولیان حوزه گردشگری پزشکی و مسیولین مرتبط با گردشگری بیمارستانهای شهرتبریزوگردشگران مراجعه کننده به بیمارستانها و در فازکمی خبرگان حوزه گردشگری پزشکی بودند. حجم نمونه در فاز کیفی 10 نفر و در فاز کمی 7 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها در فاز کیفی ازمصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع و در فاز کمی از باتکنیک دیماتل استفاده شد. تحلیل داده های کیفی با کمک نرم افزار MAXQDA10 و داده های کمی با نرم افزار MATLAB انجام گرفت. جمع آوری داده ها در بازه زمانی آذر تا اسفند 1397 انجام شد. مراحل مختلف طرح جهت روایی و پایایی به تایید خبرگان رسید.

  یافته ها

  پس از پیاده سازی مصاحبه ها و پس از حذف هم پوشانی ها تعداد 72 کد اولیه بدست آمد. سپس کدهای اولیه در قالب اهداف پژوهش بعنوان 5 موضوع (تم) شامل (کیفیت خدمات، هزینه، کادر پزشکی و درمانی، تجهیزات پزشکی و امکانات و تسهیلات رفاهی) و 23 زیر موضوع (ساب تم) طبقه بندی شد. سپس نتایج فاز کیفی برای تعیین اهمیت با استفاده از روش تصمیم گیری جمعی دیماتل در شش گام مورد بررسی قرار گرفت که با اهمیت ترین زیر موضوعات بدست آمد.

  نتیجه گیری

   با توجه به اهداف پژوهش توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر تبریز مستلزم توجه به راه اندازی بخش  IPD و اتاق های VIP، تناسب هزینه با قیمت رقابتی مبدا بیمار، جذب و آموزش پزشکان و کادر درمانی حاذق، استفاده از علم ارزیابی فناوری سلامت (HTA) و تسهیل فرایند پذیرش بیمار جهت ارتقاء کیفیت خدمات و کشش و جذب گردشگر پزشکی می باشد. توسعه گردشگری پزشکی در کنار خدمات وتسهیلات و امکانات شهری، مستلزم عوامل درون بیمارستانی و در راس آنها کیفیت خدمات مناسب با استاندارد های بین المللی، خدمات رفاهی درون یا جنب بیمارستانی، تجهیزات به روز پزشکی و بخش ها و کارکنان آموزش دیده است بعلاوه نقش مهارت ارتباط زبانی نیز بسیار قابل توجه است.

  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، بیمارستان، ایران
 • سجاد خانجانی، یوسف اسمری برده زرد، اسماعیل موسوی اصل، احمد عاشوری* صفحات 363-372
  زمینه و هدف

  رفتارهای خود جرحی غیرخودکشی گرا در محیط های نظامی به ویژه در سربازان شیوع بالایی دارد و یکی از نگرانی های اصلی سلامت روانی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی شفقت به خود در رابطه بین درد ذهنی و رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا در سربازان انجام شد.

  روش ها

   روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل همه سربازان مراجعه کننده به درمانگاه روانشناسی و روانپزشکی یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در بین سال های 1396-1397 است. از بین جامعه آماری فوق، تعداد 207 سرباز به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه خود آسیبی عمدی و مقیاس های درد ذهنی و شفقت به خود را تکمیل کردند. داده های به دست آمده، با آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS و Liserl-8.80 تحلیل شد.

  یافته ها

   رفتارهای خود جرحی غیرخودکشی گرا با نمره کلی درد ذهنی (0/30r=، 001/0>p)، رابطه مثبت و معنی دار دارد و با شفقت به خود (0/31-r=، 001/0>p)، رابطه منفی و معنی دار دارد. شفقت به خود با درد ذهنی (0/56-r=، 001/0>p)، رابطه منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود نقش میانجی را در رابطه درد ذهنی و رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا ایفا می کند

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این پژوهش می توان گفت شفقت به خود به عنوان عامل محافظت کننده در برابر اثرات منفی درد ذهنی عمل می کند. بنابراین این عامل را می توان در تدوین برنامه های پیشگیری و درمانی برای رفتارهای خودجرحی غیر خودکشی گرای سربازان در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: شفقت، درد ذهنی، رفتار خود جرحی، سربازان
 • محمود آرایی، مژگان محمدی مهر* صفحات 373-383
  زمینه و هدف

  برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد و رفتار نوآورانه در اساتید، از دغدغه های اساسی مدیران دانشگاه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با میانجی گری یادگیری سازمانی در میان اعضای هییت علمی یک دانشگاه نظامی می باشد.

