مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در ارتباط با انتظارات خانواده بیماران بخش های آی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

پیام:
چکیده:
زمینه

 شناسایی درست انتظارات اعضای خانواده بیماران بستری در بخش آی سی یو یک ضرورت برای پرستاران است. 

هدف

 این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه انتظارات خانواده بیماران بستری در بخش های آی سی یو، از نظر اعضای خانواده و پرستاران شاغل در این بخش ها انجام شد. 
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 147 خانواده بیمار و 137 پرستار بخش های آی سی یو بزرگسالان بیمارستان های  آموزشی قزوین در سال 1397 با روش نمونه گیری سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه مولتر جمع آوری شد و با آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 

نتایج نشان داد که نمره کلی انتظارات و همه زیرمقیاس های آن در اعضای خانواده به طور معنی داری بیشتر از پرستاران است (0/001>P). همچنین نتایج نشان داد که درجه اهمیت و اولویت بندی انتظارات خانواده بیماران از نظر پرستاران و خانواده بیماران بسیار متفاوت است. دلیل بستری بیمار با نمره کل انتظارات و تمام خرده مقیاس ها، همچنین سابقه بستری عضو خانواده با خرده مقیاس های  اطلاعات و نزدیکی رابطه معنی دار نشان داد (0/05>P). در پرستاران، سن و سابقه خدمت آنان نیز با نمره خرده مقیاس های دست یابی به اطلاعات، اطمینان و راحتی رابطه معنی دار را نشان داد (0/05>P).

نتیجه گیری:

 این مطالعه نشان داد نظرات خانواده بیماران و پرستاران در خصوص انتظارات خانواده بیماران بر هم منطبق نیست؛ بنابراین لازم است پرستاران انتظارات اعضای خانواده را نیز مدنظر قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2175430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.