فهرست مطالب

جنگل و فرآورده های چوب - سال هفتاد و سوم شماره 3 (پاییز 1399)

فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب
سال هفتاد و سوم شماره 3 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/08/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد عباس نژاد الچین، علی اصغر درویش صفت*، جواد بذرافشان صفحات 259-270

  برآورد دقیق تبخیر و تعرق واقعی می تواند در برنامه ریزی مدیریت جنگل های هیرکانی که اهمیت زیادی در کاهش شدت تغییرات اقلیمی و همچنین تامین منابع آبی شمال ایران دارد، کمک کننده باشد. روش های مستقیم اندازه گیری تبخیر و تعرق به محدودیت هایی دچار است که از مهم ترین آنها می توان به نقطه ای بودن اندازه گیری ها اشاره کرد. در مقابل، برخی روش های سنجش از دور ایجاد شده اند که حتی می توانند سبب دستیابی به نقشه های تبخیر و تعرق شوند، البته باید قبل از به کارگیری این نقشه ها، صحت و درستی این روش ها ارزیابی شود. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی لحظه ای و روزانه برآوردشده از تصاویر ماهواره لندست 8 و مدل SEBAL در جنگل های هیرکانی است. برای این منظور، تصاویر ماهواره لندست 8 در تاریخ های 04/05/1393 و 08/03/1395 برای 200هزار هکتار از جنگل های هیرکانی در محدوده شهرستان های پل سفید و کیاسر تهیه شد. پس از پردازش و محاسبات، شارگرمای نهان از تصاویر برآورد و برپایه شار گرمای نهان، نقشه های  و  تهیه شد. برای ارزیابی این نقشه ها، مقدار زمینی و با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه های پل سفید و کیاسر و روش پنمن-مانتیث-فایو محاسبه شد. متوسط و  برآوردشده با استفاده از تصاویر و روش سبال به ترتیب در ایستگاه پل سفید 53/0 و 39/5 و در ایستگاه کیاسر 48/0 و 98/4 و متوسط محاسبه شده این دو پارامتر در دو تاریخ یادشده به ترتیب در ایستگاه پل سفید 60/0 و 16/6 و در ایستگاه کیاسر 55/0 و 82/5 است. مقایسه مقادیر برآوردشده با روش پنمن-مانتیث- فایو نشان داد که میانگین اختلاف مطلق برآوردشده برای  و  به ترتیب 068/0 و 809/0 و میانگین درصد اختلاف نسبی برای این دو پارامتر به ترتیب 99/11 و 56/13 درصد است که در مجموع توانایی زیاد رویکرد استفاده شده در تهیه نقشه های تبخیر و تعرق و امکان استفاده کاربردی از این نقشه ها را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: جنگل های هیرکانی، سنجش از دور، لندست 8، نقشه تبخیر و تعرق، SEBAL
 • صغری عزیزی، مسعود طبری کوچکسرایی*، علیرضا فلاح نصرت آباد، سید علی محمد مدرس ثانوی صفحات 271-281

  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر دو قارچ میکوریزی و دو باکتری محرک رشد بر زنده مانی و صفات رویشی نهال های مورد (Myrtus communis L.) در شرایط کم آبی، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای تنش خشکی در سه سطح شامل 100 درصد ظرفیت زراعی (بدون تنش)، 60 درصد ظرفیت زراعی (تنش ملایم) و 30 درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید)، و تیمارهای کود زیستی در هفت سطح شامل شاهد (بدون تلقیح)، قارچ Funneliformis  mosseae و قارچ Rhizophagus intraradices ، ترکیب این دو قارچ، باکتری Pseudomonas fluorescensو باکتریP. putida ، ترکیب این دو باکتری، در سه تکرار در نظر گرفته شد. نتایج آشکار کرد که تنش خشکی سبب کاهش، و تلقیح کودهای زیستی (به ویژه ترکیب قارچ ها، ترکیب باکتری ها) سبب افزایش صفات بررسی شده شد. در تنش کم آبی شدید، تیمارهای ترکیبی قارچ یا باکتری نسبت به شاهد، رویش ارتفاعی را 31-28 درصد، زی توده برگ را 52-51 درصد، زی توده ریشه را 42-36 درصد، زی توده کل را 41-37 درصد و زنده مانی را 50 درصد بهبود بخشیدند. نهال مورد توانست در شرایط خشکی شدید، بدون تلقیح نزدیک به 50 درصد و با تلقیح 100-90 درصد زنده مانی داشته باشد. به طور کلی، با توجه به کاهش اثر مخرب تنش کم آبی با کودهای زیستی بر متغیرهای نهال مورد، استفاده از این کودها به ویژه ترکیب دو قارچ میکوریزی و یا ترکیب دو باکتری محرک رشد می تواند در بهبود شاخص های رشد آن مفید باشد.

