رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته‏ سالاری و پاسخگویی (مطالعه موردی: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی)

پیام:
چکیده:
مقدمه

مدیریت اسلامی ایرانی (مدیریت حفیظ علیم) مبتنی بر الگوی پایه‌ای پیشرفت است که غایات، ارزش‌ها، هدف‌ها، و روش‌های آن از اصول و مبانی اسلام مایه گرفته و توسط متفکران ایرانی، به منظور تحول مطلوب عرصه‌های راهبردی فکر، علم، معنویت، و زندگی انسانی؛ طراحی شده است. هدف، بررسی رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته‏سالاری و پاسخگویی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی، است.

روش پژوهش

 هدف کاربردی و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل 136 نفر از مدیران سطح اول و دوم در بیست و دو بیمارستان و مرکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی که 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. گرد آوری داده‌ها بوسیله پرسشنامه‌های محقق ساخته مدیریت اسلامی ایرانی مساح و همکاران (1390) با ضرایب پایایی 0/978، و استاندارد توسعه منابع انسانی نیکرسون ایربای (1998) 0/849، شایسته سالاری انصاری (1393) 0/945، پاسخگویی باونز (2005) 0/857 انجام شد. آمار توصیفی و استنباطی، نرم‌افزار تحلیل آماری Smart pls، روش معادلات ساختاری استفاده گردید.

یافته‌ها

 مدیریت اسلامی ایرانی با واسطه شایسته سالاری و پاسخگویی، قادر به تبیین بیش از 23 درصد تغییرات توسعه منابع انسانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی است. بین مدیریت اسلامی ایرانی و شایسته سالاری، مدیریت اسلامی ایرانی و پاسخگویی، شایسته سالاری و توسعه منابع انسانی، پاسخگویی و توسعه منابع انسانی ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.

نتیجه‌گیری

 الگوی رابطه مدیریت اسلامی ایرانی و توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته سالاری و پاسخگویی، ترسیم شد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169063 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.