اثر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر فاکتورهای عملکرد کلیوی و میزان مواد معدنی نمونه خون

پیام:
چکیده:
اهداف

 چاقی یکی از بزرگ ترین چالش های سلامت در دنیاست و می تواند به بیماری های کلیوی منجر شود. هدف این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر فاکتورهای عملکرد کلیوی و میزان مواد معدنی نمونه خون در زنان یایسه چاق است.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، 29 زن یایسه چاق به طور تصادفی به سه گروه تمرین، مکمل و تمرین + مکمل تقسیم شدند. BMI آن ها به ترتیب 3/2±28/3، 4/14±30/4 و 67/93±31/4 کیلوگرم بر مترمربع بود. هشت هفته تمرین، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60-45 دقیقه با شدت 75-65 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. گروه مکمل، زیره کوهی را در دو وعده روزانه به مدت هشت هفته دریافت می کردند. قبل و بعد از دوره، شاخص های کراتینین، اوره، اسیداوریک، آهن، روی، سدیم و منیزیوم اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری P≤0/05 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد هیچ یک از فاکتورهای عملکردی کلیوی در گروه ها تغییر معنی داری نداشت. تغییرات درون گروهی شاخص روی در گروه تمرین و تمرین + مکمل به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب 0/041= P و 0/010=P). تغییرات درون گروهی آهن، کاهش و افزایش معنی داری را به ترتیب در گروه تمرین و گروه مکمل نشان داد (به ترتیب 0/001=P و 0/001=P). تغییرات بین گروهی آهن نیز معنی دار بود (0/001=P).

نتیجه گیری

تمرینات هوازی در آب به مدت هشت هفته به تنهایی و همراه با مصرف زیره کوهی تاثیری در فاکتورهای عملکرد کلیوی نداشت، در حالی که تمرین هوازی در آب و مصرف زیره کوهی، هرکدام به تنهایی منجر به تغییر برخی مواد معدنی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
228 -243
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.