  کلیدواژگان: باکتری محرک رشد، زی توده، رویش ارتفاعی، قارچ میکوریزی، نهال مورد
 • ندا قربان زاده، علی اشرف سلطانی طولارود، حسن پوربابایی*، علی صالحی صفحات 283-293

  آگاهی از ساختار وابستگی مکانی ویژگی های مختلف خاک در منابع طبیعی برای دستیابی به تولید بیشتر و مدیریت بهتر تغییرنما برای متغیرهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم کروی بود. دامنه موثر برای این متغیرها به ترتیب 80/530، 20/720 و 80/520 متر به دست آمد. این تحقیق به منظور تعیین عوامل کنترل کننده الگوی مکانی عناصر غذایی پرمصرف (NPK) از راه زمین آمار صورت گرفت. در این تحقیق 150 نمونه خاک از عمق 20-0 سانتی متری جمع آوری و متغیرهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندازه گیری شد. همبستگی مکانی هر متغیر با نیم تغییرنما مشخص و بهترین مدل برازش داده شده برای هر متغیر انتخاب شد. بهترین مدل های برازش داده شده بر نیم با استفاده از روش های درون یابی کریجینگ معمولی، وزن دهی عکس فاصله و اسپلاین یا توابع پایه شعاعی با استفاده از نرم افزار GS+ درون یابی انجام گرفت و دقت نقشه پراکنش متغیرها به کمک معیارهای آماری دقت میانگین خطا و ریشه میانگین مربعات خطا محاسبه شد. نتایج نشان داد که برای متغیرهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم روش کریجینگ در مقایسه با دو روش دیگر، بهترین روش درون یابی در تخمین متغیرها در نقاط نمونه برداری نشده شناخته شد، زیرا دارای بیشترین صحت و کمترین خطا بود. با استفاده از نقشه های تهیه شده در این پژوهش، می توان توصیه مدیریتی برمبنای مناطق همگون جداشده روی نقشه ارایه داد و از این نتایج با توجه به تغییرات عناصر خاک، در کوتاه مدت برای تهیه نقشه های حاصلخیزی خاک، مطالعات ارزیابی اراضی و مدیریت کارامدتر در شمال ایران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، روش های درون یابی، زمین آمار، عناصر پرمصرف
 • احسان کهنه*، امیر لکزیان، علیرضا آستارائی، کاظم خاوازی، محبوبه مظهری صفحات 295-304
  قارچ های اکتومیکوریزی با افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، افزایش رشد و جذب عناصر غذایی می توانند در نهالستان های جنگلی سبب افزایش کیفیت و کمیت نهال ها شوند. از این رو به منظور بررسی اثر قارچ های اکتومیکوریزی بر رشد و جذب فسفر در نهال توسکای قشلاقی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل قارچ Cenoccum geophilum، Lactarius sp، مصرف 150 کیلوگرم در هکتار فسفات و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. نمونه خاک جنگلی با مقدار فسفر قابل دسترس کم، پس از استریل کردن با اتوکلاو، داخل گلدان ها توزیع شد. در هر گلدان یک نهال توسکای قشلاقی کاشته شده و با تیمار مورد نظر تلقیح شد. نهال ها در گلخانه ایستگاه تحقیقات بذر و نهال جنگلی شلمان نگهداری شدند. پس از گذشت ده هفته از تلقیح، نهال ها برداشت شده و خصوصیات رویشی و تغذیه ای آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ ها موجب افزایش معنی دار 30 درصدی قطر و ارتفاع و 50 درصدی وزن خشک نهال در مقایسه با تیمار شاهد شده است. همچنین قارچ های اکتومیکوریزی در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب سبب افزایش 18، 82 و 61 درصدی غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در نهال های توسکا شده است. تفاوت درصد کلونیزاسیون ریشه توسکا بین دو قارچ معنی دار بود، ولی از نظر کارایی تلقیح تفاوت معنی داری بین قارچ های اکتومیکوریزی وجود نداشت؛ بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که قارچ های اکتومیکوریزی سبب بهبود رشد و تغذیه نهال های توسکای قشلاقی شده اند، اما مطالعات بیشتری برای شناسایی قارچ های اکتومیکوریزی با کارایی بیشتر ضروری است.
