سنجش دیدگاه مدیران در خصوص پیاده سازی نظام جانشین پروری با رویکرد شایستگی در بین مدیران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به این که ضرورت انتخاب و انتصاب مدیران بیمارستان ها، یکی از اهداف مهم نظام سلامت محسوب می گردد، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان امکان سنجی استقرار نظام جانشین پروری با در نظر گرفتن شایستگی در میان مدیران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398 انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود. 102 نفر از مدیران مراکز آموزشی- درمانی، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان، مدیران و روسای منابع انسانی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود. پس از تایید روایی مقیاس، پایایی آن به وسیله ضریب Cronbach's alpha، بالاتر از 7/0 برآورد و تایید گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

امکان استقرار نظام جانشین پروری با رویکرد شایستگی از لحاظ وجود و تشخیص شایستگی های مورد نیاز، وضعیت موجود آموزش و بهسازی، نحوه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات، در میان مدیران بیمارستان ها در حد متوسط وجود داشت. همچنین، امکان استقرار نظام جانشین پروری با رویکرد شایستگی از جنبه های «برنامه ریزی و پیش بینی، نحوه کارمندیابی، وضعیت خدمات رفاهی و نگهداشت» در میان مدیران بیمارستان ها وجود نداشت.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده سیاست گذاران نظام سلامت را متوجه اهمیت توجه به شایستگی ها در امر جانشین پروری مدیران بیمارستان ها می نماید و از این طریق بستری جهت افزایش کارایی و اثربخشی در بیمارستان ها فراهم می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169683 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.