عوامل تاثیرگذار بر عضویت در صفحات هویتی فیس بوک (مطالعه موردی کاربران ترک زبان ایران)

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عضویت در صفحات هویتی فیس بوک در میان کاربران ترک زبان ایران انجام گرفته است. تحقیق از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمام کاربران ترک زبان ایرانی عضو صفحات هویتی فیس بوک هستند. با احتساب تعداد نفرات پرعضوترین صفحه هویتی فیس بوک (ستارخان) که به قومیت ترکان ایران می پردازد یعنی کاربرانی در حدود 74000 نفر. 382  نفر به عنوان حداقل حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان بررسی و تایید شده و میزان پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 785/0 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد بین ویژگی های محیط مجازی، احساس نیاز به اظهار نظر، احساس خشنودی و اطلاع رسانی با عضویت در صفحات هویتی فیس بوک رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد 46 درصد از واریانس و تغییرات عضویت درصفحات هویتی فیس بوک توسط متغیرهای ویژگی های محیط مجازی، احساس نیاز به اظهار نظر، احساس خشنودی و اطلاع رسانی تبیین می شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169575 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.