  کلیدواژگان: توسکا، زی توده، کود زیستی، میکوریزای بیرونی
 • مریم بیرانوند، فرهاد قاسمی آقباش* صفحات 305-315
  لاشبرگ گونه ها در طبیعت در حالت ترکیبی و در کنار یکدیگر تجزیه می شوند. اثرهای ترکیب لاشبرگ ها ممکن است در نتیجه روابط متقابل شیمیایی لاشبرگ ها، ایجاد تغییرات در خردمحیط تجزیه لاشبرگ ها یا ایجاد تغییرات در تنوع میکروارگانیسم های شرکت کننده در فرایند تجزیه ایجاد شود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرهای متقابل سوزن های کاج سیاه (Pinus nigra Arnold) و لاشبرگ عرعر (Ailanthus altissima Mill.) با استفاده از روش کیسه لاشبرگ در پارک جنگلی شاهد ملایر انجام گرفت. به همین منظور 120 کیسه لاشبرگ در منطقه تحقیق نصب شد و در مدت 180 روز با فواصل زمانی 30، 60، 120و 180 روز انکوباسیون صورت گرفت. در این تحقیق، اندازه گیری ماده آلی از دست رفته و اثرهای غیرافزایشی ترکیب لاشبرگ ها در خصوص پویایی و آزادسازی عناصر غذایی بررسی شد. نتایج نشان داد که لاشبرگ عرعر نسبت به سوزن های کاج سیاه از کیفیت بهتری برخوردار است (مقادیر نیتروژن و نسبت C:N در لاشبرگ عرعر به ترتیب: 42/6 میلی گرم بر گرم و 33/0 و در سوزن های کاج به ترتیب 31/3 میلی گرم بر گرم و 71/0). اثرهای غیرافزایشی ترکیب لاشبرگ ها بر نرخ تجزیه و پویایی عناصر غذایی سوزن های کاج سیاه مانند نیتروژن، فسفر و کلسیم مثبت و در مورد پتاسیم و منیزیم بی اثر بود. همچنین اثرهای غیرافزایشی سوزن های کاج بر لاشبرگ عرعر در زمینه پویایی نیتروژن منفی و در مورد فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بی اثر بود. براساس نتایج تحقیق، هیچ اثر غیرافزایشی مثبتی در خصوص آزادسازی عناصر غذایی مشاهده نشد. در کل نتایج این پژوهش اثرهای غیرافزایشی مثبت لاشبرگ عرعر بر سوزن های کاج سیاه را در خصوص تجزیه و پویایی غلظت های نیتروژن، فسفر و کلسیم سوزن ها تایید می کند.
  کلیدواژگان: آزادسازی عناصر، روابط متقابل، فسفر، کیسه لاشبرگ، نرخ تجزیه، نیتروژن
 • اکبر رستم پور هفتخوانی*، علی شکروند شکیبا صفحات 317-331
  در این پژوهش، تقویت عملکرد خمشی CLT سه لایه ساخته شده از صنوبر (populous alba)، چسب و پیچ پانلی برای اعمال فشار بررسی شد. متغیرهای بررسی شده شامل نوع تقویت کننده (ورق آلومینیوم و الیاف شیشه) و آرایش قرارگیری تقویت کننده (آرایش 1 (در قسمت پایین (کششی))، آرایش 2 (در قسمت پایین (کششی) و بالا (فشاری))، آرایش 3 (در پایین، بالا و بین دو لایه پایین) و آرایش 4 (در پایین، بالا و بین لایه ها) بودند. آزمون خمش براساس ASTM D4761  و دستگاه اینسترون انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین MOR و MOE مربوط به جهت طولی پانل های CLT تقویت شده با ورق آلومینیوم با آرایش 3 و کمترین MOR و MOE مربوط به جهت عرضی پانل های CLT تقویت شده با الیاف شیشه با آرایش 1 بود. با تقویت CLT با ورق آلومینیوم، MOR و MOE در جهت عرضی CLT به ترتیب 1/195  و 6/344 درصد و در جهت طولی 3/89 و 8/50 درصد نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. در پی تقویت CLT با الیاف شیشه، MOR و MOE در جهت عرضی پانل CLT به ترتیب 8/42 و 3/21 درصد و در جهت طولی 1/46  و7/12 درصد نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. MOR و MOE نمونه های تقویت شده با ورق آلومینیوم بیشتر از نمونه های تقویت شده با GFRP بود. تقویت CLT سبب تغییر مد شکست از ترد به شکست نرم شد و به تبع آن عملکرد خمشی آنها بهبود یافت.
  کلیدواژگان: اتصال دهنده های مکانیکی، الیاف شیشه، تقویت عملکرد خمشی، چندسازه چوبی با لایه های متقاطع (CLT)، صنوبر، ورق آلومینیوم
 • سیما سپهوند، مهدی جنوبی*، علیرضا عشوری صفحات 333-342

