اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آئروژینوزا و ردیابی ژن اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

عفونت های سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک معمولا سخت درمان می شوند و آنتی بیوتیک های محدودی برای درمان وجود دارد. مقاومت این ارگانیسم نسبت به عوامل ضد میکروبی در حال افزایش است و فاکتورهای بیماریزای آن نیز مشخص شده است. لذا در این مطالعه کوتاه، اثر سینرژیسم نانوذره نقره و اریترومایسین علیه سودوموناس آیروژینوزا دارای اگزوتوکسین A جدا شده از ترشح زخم های سوختگی بررسی شد.

مواد و روش کار

در این مقاله کوتاه، 40 نمونه از محل ترشح زخم های سوختگی با سواپ گرفته شد و با انجام تست های تشخیصی و افتراقی استاندارد 26 نمونه سودوموناس آیروژینوزا جدا گردید. وجود ژن اگزوتوکسین A با روش PCR و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با روش کربی بایر ارزیابی شد. سپس اثر مخلوط نانو ذره نقره و اریترومایسین در 10 رقت برای بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی به صورت میکرودیلوشن و مقایسه با نتایج الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری

از 26 نمونه سودوموناس آیروژینوزا 25 نمونه واجد ژن اگزوتوکسین A بودند. برای حداقل غلظت مهاری، این باکتری نسبت به نانو ذرات نقره حساس و نسبت به اریترومایسین مقاوم بود. در آخر اینکه هیچ گونه همکاری بین این دو ماده برای مهار این باکتری وجود نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
379 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.