کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه ی قند و لیپید تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

چاقی زمینه ساز بروز اختلال عملکرد و کاهش عزت نفس می باشد و بنابراین حمایت اجتماعی درک شده می تواند تعیین کننده ی اصلی واکنش افراد در برابر چاقی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی آن ها باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده، انجام شد.

مواد و روش ها

1674 نفر از بزرگسالان بالای بیست سال شرکت کننده در مطالعه ی قند و لیپید تهران، وارد مطالعه شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، پرسش نامه ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و پرسش نامه ی اطلاعات زمینه ای استفاده شد. شرکت کنندگان با استفاده از گروه بندی نمایه ی توده بدنی در دو گروه طبیعی و اضافه وزن (73/6درصد) طبقه بندی شدند.

یافته ها

میانگین سنی شرکت کنندگان 15/25±47/96سال و 57/8درصد (963 نفر) زن بودند. در هر دو گروه حمایت اجتماعی کم و زیاد، نمرات کیفیت زندگی در بعد جسمانی در شرکت کنندگان در وزن طبیعی نسبت به همتایان دارای اضافه وزن/چاق به طور معنی داری بالاتر بود (1/94OR، 3/10-1/21CI:).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد در گروهی که حمایت اجتماعی کمتری ادراک می کردند، پس از تعدیل عوامل مداخله گر جمعیت شناختی، رفتاری و بالینی، احتمال گزارش کیفیت زندگی ضعیف در بعد جسمانی در افراد دارای اضافه وزن/چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی تقریبا دو برابر بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
372 -384
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161861 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.