  هدف این پژوهش، ساخت فیلترهای نانویی برای جذب ذرات معلق کوچک‌تر از 5/2 میکرون موجود در هوا با استفاده از نانوالیاف سلولز اصلاح‌شده با فتالیمید است. اصلاح نانوالیاف سلولز با فتالیمید در اسید استیک با نسبت نانوالیاف سلولز به فتالیمید 0:1، 1: 5/0، 1: 1 و 1: 5/1 درصد وزنی انجام گرفت. بررسی توسط آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در اثر اصلاح هیچ تغییر معنی‌داری در ابعاد و ساختار نانوالیاف سلولز ایجاد نمی‌شود، اما با افزایش مقدار فتالیمید سطح ویژه افزایش می‌یابد، درحالی ‌که تخلخل و قطر منافذ کاهش می‌یابد. همچنین نتایج تاثیر درجه حرارت بر میزان جذب ذرات معلق نشان داد که بیشترین جذب ذرات معلق کمتر از 1/0 میکرون مربوط به نانوالیاف سلولزی اصلاح‌شده با فتالیمید 5/1 درصد و دمای 65 درجه سلسیوس (76 درصد) بود. اما جذب ذرات معلق بزرگ‌تر از 3/0 میکرون برای همه نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی خالص و اصلاح‌شده به‌طور جزیی افزایش یافت.

  کلیدواژگان: اصلاح شیمیایی، جذب ذرات معلق 5، 2 میکرون، فتالیمید، نانوالیاف سلولز
 • فرزانه بهارلوئی، وحید وزیری*، فرشید فرجی، هدایت الله امینیان صفحات 343-351

