فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، پاییز 1402)

فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شمیم خندان علمداری، سمیه فرهمند*، رضا حاجی حسینی، غلامرضا بخشی خانکی صفحات 1-14
  ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) عامل بیشترین عفونت جنسی منتقل شونده در سراسر جهان است و گونه های پر خطر HPV حدود پنج درصد از تمام سرطان ها، در سراسر جهان را ایجاد می کنند. داروهای شیمیایی مصرفی جهت درمان این بیماری، پرهزینه بوده و عوارض جانبی متعددی دارند. بنابراین، استفاده از داروهای گیاهی درحال افزایش است. در این راستا پروتیین E6 که یک پروتیین کلیدی در شروع سرطان دهانه رحم است و در تخریب P53 نقش دارد به عنوان هدف دارویی ضروری انتخاب شد. در این تحقیق، دو بازدارنده بالقوه جدید به نام بتا-سیتوسترول (CID_222284) و لونکوکارپنین (CID_54699185) به عنوان بازدارنده قوی E6 HPV-16، از کتابخانه PubChem توسط غربالگری مجازی با توان بالا شناسایی شدند. نتایج دینامیک مولکولی نشان می دهد که این ترکیبات با پایداری بالایی به پروتیین E6 متصل می شوند. نتایج سرورهای ADMET وSwiss ADME  نشان دهنده این است که ترکیبات شناسایی شده احتمالا کاندیدهای بالقوه ای علیهE6 HPV-16 از نظر آنالیزهای فارماکودینامیکی و فارماکوکینتیکی هستند. همچنین می توانند با مهار کانال Pgp به عنوان داروی کمکی، در شیمی درمانی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: پروتئین ‏E6‎‏ ویروس پاپیلومای انسانی 16، دینامیک مولکولی، شیمی درمانی، طراحی دارو
 • مریم زارع زاده مهریزی، محمد مجدی زاده*، محبوبه زارع زاده مهریزی، علیرضا افشون، مهتاب ژیان مهریزی، بی بی فاطمه حقیرالسادات صفحات 15-26
  با توجه به مشکلات استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری ها از جمله فراریت و اثرگذاری غیر هدفمند و نقش فناوری نانو در کاهش این چالش ها، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به فرمولاسیون نانویی حاوی اسانس میخک به منظور استفاده در تحقیقات دندانپزشکی انجام شد. چهار فرمولاسیون لیپوزومی حاوی اسانس میخک با استفاده از فسفاتیدیل کولین و کلسترول به روش لایه نازک و گرمایی به صورت جداگانه تهیه شد. بازده بارگذاری، اندازه، شاخص پراکندگی و پتانسیل زتا نانوذرت (با استفاده از زتا سایزر) سنجیده شد. در هر کدام از روش های ساخت، فرمولاسیونی که شاخصه های فیزیکوشیمیایی مناسبی داشت به منظور بررسی الگوی رهایش اسانس و شکل ظاهری نانوذرات(با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی)، انتخاب گردید. همچنین سمیت نانولیپوزوم های حاصل از فرمولاسیون های منتخب، به روش MTT بر رده سلولی فیبروبلاست انسانی (HFF) سنجیده شد. بازده بارگذاری، اندازه ذرات و پتانسیل زتا برای فرمولاسیون منتخب حاصل از روش لایه نازک به ترتیب 57/50%، nm3/123 و mV6/18- بود و برای روش گرمایی به ترتیب 43/55%، nm4/121 و mV2/19- بود. رهایش اسانس از فرمولاسیونهای منتخب آهسته و پیوسته و وابسته به pH بود. نانولیپوزوم های ساخته شده به روش گرمایی نسبت به روش لایه نازک سمیت کمتری برای رده سلولی HFF ایجاد نمودند. با توجه ویژگی های فیزیکوشیمیایی مناسب نانولیپوزوم های حاوی اسانس میخک و سمیت بسیار کم نانولیپوزوم های ساخته شده به روش گرمایی برای سلولهای سالم HFF، می توان این نانو لیپوزومها را برای انجام تحقیقات بیشتر در حوزه بهداشت دهان و دندان پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: نانو لیپوزوم، میخک، دندانپزشکی، روش لایه نازک، روش گرمایی
 • حبیب الله صادقی، آرش شکوری*، محمدجواد محمدی صفحات 27-37

