همبستگی راهبردهای مقابله ای با حافظه در بیماران دیابتی و افراد سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت یکی از مشکلات جدی بهداشت عمومی در جهان معاصر با روندی رو به افزایش می باشد. مشکلات خاص این بیماران در جهت کنترل و درمان این بیماری موجب چالش های فراوانی در زندگی روزمره می شود که استفاده از رفتارهای مقابله ای را به منظور سازگاری بهتر با شرایط استرس زا ضروری می سازد. هدف از این پژوهش همبستگی راهبردهای مقابله ای باظرفیت حافظه  کوتاه مدت در بیماران دیابتی نوع 1 و 2 و افراد سالم بوده است.

 روش ها

پژوهش حاضر مطالعه تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که به منظور همبستگی راهبردهای مقابله ای باظرفیت حافظه کوتاه مدت در بیماران دیابتی نوع 1 و 2 و افراد سالم در مرکز دیابت مازندران انجام گرفت، جامعه آماری تحقیق 176 نفر می باشند، از این تعداد 58 نفر دیابت نوع 1، 60 نفر دیابت نوع 2 و 58 نفر سالم وارد مطالعه شدند. در این پژوهش از پرسش های خوداظهاری، پرسشنامه های استاندارد مقابله با موقعیت های استرس زا و ابزار رایانه ای جهت سنجش حافظه کوتاه مدت استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس وهمبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج تحقیق حاکی از آن بود که همبستگی مثبت و معنی داری (01/0>p) بین ظرفیت حافظه کوتاه مدت و راهبرد مسیله مدار و هم چنین همبستگی مثبت و معنی داری (01/0>p) بین  ظرفیت ذهنی با راهبرد مسیله مدار در افراد سالم وجود داشت. همبستگی منفی و معنی داری (01/0>p) بین ظرفیت حافظه کوتاه مدت و ظرفیت ذهنی با راهبردهای مقابله ای اجتنابی و هیجان مدار در دیابت نوع 1 وجود داشت و هم چنین همبستگی منفی و معنی داری (01/0>p) بین ظرفیت حافظه کوتاه مدت و ظرفیت ذهنی با راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی دردیابت نوع 2 مشاهده شد، در سایر مولفه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

 یافته های به دست آمده نشان داد که به کارگیری راهبرد مقابله ای مسیله مدار در شرایط استرس زا باعث افزایش ظرفیت حافظه کوتاه مدت می شود. به کارگیری راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی باعث کاهش ظرفیت حافظه کوتاه مدت  در بیماران دیابتی نوع 1 و2 خواهد شد. پس با کنترل شرایط استرس زا و آموزش جهت به کارگیری راهبرد متناسب در شرایط بحرانی می توان عملکرد حافظه بیماران دیابتی را تا حدودی بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
344 -353
لینک کوتاه:
magiran.com/p2163430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.