  در این تحقیق تاثیر تیمار قلیایی و مقادیر مختلف رزین بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده باگاس بررسی شد. ذرات باگاس با هیدروکسید سدیم 5 درصد به مدت 120 دقیقه تیمار شد. برای تهیه نمونه ها از باگاس (با و بدون تیمار قلیایی) و چسب اوره فرمالدهید (UF) در سه سطح 8، 10 و 12 درصد وزن خشک ماده اولیه و از کلرید آمونیوم به عنوان هاردنر به مقدار 2 درصد وزن خشک رزین استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار رزین، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی تخته ها افزایش یافت. خواص مکانیکی تخته های ساخته شده از باگاس تیمارشده به طور معنی داری بیشتر از نمونه های ساخته شده از باگاس تیمار نشده بود. در اثر تیمار قلیایی، مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب کاهش یافت. در مقایسه با خواص تخته های تولیدشده با استاندارد اروپا، می توان از باگاس (بدون تیمار قلیایی) و بیشترین مقدار رزین اوره فرمالدهید برای تخته های با اهداف عمومی (تیپ 1) استفاده کرد. اما زمانی که باگاس تحت عمل تیمار قلیایی قرار می گیرد، حتی با کمترین مقدار رزین اوره فرمالدهید، قابلیت به کارگیری برای تخته های با اهداف عمومی (تیپ 1) به منظور استفاده در شرایط خشک وجود دارد.

  کلیدواژگان: باگاس، تیمار قلیایی، مقادیر مختلف رزین، هیدروکسید سدیم
 • محمد امامی نسب، رضا اولادی*، کامبیز پورطهماسی، انوشیروان شیروانی صفحات 353-363
  با وجود اهمیت منطقه رویشی ارسباران، تا کنون پژوهش گاه شناسی درختی در آن انجام نگرفته است. در این پژوهش، برای نخستین بار ظرفیت دو گونه از جنس ارس (گونه درختی آردوج (Juniperusfoetidissima) و درختچه ای چتنه (J.oblonga)) بیا هدف بررسی های اقلیم شناسی درختی در جنگل های ارسباران ارزیابی شد. 25 اصله از هر گونه نمونه برداری شد و مراحل آماده سازی، اندازه گیری پهنای حلقه های رویشی، تطابق زمانی، تعیین شاخص رویشی و ساخت سری زمانی آنها به شیوه های استاندارد انجام گرفت. طول سری های زمانی پهنای حلقه سالیانه ساخته شده برای آردوج و درختچه چتنه به ترتیب حدود 60 و 40 سال بود و زیاد بودن شاخص های آماری کیفیت سری زمانی (میانگین حساسیت (MS)، میزان سیگنال تجمعی (EPS) و سیگنال به اغتشاش (SNR)) در هر دو گونه، پتانسیل زیاد آنها را در بررسی روابط رشد- اقلیم و بازسازی داده های اقلیمی نشان می دهد. بررسی روابط بین رویش و عوامل اقلیمی نشان داد که هر دو گونه واکنش مشابهی به اقلیم دارند: دمای زیاد هوا پیش از فصل رویش اثر مثبتی بر شاخص رویش دارد، در حالی که بهار گرم سبب کاهش رویش می شود. بارندگی پیش از فصل رویش تاثیر معنی داری بر رویش ندارد، درحالی که بارندگی بهاره به شدت رشد عرضی را تحریک می کند. در مجموع، با توجه به پراکنش خوب گونه های جنس ارس در ارسباران و موفقیت آمیز بودن ساخت سری زمانی و ارتباط مستحکم آن با عوامل اقلیمی، می توان از آنها برای تحقیقات اقلیم شناسی درختی بهره برد. برای افزایش طول سری زمانی نیز می توان از گرده بینه های ارس به کار رفته در بناهای قدیمی منطقه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارس، اقلیم شناسی درختی، اهر، ایستگاه هواشناسی، بارش، دما، کلیبر
 • نغمه امانی، رامین ویسی*، مجید کیائی، عبدiلله نجفی، سید اسحاق عبادی صفحات 365-378

