نقش حسابداری ذهنی در رفتار مالیاتی خویش فرمایان (مورد مطالعه: مودیان حقیقی استان فارس)

پیام:
چکیده:

بخش مشاغل یکی از بخش های تامین کننده مالیات است که به دلیل اهمیت و گستردگی می تواند سهم زیادی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابداری ذهنی در رفتار مالیاتی خویش فرمایان است. این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مودیان حقیقی استان فارس در سال 1398 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از نمونه ای شامل 184 مودی حقیقی و با بهره گیری از نرم افزار R بیانگر این است که خویش فرمایان در استفاده از حسابداری ذهنی و محاسبات مربوط به مالیات با یکدیگر متفاوت هستند؛ از این رو، مالیات دهندگان حقیقی را می توان به دو گروه تفکیک کنندگان و یکپارچه کنندگان تقسیم کرد. همچنین نتایج بیانگر این است که بین حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، مالیات دهندگان با احتمال بیشتری برای مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به مالیات بر درآمد، حساب ذهنی جداگانه در نظر می گیرند. افزون بر این، رابطه مثبتی بین دانش مالیاتی و استفاده از حسابداری ذهنی و همچنین بین حسابداری ذهنی و تمکین مالیاتی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، در راستای تامین درآمدهای مالیاتی دولت، توجه به عواملی مانند ارتقای دانش مالیاتی مودیان حقیقی که می تواند بر حسابداری ذهنی و تفکیک ذهنی مالیات قابل پرداخت از درآمد توسط آنها تاثیرگذار باشد، حایز اهمیت ویژه ای است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -394
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170899 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.