  هدف از این مطالعه بررسی رژیم غذایی ماهیان مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده توسط گرگور در فصول نمونه برداری در صیدگاه کنارک در استان سیستان و بلوچستان بود. نمونه ها برای انجام مطالعات بیولوژیکی در بازه زمانی مهرماه تا دی ماه 1400 جمع آوری شدند. بر اساس داده های بدست آمده، بیشترین تعداد در دی ماه (113 عدد)، و بیشترین دامنه های طولی (2/18 - 2/41 سانتیمتر) و وزنی (24/3886-17/426 گرم) در مهر ماه ثبت شدند. بر اساس نتایج رگرسیون غیر خطی بین طول و وزن، مقادیر پارامترهای a، b و R2 به ترتیب 17038/0، 6962/2 و 9842/0 بودند. همچنین بیشترین میزان شاخص فولتون در آذر ماه (93/0) و کمترین شاخص در مهر ماه (64/0) بدست آمد. بیشترین میزان شاخص شاخص گاسترو-سوماتیک (GaSI) در آذر ماه (02/1) و کمترین میزان نیز در آبان ماه (7/0) مشاهده گردید. همچنین بیشترین شاخص پری معده (SFI) در دی ماه (535/0) و کمترین میزان نیز در آبان ماه (31/0) مشاهده گردید. تغییرات شاخص نسبت معده خالی (ESR) نیز نشان داد میزان این شاخص در طی ماه های مهر 68 درصد، آبان 57 درصد، آذر 34 درصد و دی ماه 41 درصد بوده است. بر اساس نتایج اتساع معده، بیشترین وضعیت معده خالی (53 درصد) و اتساع سه چهارم (13 درصد) در مهر ماه مشاهده شدند. همچنین بیشترین اتساع یک چهارم (18 درصد)، اتساع یک دوم (24 درصد) و معده پر (22 درصد) در دی ماه مشاهده گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین وضعیت تغذیه ماهیان مرکب ببری صید شده توسط گرگور در منطقه کنارک در ماه های نمونه برداری مختلف ارتباط معنی داری وجود دارد و ماهیان مرکب ببری صید شده دارای رژیم غذایی متنوعی(ماهی، سخت پوستان، نرم تنان و سایر موارد هضم شده) در ماه های مختلف نمونه برداری می باشند.

  کلیدواژگان: بندر کنارک، رژیم غذایی، گرگور، ماهی مرکب ببری، محتویات معده
 • محسن احمدپور*، حمیدرضا کامیاب، نفیسه مومنی، کامران نصیراحمدی، محمدحسین سینکاکریمی صفحات 39-49

  تعیین مطلوبیت زیستگاه و فهم رابطه یک گونه با محیط و انتخاب آن به عنوان محل زندگی، یکی از ارکان اصلی مدیریت و مرحله کلیدی در حفاظت گونه های حیات وحش است. ذخیره گاه زیست کره میانکاله از جمله زیستگاه های مهم برای گونه قرقاول خزری (Phasianus colchicus persicus) می باشد که در این مطالعه، مطلوبیت زیستگاه آن مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه با استفاده از 61 نقطه حضور گونه و متغیرهای محیطی شامل فاصله از کاربری کشاورزی، دام داری ها، پاسگاه های محیط بانی، منابع آبی، جاده ها و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی، توسط الگوریتم بیشینه آنتروپی انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب، نزدیکی به منابع آبی، تراکم بالای پوشش گیاهی و نزدیکی به پاسگاه های محیط بانی، نقش زیادی در مطلوبیت زیستگاه گونه داشت. زیستگاه قرقاول خزری در ذخیره گاه زیست کره میانکاله به دلیل تخریب زیستگاه های ساحلی، ایجاد جاده، تبدیل به اراضی کشاوررزی، آتش سوزی عمدی و غیرعمدی پوشش گیاهی، کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در حاشیه بیشه زار و مزارع از مطلوبیت بالایی برخوردار نبود، به طوری که این مطلوبیت بسیار محدود و به زیستگاه های جنوب غربی منطقه متمایل بود.