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر افزودن لجن فعال کارخانه کاغذسازی، نشاسته کاتیونی و نانو کیتوزان بر ویژگی های فیزیکی و مقاومتی خمیر کاغذ بازیافتی انجام گرفت. به همین منظور، ابتدا لجن فعال در زمان 30 دقیقه با فورفورال 3 درصد پیش تیمار و سپس در حمام بن ماری با دمای 75 و 100 درجه سانتی گراد و زمان های 45 و 90 دقیقه‏ تیمار شد و با نسبت های مختلف با خمیر روزنامه باطله، مخلوط و پالایش شده و نشاسته کاتیونی 5/1 درصد و نانوکیتوزان 2 درصد به آن افزوده شد. نمونه های آزمونی مطابق با استاندارد TAPPI  با وزن پایه 120 گرم بر متر مربع تهیه و ویژگی های فیزیکی و مقاومتی آنها اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد که با افزایش لجن فعال تیمارنشده به خمیرکاغذ بازیافتی، مقاومت به پارگی، مقاومت به حلقه شدن، مقاومت به ترکیدن و تعداد تا شدن کاهش و جذب آب افزایش یافت. با تیمار شیمیایی لجن فعال با فورفورال، افزایش محسوسی در مقاومت به پارگی، مقاومت به حلقه شدن، مقاومت به ترکیدن، مقاومت به تا شدن و کاهش مقاومت کششی و جذب آب مشاهده شد. با افزودن نشاسته کاتیونی و نانو کیتوزان، افزایش چشمگیری در همه ویژگی های مقاومتی و کاهش جذب آب نمونه ها مشاهده شد. بررسی طیف FT-IR نمونه های تیمارشده نشان داد که تیمار فورفورال موجب تقویت و فعال شدن گروه های عاملی هیدروکسیل موجود در سطح الیاف لجن فعال شده می شود، به طوری که مناسب ترین ویژگی ها در سطح 5 درصد لجن در دمای 100 درجه سانتی گراد و زمان 90 دقیقه بوده است.

  کلیدواژگان: فورفورال، کاغذ باطله، لجن فعال، نانوکیتوزان، نشاسته کاتیونی
|
 • Ahmad Abbasnezhad Alchin, AliAsghar Darvish Sefat *, Javad Bazrafshan Pages 259-270

  Hyrcanian forests play an important role in absorbing carbon dioxide and reducing the severity of climate change and global warming. The accurate estimation of actual evapotranspiration can help to plan for conservation and management of these forests and their water resources. Direct measurement methods for evapotranspiration have limitations, one of the most important of them is the pointed measurements. Methods for distance measuring have been developed to address these constraints. The purpose of this study was to prepare and estimate actual instantaneous () and daily () evapotranspiration maps from Landsat 8 satellite imagery and SEBAL model in Hyrcanian forests. For this purpose, Landsat 8 satellite images were prepared in two different dates, i.e. 2014/7/26 and 2016/5/28 in 200 thousand hectares of Hyrcanian forests in the cities of Pol-Sefid and Kiasar, and after processing and calculations, latent heat flux was estimated from images and from that basis,  and  maps were prepared. To evaluate these maps,  and land values were calculated using weather data of Pol-Sefid and Kiasar stations and the FAO Penman Monteith method. The estimated  and  means at the Pol-Sefid station were 0.53 and 5.39 and at Kiasar station, 0.48 and 4.98 respectively. The calculated mean of these two parameters, respectively, were 0.60 and 6.16, at the Pol-sefid station and 0.55 and 5.82, at the Kiasar station. The results showed that the percentage of estimated relative differences for  and is 0.068 and 0.809 respectively, and mean percentage of estimated relative differences for  and is 11.99% and 13.56%, respectively, which in total shows the high ability of the used approach for evapotranspiration maps.

  Keywords: Hyrcanian forests, evapotranspiration map, remote sensing, Landsat 8, SEBAL
 • Soghra Azizi, Masoud Tabari Kouchaksaraeai *, Alireza Fallah Nosrat Abad, Seyed Ali Mohammad Modares Sanavi Pages 271-281