  روش ها

  روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1397 بود. از بین جامعه آماری 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه مدیریت دانش (Gold, Malhotra, Segars)، پرسشنامه نوآوری سازمانی (ترکیب پرسشنامه های Jiménez‐Jimenez و همکاران با Peniades و Prajgo و Suhel) و پرسشنامه یادگیری سازمانی Nife که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت استفاده شد. پرسشنامه بین اعضای هییت علمی در دانشکده های مختلف دانشگاه توزیع و پس از یک هفته جهت جمع آوری به آنها مراجعه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

   ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی برابر با 0/403 و ضریب همبستگی بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی برابر با 0/433 در سطح (01/0=p) معنی دار می باشد. مثبت بودن ضرایب همبستگی به دست آمده نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم بین این متغیرها می باشد و نشان می دهد با افزایش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد. همچنین مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که یادگیری سازمانی نقش میانجیگری قوی در ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، مدیران دانشگاه و دانشکده های نظامی می توانند با بهبود شرایط مدیریت دانش و یادگیری سازمانی منجر به گسترش رویکرد و رفتار نوآورانه در میان اعضای هییت علمی شوند و در نتیجه موجبات بهره وری بیشتر دانشگاه را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، یادگیری سازمانی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه نظامی
 • منصور بابایی، شهریار اقتصادی*، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی صفحات 384-392
  زمینه و هدف

  داشتن تغذیه صحیح بعنوان یکی از مهمترین جنبه های سلامت بر عملکرد جسمی و فکری افراد تحت شرایط استرس تاثیر زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه بین دریافت درشت مغذی ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی بر اساس میزان استرس نیروهای نظامی انجام گرفت.

  روش ها

  75 نفر از افراد نظامی 18 تا 45 سال در مناطق عملیاتی که دارای درجات مختلف استرس بودند وارد مطالعه شدند. افراد نظامی در دو گروه با استرس بالا (27 نفر) و پایین (48 نفر) گروه بندی و میزان دریافت مورد مقایسه قرار گرفت. برای جمع آوری و مقایسه اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، Dass21، فعالیت فیزیکی IPAQ و FFQ 168 آیتمی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

   افراد در هر دو گروه از نظر داده های دموگرافیک همسان بودند. افراد نظامی با استرس پایین به طور معنی داری دریافت بالاتر ویتامین E، سلنیوم، پروتیین، کل لبنیات و لبنیات کم چرب نسبت به گروه نظامی با استرس بالا داشتند (p<0.05). همچنین گروه با استرس پایین دریافت بالاتر میوه، سبزیجات، انرژی، چربی و گوشت نسبت به گروه با استرس بالا داشتند. دریافت فست فود، بیسکویت ها در گروه کم استرس کمتر از گروه با استرس بالا بود، هرچند که این اختلافات معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که افرد نظامی با استرس پایین دریافت آنتی اکسیدانی ویتامین های E وC  و عنصر سلنیوم بالاتری نسبت به افراد نظامی با استرس بالا داشتند. افراد نظامی با استرس پایین از الگوی غذایی بهتر و دریافت غذایی با کیفیت تری برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: استرس، آنتی اکسیدان، درشت مغذی ها
 • زهره وفادار، فاطمه رحمتی نجارکلایی، اکرم پرنده* صفحات 393-400
  زمینه و هدف