  کلیدواژگان: مطلوبیت زیستگاه، قرقاول خزری، ‏MaxEnt، ذخیره گاه زیستکره میانکاله
 • زانیار غفوری، سهیل ایگدری*، هادی پورباقر صفحات 51-59

  این مطالعه به منظور بررسی دوشکلی جنسی ماهی بوتک دهان بزرگ (Cyprinion macrostomum) در رودخانه زاب کوچک با استفاده از روش های ریخت سنجی سنتی و هندسی به اجرا درآمد. بدین منظور طی سال 1400، تعداد 37 قطعه ماهی بوتک دهان بزرگ (21 قطعه ماده و 16 قطعه نر) با استفاده از دستگاه ماهیگیر الکتریکی صید شدند. پس از تعیین جنسیت نمونه ها، 18 ویژگی ریختی با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه گیری شدند. همچنین برای استخراج داده های حاصل از شکل بدن در روش هندسی از سمت جانبی هر دو جنس نر و ماده عکس برداری انجام شد سپس از عکس های گرفته شده در نرم افزار tpsDig2 تعداد 16 نقطه لندمارک تعریف و رقومی سازی شدند. داده های استخراج شده با استفاده از آزمون های آماری چند متغیره تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تست تی و من ویتنی، مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج تحلیل تابع تشخیصی (DFA) و T-test هتلینگ شکل بدن در دو جنس نر و ماده تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0>P). جنس نر گونه C. macrostomum عمق بدن بیشتر، پوزه خلفی تر و طول ساقه دمی کمتری نسبت به جنس ماده داشت. دو جنس نر و ماده در  8 صفت ریخت سنجی دارای تفاوت معنی داری با یکدیگر بودند(05/0>P). نتایج این مطالعه عملکرد ریخت سنجی سنتی و هندسی در تمایز دو شکلی جنسی گونه  C. macrostomum تایید نمود

  کلیدواژگان: دوشکلی جنسی، لندمارک، زاب کوچک، بوتک دهان بزرگ
 • رضا دهقان، محمدکاظم خالصی*، سهراب کوهستان اسکندری صفحات 61-76

  فیل ماهی بلوگا (Huso huso) از مهمترین ماهیان تجاری دریای خزر است که تکثیر و پرورش و همچنین استحصال خاویار آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه برای برررسی آنالیز ریخت شناسی به منظور تعیین جنسیت غیر مهاجم در فیل ماهی انجام شد تا در صورت نتیجه گیری مناسب، جایگزین تعیین جنسیت با روش های تهاجمی شود. تعداد 180 قطعه ماهی طی دو هفته از مرکز آبزی گستران ساعی (ساری) مورد زیست سنجی قرار گرفتند. سپس از نمونه ها عکس برداری گردید و عکس ها با تکنیک  TPS(Transaction processing system) جهت تعیین جنسیت بررسی شدند. تست آنوا همگنی داده های ریخت سنجی را نشان داد. آزمون لون وجود واریانس یکنواخت را در کلیه صفات ریخت سنجی نشان داد (05/0 P ≥). نتایج آنالیز تابع متمایزکننده در مورد صفات ریخت سنجی نشان داد که 100درصد ماهیان نر و همچنین 100 درصد ماهیان ماده خصوصیات خود را نشان دادند. بر اساس نتایج این آزمون، به طور میانگین گروه بندی ماهیان نر و ماده به میزان 100 درصد به صورت دقیق انجام گرفت که این دلالت بر جدایی جنس ها بر اساس این آزمون دارد . رسم دندروگرام UPGMA صفات ریخت سنجی بر اساس میانگین پیوستگی نشان داد که نمونه های فیل ماهی بلوگا بر اساس جنس تا حدود بسیار کمی از یکدیگر متمایز بودند. با این حال، تکنیک  TPSتوانست جنس های نر و ماده را از هم تفکیک کند، لذا می توان آن را به عنوان یک روش غیر مهاجم برای تعیین جنسیت ماهیان خاویاری مورد بررسی بیشتر قرار داد.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، تعیین جنسیت غیر مهاجم، فیل ماهی بلوگا
 • شهریار سعیدیان*، نبی خلیلی اقدم، زهرا بقایی فر، سید صالحه هاشمی صفحات 77-98