  The present study was carried out to investigate the effect of two mycorrhizal fungi and two growth-promoting rhizobacteria on survival and growth traits of Myrtus communis L. in water deficit conditions, as a completely randomized factorial design. Drought stress in three levels: 100% field capacity (without stress), 60% field capacity (mild stress) and 30% field capacity (severe stress) and biofertilizer in seven levels: control (without inoculation); inoculation with mycorrhizals of Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, and combination of these two fungi; inoculation with rhizobacterias of Pseudomonas fluorescens, P. putida, and combination of these two bacteria was considered in three replicates. Drought stress reduced and biofertilizers (in particular, composition of fungus, and combination of bacterias) increased the studied traits. In severe water deficit, combined treatments of fungal or bacterial improved height increment by 28-31%, leaf biomass by 51-52%, root biomass by 36-42%, total biomass by 37-41% and survival by 50% compared with the control (non-inoculation) ones. In severe drought stress, almost 50% of the seedlings survived without inoculation and 90-100% of them with inoculation, indicating the high tolerance of this species to drought. Due to the reduction of the destructive effect of water stress on M. communis seedling traits using biofertilizers, the use of these treatments, especially the combination of two fungi of Funneliformis mosseae and Rhizophagus intraradices or two rhizobacteria of Pseudomonas fluorescens and P. putida can be useful to improve seedling's growth characteristics.

  Keywords: Biomass, common myrtle seedling, growth-promoting rhizobacteria, Height growth, Mycorrhizal fungi
 • Neda Ghorbanzadeh, Ali Ashraf Soitani Tularood, Hassan Pourbabaei *, Ali Salehi Pages 283-293

  It is important to be aware of the spatial dependence structure of different soil properties in natural resources to achieve more production and better management. This study aimed to determine the determining factors controlling spatial variations of macronutrient (NPK) by geostatistics. In the present study, 150 surface soil samples were collected from forests of northern Iran and some variables, including nitrogen, phosphorus and potassium were measured. The half-variance was selected to determine the spatial correlation and the best fitted models on half-variance for variables of nitrogen, phosphorus and potassium were spherical. Also, the effective range for these variables was obtained, which was equal to 530/80, 720/20 and 520/80 meters, respectively. Interpolation was performed using traditional Ordinary Kriging (OK), the inverse distance weighting (IDW) and radial basis function (RBF) techniques using ARC GIS and GS+ software and the accuracy of the distribution map of these variables was calculated using mean absolute error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE). According to the results, the OK technique for the variables of nitrogen, phosphorus and potassium variables was considered as the best interpolation method for estimating the variables in areas where sampling was not performed, because it had the highest accuracy and lowest error.

