طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی سرد غیرالکلی ایران می باشد. رویکرد پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. به این ترتیب در ابتدا بر اساس بررسی ادبیات تحقیق، مدل اولیه تحقیق طراحی گردید و در بخش دوم و کیفی، داده ها از طریق 16 مصاحبه نیمه باز ساختار یافته گردآوری شد و بر اساس تحلیل محتوی کمی مدلی طراحی گردید. روش نمونه گیری این بخش، نمونه گیری هدفمند بود که نمونه مورد بررسی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. با بازبینی مجدد ادبیات تحقیق و مطابقت آن با مدل بخش کیفی، مدل بخش کیفی طراحی گردید و در بخش سوم، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و روش توصیفی پیمایشی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری برای تبیین مدل تحقیق، به کار گرفته شد. نمونه آماری بخش کمی، 333 مصرف کننده نوشیدنی سرد غیرالکلی بود که به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ داده بودند. نتایج نشان داد هوشیاری مصرف کننده بر نگرش نسبت به محصولات داخلی، ارزیابی محصولات داخلی و ترجیح محصولات داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشت، همچنین تاثیر ارزیابی محصولات داخلی بر نگرش نسبت به محصولات داخلی مثبت و معنادار بود اما تاثیر نگرش نسبت به محصولات بر ترجیح محصولات داخلی معنادار نبود. همچنین وضعیت اقتصادی تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر ارزیابی محصولات داخلی و تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر ترجیح محصولات داخلی را به صورت منفی تعدیل می کند اما تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر نگرش نسبت به محصولات داخلی را تعدیل نمی کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169708 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!