  ارزش های حرفه ای پرستاری به عنوان استانداردهای عمل و چارچوبی برای ارزشیابی رفتار حرفه ای است. شناخت دیدگاه پرستاران از ارزش های حرفه ای، گامی مهمی در جهت تصمیم گیری موثر و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار است. با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت از درک، اهمیت و به کارگیری ارزش های حرفه ای در دانشجویان پرستاری، این مطالعه با هدف بررسی ارزش های حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی منتخب نظامی انجام گرفت.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 134 نفر از دانشجویان یک دانشکده پرستاری نظامی شهر تهران در سال 1397 به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و مقیاس بازنگری شده ارزش های حرفه ای پرستاری متشکل از 26 گویه و در پنج بعد (مراقبت، عمل گرایی، حرفه ای شدن، اعتماد و عدالت) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات ابعاد مراقبت، عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای شدن، عدالت به ترتیب 0/62±4/10، 0/70±3/81، 0/70±4/01، 0/81±3/86، 0/69±4/13 و مجموع ابعاد 0/58±3/99 بود. از دیدگاه دانشجویان، عدالت به عنوان بااهمیت ترین و عمل گرایی کم اهمیت ترین ابعاد ارزش های حرفه ای بودند. بین متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات با ارزش حرفه ای رابطه آماری معنی دار وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  اگرچه از دیدگاه دانشجویان ارزش های حرفه ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، اما درک اهمیت ابعاد ارزش های حرفه ای مرتبط با برخی از وظایف غیرمراقبتی، مشارکت در انجمن های علمی و سیاست گذاری های حرفه ای نیازمند حمایت بیشتری است. لذا برنامه ریزی آموزشی مناسب جهت توانمندسازی دانشجویان و پرستاران در همه ابعاد ارزش های حرفه ای پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ارزش های حرفه ای، ارزش های پرستاری، دانشجویان پرستاری، دیدگاه، دانشگاه نظامی
 • احسان تیمورزاده، قادر غنی زاده، روح الله زابلی، روح الله یعقوبی* صفحات 401-409
  زمینه و هدف

  در سالهای اخیر صنعت ساختمان سازی و به ویژه بیمارستانی متاثر از توسعه پایدار، مفاهیم نظیر "ساختمان پایدار" و "بیمارستان سبز" را به وجود آوردند. با توسعه سیستم های اجرا و ارزیابی بیمارستان سبز، روش های متنوعی ارایه گردید. نقطه اشتراک تمامی این روش ها سه حیطه مصرف بهینه آب، انرژی و تولید پسماند کمتر بود. این مطالعه در راستای بررسی وضعیت حیطه های مذکور صورت گرفت.

  روش ها

  مطالعه حاضر به روش توصیفی - مقطعی و بصورت گذشته نگر صورت پذیرفت. جامعه پژوهش شامل یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران بود. اطلاعات میزان مصارف و هزینه انرژی، آب و همچنین میزان تولید زباله در بازه زمانی سه ساله (1393-1395) در سال 1396 جمع آوری گردیده و تحلیل شدند.

  یافته ها

  به طور میانگین بیمارستان 70/79 کیلووات برق و 12/12 متر مکعب گاز به ترتیب با هزینه  25861 ریال و 10808ریال به ازای تخت روز فعال انرژی مصرف می کند. این آمار برای مصرف آب 1124 لیتر با هزینه 16993ریال به ازای تخت روز فعال می باشد. تولید زباله نیز به طور میانگین 3/76کیلوگرم به ازای تخت روز فعال بود که 42 درصد آن را زباله های عفونی تشکیل می دادند.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که میزان مصرف آب و برق به ترتیب 2/2 و 10/1 برابر استاندارهای موجود بود. میزان تولید کل پسماند به طور متوسط 2/5 الی 3/7 برابر و پسماندهای عفونی نیز 27 درصد بیش از استانداردهای جهانی ارزیابی گردید. پیشنهاد می شود بیمارستانها نسبت به اتخاذ راهبردهای حفاظت از محیط زیست، دوره های آموزشی، مدیریت پسماندها و و تخصیص اعتبارات لازم اقدام کنند. در بعد کلان نیز الزام آور بودن این اقدامات و توسعه شاخص های بومی راهکار مفیدی خواهد بود. عدم وجود استانداردهای الزامی جهت اندازه گیری و کاهش شاخص های مورد مطالعه یک چالش کشوری است و پیشنهاد می گردد بیمارستان نسبت به کاهش آمار بدست آمده اقدام نماید.