  بروملین یک عصاره آبی از آناناس است که حاوی مخلوط پیچیده ای از پروتیازهای تیول و اجزای غیرپروتیازی می باشد. در این تحقیق از روش اجرای تحقیق بصورت کاربردی و کمی و با انجام آزمون MTT به گردآوری اطلاعات پرداخته شد. نتایج نشان داد که با افزایش دوز نانولوله های کربنی از mg/L1 به mg/L5 به صورت قابل توجهی بازده جذب، افزایش و ظرفیت جذب، کاهش و با افزایش غلظت اولیه داروی آناهیل ازmg/L 50 به mg/L300 در دوز نانولوله های کربنی g/L1 ظرفیت جذب از mg/g 6/41 به mg/g 2/162 افزایش و در مقابل راندمان جذب از 2/83 درصد به 067/54 درصد کاهش یافت. پارامترهای ایزوترمهای تعادلی جذب نشان داد که رفتار جذب آناهیل بر روی نانولوله های کربن از مدل فرندلیچ بیشتر از مدل لانگمویر تبعیت میکند. همچنین که مقادیر به دست آمده برای پارامتر n در مدل فرندلیچ برای هر دو دما، بالاتر از 2 نشان دهنده جذب مطلوب آناهیل بر روی نانولوله های کربن بود. نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که داروی آناهیل در غلظتهای بالا (100 میکروگرم بر لیتر)، دارای اثر کشندگی بسیار شدیدی است. همچنین نشان داده شد که تاثیر کشندگی داروی آناهیل در ابتدا بیشتر بوده و با گذشت زمان کاهش مییابد. اما در مورد داروی جدید سنتز شده با استفاده از وارد کردن داروی آناهیل به سطح نانولوله های کربنی، میزان کشندگی به یک مقدار ثابت میگراید که این امر نشان دهنده رهایش تدریجی دارو با گذشت زمان بود که مطلوب درمان کارآمد سرطان میباشد.

  کلیدواژگان: بروملین، آنزیم، نانو لوله کربنی، سلول سرطانی
|
 • Shamim Khandan Alamdari, Somayeh Farahmand *, Reza Haji Hosseini, Gholamreza Bakhshi Khaniki Pages 1-14
  Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted infection worldwide, and high-risk HPV types cause about five percent of all cancers worldwide. The chemical drugs used to treat this disease are expensive and have many side effects. Therefore, the use of herbal medicines is increasing. In this regard, the E6 protein, which is a key protein in the initiation of cervical cancer and plays a role in the degradation of P53, was selected as an essential drug target. In this research, two new potential inhibitors named beta-sitosterol (CID_222284) and loncocarpenin (CID_54699185) were identified as potent inhibitors of E6 HPV-16 from the PubChem library by high-throughput virtual screening. Molecular dynamics results show that these compounds bind to E6 protein with high stability. The preparation of ADMET and Swiss ADME profiles indicates that the identified compounds are probably potential candidates against E6 HPV-16 and can be used in chemotherapy by inhibiting the Pgp channel as an adjuvant drug.
  Keywords: E6 protein, human papillomavirus 16, Molecular Dynamics, ‎Chemotherapy, Drug design
 • Maryam Zarehzadeh-Mehrizi, Mohammad Majdizadeh *, Mahboubeh Zarezadeh-Mehrizi, Alireza Afshoun, Mahtab Zhian- Mehrizi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat Pages 15-26
  Considering the problems of using medicinal plants in the treatment of diseases such as high volatility and non-targeted effects, and the role of nanotechnology in reducing these challenges, the present research was conducted with the aim of obtaining a nano formulation containing Clove essential oil for use in dental research. 4 liposomal formulations containing Clove essential oil were prepared using phosphatidylcholine and cholesterol by thin layer and heat methods separately. The encapsulation efficiency, size, polydispersity-index and zeta potential of nanoparticle (by zeta-sizer) were measured. In each of the manufacturing methods, a formulation that had suitable physicochemical parameters was selected in order to check the essential oil release pattern and the morphology of nanoparticles (by SEM). Also, the toxicity of nano-liposomes obtained from selected formulations was measured by MTT method on human fibroblast(HFF) cell line. The encapsulation efficiency, particle size and zeta potential for the selected formulation obtained from the thin layer method were 50.57%, 123.3nm and -18.6mV, respectively, and for the heat method, they were 55.43%, 121.4nm respectively and -19/2mV. The release of essential oil from the selected formulations was slow and continuous and dependent on pH. Nano-liposomes made by heat method caused less toxicity to HFF cell line compared to thin layer method. Considering the suitable physicochemical characteristics of nano-liposomes containing Clove essential oil and very low toxicity of nano-liposomes made by heat method for healthy HFF cells, these nano-liposomes can be suggested to further research in the field of oral and dental health.
  Keywords: Nano-Liposome, Syzygium aromaticum(Clove), Dental, Thin layer ‎method, Heat method
 • Habibollah Sadeghi, Arash Shakouri *, Mohammad Mohammadi Pages 27-37

