بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی - درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (1397)

پیام:
چکیده:
مقدمه

توانمندسازی کارکنان، تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره وری، از طریق بالا بردن تعهد کارکنان به سازمان و بالعکس مورد استفاده مدیران قرار گرفته است. این شیوه روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی و توجه به موفقیت، پیشرفت و رفاه سازمان به وجود می آید. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در نظام بهداشتی- درمانی، این تحقیق به منظور تعیین رابطه  توانمندسازی  و تعهد سازمانی  پرستاران مرکز آموزشی - درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان(1397) انجام شد.

روش کار

پژوهش  از نوع  توصیفی-تحلیلی  با رویکرد مقطعی بوده که در (1397) انجام شده است. در این بررسی 180 نفر از  پرستاران مرکز آموزشی - درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان به شیوه سرشماری  انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه تعهد سازمانی توسط آلن و مایر (2000) بود که توسط پرستاران تکمیل شد.در تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار 16 SSPS ، آمار توصیفی- تحلیلی بر اساس نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون های (اسپیرمن ،پیرسون) استفاده گشت.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که  بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (619/0 r=0.000 p=). یافته های مربوط به تعهد سازمانی نشان داد که پرسنل پرستارای دارای تعهد سازمانی در سطح مطلوبی هستند و بالاترین میزان تعهد مربوط به تعهد هنجاری بود. نتایج  مربوط به توانمندی روانشناختی نشان داد بیشتر پرسنل پرستاری مرکز اموزشی - درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان توانمندی بالایی داشتند (میانگین 972/64) و در تمام ابعاد توانمندسازی روانشناختی در سطح مطلوبی قرار دارند و بالاترین میانگین مربوط به بعد اعتماد بود.

نتیجه گیری

تلاش جهت بهبود توانمندسازی می تواند یک استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی محسوب گردد و باید با استفاده از روش های تشویقی، دادن آزادی عمل، ارتقای انگیزش و توان خودمدیریتی، آموزش های ضمن خدمت و تقسیم کار بر اساس لیاقت و شایستگی موجب با ارزش بودن، احساس اعتماد، علاقمندی و شایستگی در پرستاران می شود.  افراد باید از جو حاکم بر سازمان احساس آزادی، اختیار، انگیزش و احترام کرده تا افزایش توانمندی و تعهد سازمانی محقق گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164339 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.