  کلیدواژگان: بیمارستان سبز، پسماند بیمارستانی، آب، انرژی
|
 • Asghar Davood, Maryam Iman*, MohammadReza Taheri Pages 314-322
  Background and Aim

  According to the latest estimate published by the World Health Organization in 2017, there are 219 million malaria cases and 435,000 deaths. With the emergence of drug-resistant strains in malaria, there is a need for new drug targets every time. In this study, the design and docking study of the pyrimidine derivatives for inhibiting Methionine aminopeptidase1B enzyme (Metap1b) has been considered as antimalarial agents as a new drug and against drug resistance.

  Methods

  Docking studies were done with the AutoDock program. The structure of the molecules was drawn with the Hyperchem program and optimized by semi-empirical method.

  Results

  Docking studies have shown that the most important links involved in drug binding are peptide receptor, π-cation and hydrogen bonding. Increasing the π-π and π-cation bonds in enhancing the strength of this group of compounds is effective. It was also found that Combination No. 7 was the most effective compound in binding to the active site of the enzyme.

  Conclusion

  Based on the results of docking studies, all designed compounds exhibit significant inhibitory effects on the active site of the enzyme, but the compound 7 showed the best inhibitory effect. According to the results of cheminformatics, compound 7 can be a candidate for a new anti-malarial drug.

  Keywords: Docking, Malaria, 2- pyridyl pyrimidines, Methionine aminopeptidase 1b, Molecular dynamics simulation
 • Ameneh Jari, MohammadJavad Jafari*, Fariba Khodagholi, Soheila Khodakarim, Elham Akhlaghi Pirposhteh Pages 323-332
  Background and Aim

  Little attention has been paid to the effects of combined exposure to noise and vibration. Exposure to noise and vibration can effect stress hormones and may lead to high blood pressure and cardiovascular disorders. This study aims to investigate the effects of noise and vibration on urinary Metanephrine and Normetanephrine among men.

  Methods

  In this experimental study, 30 male students were deemed eligible for entry. Background variables such as temperature, light intensity, sound pressure level and vibration acceleration (before and after exposure) were measured throughout each experiment. Participants were randomly exposed to two noise levels and two vibration accelerations for 30 minutes in a combined and independent exposure condition. Urine samples were taken an hour before and an hour after exposure. Metanephrine and Normetanephrine levels were measured using the ELISA method and a specialized Metanephrine/Normetanephrine urinary measurement kit. A repeated measures regression with a Generalized Estimating Equations (GEE) approach was applied for data analysis.

  Results

  The exposure to noise (at 85 and 91 dB(A)) and independent exposure to whole body vibration at 1.85 m/s2 caused an increase in Normetanephrine and a decrease in Metanephrine concentration although these changes were not statistically meaningful (P>0.05). Combined exposure to noise and vibration caused an increase in Metanephrine and Normetanephrine concentration. These changes were also not statistically significant (P>0.05).

  Conclusion

  Study subjects’ stress hormone concentrations changed when exposed to noise but did not follow a particular trend. Short term exposure (30 minutes) did not have a distinguish effect on urinary Metanephrine and Normetanephrine concentrations. Therefore, urinary Metanephrine and Normetanephrine concentrations cannot be considered appropriate indicators for noise and whole body vibration exposure.

  Keywords: Metanephrine, Normetanephrine, Catechol amines, Noise, Whole body vibration
 • Mehran Pouzesh, Ali Hassan Tofighianfar*, Vahid Dastyar, Ramin Moradi, Behnam Mansouri Pages 333-340
  Background and Aim

  Nowadays, social trust, which has a great role in the development and health of societies, is considered one of the most important aspects of social capital and human communications. Therefore, this study aims to compare the patients' social trust (before and after hospitalization) toward the medical staff of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad hospitals.

  Methods

  A total of 400 patients admitted to Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad hospitals were selected by multi-stage cluster sampling and evaluated by a researcher-made questionnaire of social trust. The study includes patients who were (according to the decision of the treatment staff) hospitalized for at least one day and then were discharged.

