بررسی تاثیر اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر اندازه نمونه با توجه به ویژگی تردید حرفه ای

پیام:
چکیده:

هدف این مطالعه بررسی نحوه تاثیرپذیری اقدام حسابرسان از اطلاعات نامربوط و خطای جزیی در مدارک صاحبکار می باشد. همچنین، این مطالعه نقش ویژگی تردید حرفه ای را در ارزیابی اسناد مخدوش و اقدام تردیدآمیز حسابرس مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا، یک مطالعه آزمایشی به منظور بررسی نحوه واکنش حسابرسان نسبت به اسناد مخدوش صاحبکار حاوی اطلاعات نامربوط و خطای جزیی، انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 207 حسابرس شاغل در موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق و بهادار در سال 1398 است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس و همچنین از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد وجود اطلاعات نامربوط و خطای جزیی در مدارک صاحبکار، اقدامات تردیدآمیز حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور خاص، ارایه اطلاعات نامربوط و خطاهای جزیی در شواهد حسابرسی موجب می شود حسابرسان اندازه نمونه را افزایش دهند. این یافته ها نشان می دهد که اسناد مخدوش صاحبکار می تواند موجب رسیدگی های غیرضروی و حسابرسی بیش از حد شود که اتلاف منابع مالی و فرسودگی شغلی حسابرسان را به همراه دارد. همچنین، در راستای مدل نلسون (2009) و هارت همکاران (2013)،  نتایج نشان می دهد ویژگی تردید حرفه ای، اقدامات تردیدآمیز حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد و حسابرسان دارای سطوح بالاتر ویژگی تردید حرفه ای در هنگام ارزیابی شواهد حسابرسی، اقدامات تردیدآمیز بیشتری را انجام خواهند داد و اندازه نمونه بزرگتری را انتخاب می نمایند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد ویژگی تردید حرفه ای رابطه بین اسناد مخدوش و اندازه نمونه را تعدیل می نماید. به عبارت دیگر، اثر اسناد مخدوش صاحبکار بر اقدام تردیدآمیز حسابرسان بستگی به سطح تردید حرفه ای آن ها دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170892 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.