تاثیر قارچ های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
قارچ های اکتومیکوریزی با افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، افزایش رشد و جذب عناصر غذایی می توانند در نهالستان های جنگلی سبب افزایش کیفیت و کمیت نهال ها شوند. از این رو به منظور بررسی اثر قارچ های اکتومیکوریزی بر رشد و جذب فسفر در نهال توسکای قشلاقی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل قارچ Cenoccum geophilum، Lactarius sp، مصرف 150 کیلوگرم در هکتار فسفات و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. نمونه خاک جنگلی با مقدار فسفر قابل دسترس کم، پس از استریل کردن با اتوکلاو، داخل گلدان ها توزیع شد. در هر گلدان یک نهال توسکای قشلاقی کاشته شده و با تیمار مورد نظر تلقیح شد. نهال ها در گلخانه ایستگاه تحقیقات بذر و نهال جنگلی شلمان نگهداری شدند. پس از گذشت ده هفته از تلقیح، نهال ها برداشت شده و خصوصیات رویشی و تغذیه ای آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ ها موجب افزایش معنی دار 30 درصدی قطر و ارتفاع و 50 درصدی وزن خشک نهال در مقایسه با تیمار شاهد شده است. همچنین قارچ های اکتومیکوریزی در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب سبب افزایش 18، 82 و 61 درصدی غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در نهال های توسکا شده است. تفاوت درصد کلونیزاسیون ریشه توسکا بین دو قارچ معنی دار بود، ولی از نظر کارایی تلقیح تفاوت معنی داری بین قارچ های اکتومیکوریزی وجود نداشت؛ بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که قارچ های اکتومیکوریزی سبب بهبود رشد و تغذیه نهال های توسکای قشلاقی شده اند، اما مطالعات بیشتری برای شناسایی قارچ های اکتومیکوریزی با کارایی بیشتر ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
295 تا 304
لینک کوتاه:
magiran.com/p2195191 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!