  Results

  The patients' trust toward nurses and operating room personnel is not significantly different before and after hospitalization (P> 0.05). However, patients' trust toward physicians before and after hospitalization is significantly different (P <0.05), with an increase of 0.27 percent in patients' trust toward physicians after hospitalization. It was also shown that patients' trust toward admission personnel has a significant difference before and after hospitalization (P <0.05), with a decrease of about 0.24 percent in patients' trust toward admission personnel after hospitalization.

  Conclusion

  Considering the decrease in patients' trust toward the operating room personnel and admission staff after the treatment process, it is expected that some measures be taken to increase the patients' trust toward this group.

  Keywords: Social Trust, Physician, Nurse, Admission Personnel, Operating Room Personnel
 • MohammadBagher Abdollahi, Ali Khavanin, Hamzeh Mohammadi, Somayeh Farhang Dehghan, Masomeh Kaydany* Pages 341-352
  Background and Aim

  Autotoxic substances such as JP-4 jet fuel can have negative effects on the auditory system by the various means such as cochlear dysfunction. The purpose of this study was to investigate the combined effects of exposure to JP-4 jet fuel and noise on hearing loss in rats, to determine the possible interference effects of these two risk factors on rat auditory system.

  Methods

  For this purpose, 24 healthy adult male Wistar albino rats, weighing 230±25 g, were selected and randomly divided into four groups of six. One group was exposed only to noise with a bandwidth of 500-8000 Hz with a sound pressure level of 95± 2 dBA and the second group was exposed to JP-4 jet fuel with a concentration of 1100±10 mg / m3 for 8 hours per 14 consecutive days. The third group also experienced both noise and jet fuel exposure to the same conditions and the fourth group was also considered control. The assessment of hearing system in male rats was used by Distortion Product Otoacoustic Emissions testing (DPOAE). Changes in the temporal and permanent distortion emissions (TTSdp and PTSdp) in the frequency range of 0 to 8.5 kHz were compared between groups.

  Results

  In the exposed group to noise, the level of temporary and permanent hearing loss was 6.24 and 5.35 dB, respectively. Temporary and permanent hearing loss in rats exposed to jet fuel (JP-4) was measured as 3.02 and 2.85 dB, respectively.  In the group co-exposed to noise and jet fuel, permanent and temporary hearing loss were reported being 13.43 and 12.02 dB, respectively.

  Conclusion

  The results of the present study showed that independent exposure to noise and jet fuel (JP-4) can lead to temporary and permanent hearing loss; moreover, there was the stronger effects on auditory system in co-exposure condition. The exposure to Jet fuel may increase risk for noise adverse effect on hearing loss. However, more comprehensive research is required to reveal more aspects of the interference effect of co-exposure noise with different characteristics such as level and frequency and jet fuel with different types and concentrations.

  Keywords: Noise, JP-4 Fuel, DPOAE, Autotoxicity
 • Mehdi Ebrahimina, Mohammadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun, Fatemeh Farahafza* Pages 353-362
  Background and Aim

  Medical tourism is one of the most important industries in the field of health care, which not only protects the interests of the national economy, but also guides the health and treatment process, including access to optimal, cheap and fast medical services. The purpose of this study was to investigate and evaluate the feasibility of influential components and suggest ways to develop the medical tourism in military and civilian hospitals in Tabriz, Iran.

  Methods

  This applied and hybrid study was conducted in two qualitative and quantitative stages. The research population in the qualitative section was medical tourism experts and authorities related to tourism in Tabriz hospitals and tourists referred to hospitals and medical experts in the field of medicine. Sample size in the qualitative phase was 10 people and in quantitative phase 7 people who were selected by purposeful sampling. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative phase to reach the saturation level and in the quantitative phase the dimensional technique was used. Qualitative data analysis was performed using MAXQDA10 software and quantitative data were analyzed with MATLAB software. Data collection was performed over 2019. Experts approved the various stages of the design for validity and reliability.

  Results

   After conducting interviews and eliminating overlaps, 72 initial codes were obtained. The initial codes were then classified into 5 themes (quality of service, cost, medical staff, medical equipment, facilities and amenities) and 23 sub-themes. The qualitative phase results were then analyzed to determine significance using the dimensional collective decision-making method in six steps, the most important of which were sub-themes. 