  This study aimed to investigate the diet of Pharaoh cuttlefish (Sepia pharaonis) caught by pot during the sampling seasons in the Konarak fishing ground located in the Sistan and Baluchestan province. Tiger squid samples were collected for biological studies in the period from October to January 2021. Based on the obtained data, the highest number was recorded in January (113 specimens), and the highest ranges of length (18.2-2.41 cm) and weight (426.17-17.3886 grams) were recorded in October. Based on the results of non-linear regression between length and weight, the values of a, b, and R2 parameters were 0.17038, 2.6962, and 0.9842, respectively. The highest Fulton index was obtained in December (0.93) and the lowest index was obtained in October (0.64). The highest value of the GaSI index was observed in December (1.02) and the lowest value was observed in November (0.7). Also, the highest SFI index was observed in January (0.535) and the lowest in November (0.31). The changes in the ESR index also showed that this index was 68% in October, 57% in November, 34% in December, and 41% in January. Based on the results of gastric dilatation, the highest state of the empty stomach (53%) and three-quarter dilation (13%) were observed in October. Also, most one-quarter dilation (18%), one-half dilation (24%), and full stomach (22%) were observed in January. The results showed that there is a significant relationship between the nutritional status of Pharaoh Cuttlefish caught by fishing trap in the Konarak in different sampling (P<0.05). Also, they have a varied diet (Fish, crustaceans, mollusks, and other digested materials) during different sampling months.

  Keywords: Pharaoh cuttlefish, Konarak pot, stomach contents‎
 • Mohsen Ahmadpour *, Hamid Reza Kamyab, Nafiseh Momeni, Kamran Nasirahmadi, Mohammad Hosein Sinkakarimi Pages 39-49

  Determining the habitat suitability, understanding the relationship between species and environment, and choosing it as a niche is one of the main steps of management and a key step of wildlife species protection. Miankaleh biosphere reserve is one of the important habitats for the Caspian comment pheasant (Phasianus colchicus persicus), and suitability of its habitat was investigated in this study. The modeling of habitat suitability was conducted using 61 occurrence records of the species and environmental variables, including; distance to farm, cattle rearing, ranger’s station, water resources, roads and NDVI; based on the maximum entropy algorithm. We found that proximity to water resources, high density of vegetation, and proximity to ranger’s station play as the major role in habitat suitability of the species, respectively. The habitat of the Caspian comment pheasant was not most suitable in the Miankaleh biosphere reserve due to destruction of coastal habitats, road construction, conversion to agricultural land, intentional and unintentional fires of vegetation, use of pesticides and chemical fertilizers in the edge of woodland and farm. So that, its habitat sustainability was very limited and inclined to the southwestern habitats of the region.

