رابطه پیشران های کلیدی تجربه مشتریان با ارزش درک شده و وفاداری آنان (مطالعه ای از بازیکنان لیگ برتر فوتبال بعنوان مشتریان داخلی باشگاه ها)

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر باهدف شناسایی رابطه پیشران های کلیدی تجربه مشتری باارزش درک شده و وفاداری بازیکنان در باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی بازیکنان لیگ برتر فوتبال تشکیل با تعداد 328 نفر تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه گیری تمام شمار با افت کمتر از ده درصد به 298 نفر تقلیل یافت. در انجام تحقیق از سه پرسشنامه استفاده گردید. روایی هر سه پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 40 آزمودنی برای پرسشنامه تجربه مشتری سندرسون و لیان (2011) با پایایی 84/0، وفاداری ماهونی (2000) با پایایی 93/0 و ارزش درک شده ی اگرت و اولاگا (2002) با پایایی 88/0 بود. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد: پیشران های کلیدی تجربه ی باارزش درک شده و وفاداری رابطه دارد. تجربه مشتری دارای رابطه معنا داری با وفاداری و ارزش درک شده بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور بود. همچنین بیش ترین میزان رابطه در این تحقیق مربوط به دو متغیر وفاداری و ارزش درک شده بود. باشگاه ها نیاز دارند تا استراتژی های تجربه را بر اساس تنوع خدمات ایمن نمایند و خود را با آن تطبیق دهند و از این طریق برای بازیکنان ایجاد ارزش و وفاداری نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169706 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.