  Conclusion

   According to the goals of medical tourism development research in military and civilian hospitals in Tabriz, it requires paying attention to setting up IPDs and VIP rooms, proportional to the competitive price of patient origin, recruiting and training physicians and medical staff, using health technology assessment science (HTA) and facilitates the patient admission process to improve the quality of services and attract medical tourists. The development of medical tourism alongside services and urban facilities requires in-hospital factors and, above all, the quality of services in line with international standards, in-hospital welfare services, up-to-date medical equipment and trained staff and departments plus the role of skills. Linguistic communication is also very significant.

  Keywords: Medical tourism, Hospital, Iran
 • Sajad Khanjani, Yousef Asmari, Esmaeil Mousavi Asl, Ahmad Ashouri* Pages 363-372
  Background and Aim

  Non-suicidal self-harm behaviors are prevalent in military settings, especially among soldiers, and are a major mental health concern. Thus, the aim of the current study was to examine the mediating role of self-compassion in the relationship of non-suicidal self-injury (NSSI) with mental pain.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational through structural equation modeling. The study population consisted of all soldiers, referring to the psychiatric and psychology section of a military hospital in Tehran, Iran in 2018-2019. 207 soldiers were selected by convenience sampling from this population. Participants completed the questionnaire of Deliberate Self-Harm and scales of mental pain and self-compassion. Data was analyzed via Pearson correlation coefficient and the path analysis of structural equation modeling with using SPSS-20 and Lisrel-8.80.

  Results

  NNSI have significant positive correlations with mental pain (r=0.30; p<0.001), and self-compassion (r=-0.31; p<0.001). There was a significant negative relationship between self-compassion and mental pain (r=-0.56; p<0.001). Moreover, the results of path analysis showed that self-compassion played a mediating role in the relationship of NSSI with mental pain.

  Conclusion

  Based on the current findings, self-compassion can serve as a protective factor against mental pain. Thus, this factor can be considered in the formulation of prevention and treatment programs for non-suicidal self-injury behaviors in soldiers.

  Keywords: Compassion, Mental Pain, Self-Injurious Behavior, Soldiers
 • Mahmood Araei, Mojgan Mohammadi Mehr* Pages 373-383
  Background and Aim

  Having up-to-date knowledge and information and innovative behavior in professors is one of the main concerns of university administrators. The purpose of this study was to investigate the impact of knowledge management on organizational innovation mediated by organizational learning among faculty members of a military university.

  Methods

  This is a descriptive-correlational study. The study population consisted of faculty members of a military university in Tehran in 2018. 110 people were selected through stratified random sampling. Data were analyzed using three knowledge management questionnaires Gold, Malhotra and Segars, organizational innovation questionnaire (Jiménez-Jimenez and Peniades and Suhel et al) and Nife organizational learning questionnaire, whose validity and reliability were confirmed. Questionnaires were distributed among faculty members in different faculties of the university and after one week, they were collected. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used for data analysis.

  Results

  The correlation coefficient between knowledge management and organizational innovation was equal to 0.403 and between organizational learning and organizational innovation was equal to 0.433 (p=0.01). The positive correlation coefficients indicated that there is a direct relationship between these variables and indicates that with increasing knowledge management and organizational learning, the level of organizational innovation increases. Structural equation modeling also showed that organizational learning has a strong mediating role in the relationship between knowledge management and organizational innovation.

  Conclusion

  According to the research findings, university managers and military colleges can improve the knowledge management and organizational learning conditions leading to the development of innovative approach and behavior among faculty members and thereby increase in the efficiency of the university.

  Keywords: Knowledge Management, Organizational Innovation, Organizational Learning, Faculty Members, Military University
 • Mansour Babaei, Shahriar Eghtesady*, Mahmood Mahmoudi Majdabadi Farahani Pages 384-392
  Background and Aim

  Healthy diet as one of the most important aspects of health has the main impact on physical and mental functioning of people under stress conditions. The aim of this study was to compare the intake of macronutrients and antioxidant compounds based on military stress.