  Keywords: Caspian pheasant, Habitat suitability, Maxent, Miankaleh Biosphere ‎Reserve‎
 • Zaniar Ghafouri, Soheil Eagderi *, Hadi Poorbagher Pages 51-59

  This study was conducted to investigate the sexual dimorphism of Cyprinion macrostomum in the Little Zab River using traditional and geometric morphometric methods. For this purpose, during 2021, 37 specimens (21 females and 16 males) were collected using an electrofishing device. After determining the sex of the collected specimens, 18 morphometric characteristics were measured using a digital caliper. Also, to extract body shape data in geometric method, photographs were taken from the left sides of both males and females. Then, 16 landmark-points were digitized in tpsDig2 software. The extracted data were analyzed using multivariate statistical analysis including principal component analysis (PCA), T.tests and Mann-Whitney.The results of discriminant function analysis (DFA) and T-test of the body shape showed a significant difference between males and females (P<0.05). The males have more body depth, posterior snout, and shorter caudal peduncle length than the females. Males and females had significant differences in 8 morphometric traits (P<0.05). The results of the  present study confirmed the performance of traditional and geometric morphometric methods in the differentiation of the C. macrostomum sexes.

  Keywords: sexual dimorphism, Landmark, Little Zab, Cyprinion macrostomum
 • Reza Dehghan, Mohammad Khalesi *, Sohrab Kohestan Eskandari Pages 61-76

  Beluga (Huso huso) is one of the most important commercial fish in the Caspian Sea, whose reproduction and breeding, as well as caviar extraction, are of special importance. This study was conducted to investigate the morphological analysis for non-invasive sex determination in this sturgeon species to replace the invasive methods in the event of appropriate outcomes. A total of 180 fish were biometried at the Sea Abzigostaran Center, Sari, within 2 weeks. The samples were then photographed and the photos were analyzed by the TPS (transection processing system) technique for sex determination. The ANOVA test showed homogeneity of morphormetric data. Leven's test showed that all the morphometric traits had uniform variances (P ≥ 0.05). The analysis of the distinctive function for morphometric traits indicated that 100% of both male and female beluga samples displayed their characteristics. Overall, the results of this test revealed that on average 100% of the males and females were grouped accurately, which indicates the separation of the sexes based on this test. The UPGMA dendrogram for morphological traits based on the mean correlation showed that the samples of beluga were partially distinguished from each other by gender. However, the TPS technique could distinguish the male and female beluga samples, thus, it could be considered a non-invasive method for the sex determination of sturgeon fish.

  Keywords: morphology, Non-invasive sex determination, Beluga (Huso huso)‎
 • Shahriar Saeidian *, Nabi Khalili Aghdam, Zahra Baghaei Far, Seyedeh Saleheh Hashemi Pages 77-98

  Bromelain is an aqueous extract of pineapple contains a mixture of thiol proteases and non-protease components. In this research, the method of implementing the research was applied and quantitative, and by conducting the MTT test, information was collected. The results showed by increasing the dose of carbon nanotubes from 1 mg/L to 5 mg/L, the absorption efficiency increases significantly and the absorption capacity decreases and by increasing the initial concentration of Anahil drug from 50 mg/L to 300 mg/L in the dose of carbon nanotubes. No g 1/L the absorption capacity increased from 41.6 mg/g to 162.2 mg/g and in contrast the absorption efficiency decreased from 83.2 percent to 54.067 percent. The parameters of the adsorption equilibrium isotherms showed that the adsorption behavior of Anahil on carbon nanotubes follows the Freundlich model more than the Langmuir model. Also, the values ​​obtained for parameter n in the Freundlich model for both temperatures were higher than 2, indicating the favorable adsorption of Anahil on carbon nanotubes. The results obtained from the MTT test showed that the drug Anahil in high concentrations (100 micrograms per liter) has a very strong lethal effect. It was also shown that the lethal effect of Anahil drug was more at the beginning and decreases with the passage of time. But in the case of the new drug synthesized using the introduction of the Anahil drug to the surface of carbon nanotubes, the lethality rate becomes a constant value, which indicates the gradual release of the drug over time, which is desirable for effective cancer treatment.

  Keywords: bromelain, enzyme, Carbon Nanotube, cancer cell