مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره‌های ‏مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه ‏گل‌گاوزبان ایتالیایی (‏Echium italicum‏) بر ‏گونه‌های کاندیدا با دو آنتی‌بیوتیک ‏نیستاتین و فلوکونازول

پیام:
چکیده:

اخیرا به علت افزایش عفونت های کاندیدیایی و عود مکرر آن ها و با توجه به مقاومت گونه های کاندیدا به اکثر داروهای ضدقارچی، برای اولین بار خواص ضدقارچی عصاره های مختلف از بخش های هوایی و ریشه گیاه گل گاوزبان ایتالیایی در مقایسه با آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه عصاره های متانولی، ان-هگزانی و آبی از قسمت های مختلف گیاه در غلظت های مختلف به روش خیساندن تهیه گردید و روی دو گونه قارچ کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس به روش انتشار دیسک و MIC (حداقل غلظت مهار کنندگی)، MFC (حداقل غلظت قارچ کشی) به روش میکرودایلوشن بررسی شد. آنتی بیوتیک نیستاتین و فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت، دی متیل سولفوکساید به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. داده ها توسط واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون t تست آنالیز شدند. نتایج نشان داد که عصاره های مختلف ریشه فعالیت ضدقارچی بیشتری بر علیه هر دو گونه کاندیدا نسبت به بخش هوایی گیاه نشان داد (05/0˂P). عصاره متانولی ریشه بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد و کمترین MIC (μg/μl62/15) و MFC ( μg/μl25/31) علیه کاندیدا گلابراتا نشان داد، به طوری که میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره متانولی ریشه در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر (5/0±5/18) بیشتر از میانگین قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک نیستاتین برای کاندیداگلابراتا می باشد. نتایج نشان داد که عصاره های این گیاه دارای اثرات ضدقارچی روی هر دو گونه کاندیدا می باشد و بعد از آزمایش های تکمیلی و بالینی می تواند به عنوان یک داروی ضدقارچی مناسب علیه عفونت های ناشی از کاندیدا گلابراتا و تروپیکالیس استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169160 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.