  Methods

  105 military personnel aged 18 to 45 years in operational zones with different degrees of stress were enrolled in this study. Military personnel were allocated into two groups with high (n = 27) and low (n = 48) stress and the food intake of each group was compared. Dass21, IPAQ, FFQ 168 item and demographic data questionnaires were used to assess the subjects. Data were analyzed using SPSS software 20 version.

  Results

  Both groups were match in terms of demographic data. The low stress group had significantly higher vitamin E, selenium, protein, total dairy and low fat dairy intake than the high stress group (p<0.05). The low stress group also had higher intakes of fruits, vegetables, energy, fat and meat than the high stress group. Fast food intake and biscuits were lower in the low stress group than in the high stress group, although these differences were not significant (p>0.05).

  Conclusion

  The study found that military people with low stress levels had higher levels of selenium, vitamin E, and vitamin C intakes than those with high levels of stress. Military people with low stress levels had a better dietary pattern.

  Keywords: Stress, Antioxidant, Macronutrients
 • Zohreh Vafadar, Fatemeh Rahmati Najarkolai, Akram Parandeh* Pages 393-400
  Background and Aim

  Professional values are standards for action and provide a framework for evaluating professional behavior. Understanding the perception of professional values by nurses is an important step towards effective decision-making and improving patient care quality. Given the different perspectives of understanding the importance and application of professional values in nursing students, this study aimed to investigate the professional values from the perspective of nursing students at the selected military medical university.

  Methods

  This analytical cross-sectional study was performed on 134 students of a military nursing college in Tehran, Iran were selected through simple convenience sampling in 2019. Data were collected using a two-part questionnaire that included demographic variables and Nursing Professional Values Scale-Revised (NPVS-R) 26-item in the five dimensions (caring, activism, trust, professionalism, and justice). Data were analyzed using SPSS 16.

  Results

  Mean scores of caring, activism, trust, professionalism, justice and overall dimensions were 4.10±0.62, 3.81±0.70, 4.01±0.70, 3.86±0.81, 4.13±0.69 and 3.99±0.58 respectively. From the students' perspective, justice and activism were the most important and least important aspects of professional values, respectively. There was a significant correlation between age, gender, marital status and level of education with professional values (P<0.05).

  Conclusion

  Although professional values from nursing students’ perspective were very important, understanding the importance of certain aspects of the professional values which are related to the nurses’ nonclinical tasks, participate in activities of scientific associations and professional nursing policy decisions requires further support. Therefore, it is recommended that appropriate educational planning is required to enhance the overall area of nursing professional values.

  Keywords: Professional Values, Nursing Values, Nursing Students, Perspective, Military University
 • Ehsan Teymourzadeh, Ghader Ghanizadeh, Rouhollah Zaboli, Rouhollah Yaghoubi* Pages 401-409
  Background and Aim

  In recent years, the construction industry, especially hospitals affected by sustainable development, have created concepts such as "sustainable building" and "green hospital". With the development of implementation and evaluation systems of Green Hospital, various methods were presented. The common point of all these methods was the three areas of optimal consumption of water, energy, and less waste generation. This study was conducted to investigate the status of these areas.

  Methods

  This is a retrospective descriptive cross-sectional study. The research population includes a selected military hospital in Tehran, Iran. Information on the consumption and cost of energy, water, and also the amount of waste production over a period of three years (2014-2016) in 2017 were collected and analyzed.

  Results

  On average, the hospital consumes 80.79 kWh of electricity and 12.12 m3 of gas at a cost of 25861 Rials and 10808 Rials per active day bed, respectively. This statistic is active for 1124 liters of water consumption at a cost of 16,993 Rials per day bed. Waste production was on average 3.67 kg per active day bed, of which 42% was infectious waste.

  Conclusion

  The results showed that water and electricity consumption were 2.20 and 10.1 times the existing standards, respectively. The average production of total waste was 2.5 to 3.7 times and infectious waste was estimated to be 27% higher than international standards. It is recommended that hospitals adopt environmental protection strategies, hold training courses, manage waste, and allocate the necessary funds. In the macro dimension, the binding of these measures and the development of local indicators will be a useful solution. The lack of mandatory standards for measuring and reducing the studied indicators is a national challenge and it is suggested that the hospital reduces the statistics.

  Keywords: Green Hospital, Hospital Waste, Water, Energy