تبیین نگرش اساتید در اجرای منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ارتقای سطح بالندگی دانشجویان از مهم ترین اهداف نظام آموزش عالی است. با توجه به اهمیت ایجاد و تقویت زمینه های توسعه در دانشجویان حوزه علوم پزشکی و تاثیر آن در ارتقای نظام سلامت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تبیین نگرش اساتید در اجرای منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی انجام شد.

روش بررسی

پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که داده های آن در سال تحصیلی 99-1398 از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گردآوری شد و تا رسیدن پاسخ ها به حد اشباع ادامه یافت. بر همین اساس ابتدا 16 نفر از اساتید طبق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها به صورت چهره به چهره و با زمان تقریبی یک ساعت در اتاق کار اساتید انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها طبق شیوه تحلیل مضمون، گام به گام و طی شش مرحله انجام پذیرفت.

یافته ها: 

شرکت کنندگان شامل16 نفر (9 زن و 7 مرد) با رتبه علمی 2 نفر استاد،12 نفر استادیار و2 نفر مربی بودند. ضمن این مطالعه، 25 مضمون پایه استخراج شد و بر اساس هم پوشانی محتوایی، 6 مضمون سازمان دهنده از آن ها به دست آمد که در مرحله بعد، تحت 3 مضمون فراگیر شامل توانمندسازی فردی، توانمندسازی تخصصی و توانمندسازی اجتماعی تقسیم بندی شدند.

نتیجه گیری: 

طبق نتایج پژوهش حاضر، پیامدهای پیاده سازی منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی در ابعاد متعددی بروز داشته است و تاثیرات قابل تاملی در ایجاد بالندگی دانشجویان و به تبع آن ارتقای نظام سلامت کشور دارد. نتایج پژوهش نشان داد طبق نگرش اساتید، مولفه های توانمندسازی فردی، توانمندسازی تخصصی و توانمندسازی اجتماعی در صورت اجرای صحیح منتورینگ قابل دستیابی هستند و به ویژه در حوزه علوم پزشکی اهمیت دارند که به واسطه ماهیت خاص این عرصه، مواجهه مستقیمی با جان و سلامت آحاد انسانی دارد. این مطالعه می تواند زمینه ای برای مطالعات بیشتر مرتبط با منتورینگ در نظام آموزش عالی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2185054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.