  Keywords: Geostatistics, Macronutrient, interpolation methods, zoning
 • Ehsan Kahneh *, Amir Lakzian, Alireza Astaraii, Kazem Khavazi, Mahbobeh Mazhari Pages 295-304
  Ectomycorrhizal fungi can increase the quality and quantity of seedlings by increasing plant resistance to environmental stresses, and increasing growth and nutrient uptake in forest nurseries. In order to study the effect of ectomycorrhizal fungi on phosphate (P) uptake and growth of Alnus glutinosa seedlings, an experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments including ectomycorrhizal fungi: Cenoccum geophilum, Lactarius sp, 150 kg/ha phosphate and control in three replications. A soil with low available P content were collected from Shalman Forest Seed and Seedling Research Station, and after sterilization by autoclave, was distributed in pots. In each pot, one seedling of Alnus glutinosa were planted and inoculated with the desired treatment. After ten weeks of inoculation, seedlings were harvested and their growth and nutritional characteristics were measured. The results showed that fungi inoculations significantly increased diameter, height and dry weight of seedlings by 30% compared with the control. In addition, ectomycorrhizal fungi increased nitrogen, phosphorus and potassium concentration in alder seedlings by 18, 82 and 61%, respectively. There was a significant difference between the percentages of alder root colonization between two fungi, but there was no significant difference in the efficiency of inoculation between the ectomycorrhizal fungi. It looks like that Lactarius is more effective compared with Cenococcum geophilum. Therefore, it can be concluded that ectomycorrhizal fungi improve growth and nutrition of alder seedlings, but further studies are needed to identify more efficient ectomycorrhizal fungi.
  Keywords: Alder, Biomass, biological fertilizer, ectomycorrhizal
 • Maryam Beyranvand, Farhad Ghasemi Abhbash * Pages 305-315
  In nature, Leaf litter of different plant species is typically mixed and the mixtures decompose together. Leaf litter mixing effects may be caused by chemical interactions between the component leaf litters, by changes in the microenvironment in which the litter is decomposed or by changes in the diversity of associated microorganisms. The purpose of this study was to evaluate the interactions between black pine needles and tree of heaven litters using the litterbag method in Shahed's forest park of Malayer. For this purpose, 120 litterbags placed in the study area and incubated for 180 days at 30, 60, 120 and 180 days. In this study, mass loss was measured and non-additive effects of litter composition was studied regarding the nutrient dynamics and release. The results showed that tree of heaven litter had a higher quality than black pine needles (nitrogen values and C: N ratio of tree of heaven litter were 6.42 mg/g and 0.33 while the values for pine needles were 3.31 mg/g and 0.71, respectively). The non-additive effects of litter mixtures regarding the rate of decomposition and nutrient dynamics of black pine needles such as nitrogen, phosphorus and calcium were positive and neutral for potassium and magnesium. In addition, the non-additive effects of pine needles on the tree of heaven litter was negative in terms of nitrogen dynamics and were neutral regarding phosphorus, potassium, calcium and magnesium. According to the results of the study, no positive non-additive effects was observed on nutrient release. Overall, the results of this study confirmed the positive non-additive effects of tree of heaven litter on black pine needles in terms of the decomposition, dynamics of nitrogen, phosphorus and calcium concentrations of the needles.
  Keywords: Decomposition rate, interactions, litterbag, nitrogen, nutrients releasing, Phosphorus
 • Akbar Rostampour Haftkhani *, Ali Shokrvand Shakiba Pages 317-331
  In this study, flexural reinforcement of 3-layer screwed CLT made of poplar (Populous alba) and polyurethane glue was investigated. Static bending test was performed by Instron according to ASTM D4761. The variables of this study were types of reinforcing (aluminum sheet and glass fiber reinforcement polymer (GFRP) wrap) and arrangements of reinforcers (no.1: bonded on the bottom (tension) side; no.2: bonded on the bottom and top (tension and compression side); no.3: bonded on the bottom, top and between two bottom layers; no.4: bonded on the bottom, top and among layers). The results showed that the higher MOR and MOE were related to major direction of CLT reinforced with aluminum with configuration of no.1. The lower MOR and MOE were observed in minor direction of CLT reinforced with GFRP with configuration of no.1. The increasing percentage of the MOR and MOE in minor direction of CLT reinforced with aluminum were 195.1 and 344.6% and in major direction of them were 89.3 and 50.8%, respectively in comparison with control specimens. When CLT panel were reinforced with GFRP, the increasing percentage of MOR and MOE in the minor direction of CLT were 42.8 and 21.3% and in major direction of CLT were, respectively 46.1 and 12.7% in comparison with control specimens. The results showed that MOR and MOE of CLT reinforced with aluminum sheet were higher than those reinforced with GFRP wraps. Failure modes of CLT were changed by reinforcing from brittle to ductile and consequently increased their flexural strength.
  Keywords: Mechanical fastener, GFRP wrap, flexural performance reinforcement, cross-laminated timber (CLT), poplar, Aluminum Sheet
 • Sima Sepahvand, Mehdi Jonoobi *, Alireza Ashori Pages 333-342

  The purpose of this study was to fabricate nano filters to adsorb particulate matters less than 2.5 μm using phthalimide modified cellulose nanofibers. Modification of cellulose nanoparticles with phthalimide was performed on acetic acid with the cellulose to phthalimide nanofiber ratios of 1:0, 1:0.5, 1:1 and 1:1.5 wt%. Modified cellulose nanofibers were evaluated by various techniques including SEM and ZP (zeta potential). Finally, cellulose nanofibers, both pure and unmodified, were evaluated for the adsorption of particulate matters and compared with the control filter (HEPA). SEM analysis showed no significant change in the size and structure of cellulose nanofibers due to modification, but with increasing phthalimide content, the specific surface area increased while porosity and pore diameter decreased. The results of the effect of temperature on the adsorption of particulate matters showed that the highest adsorption of particulate matters less than 0.1 μm was related to 1.5% phthalimide-modified cellulose nanofibers and 65°C (76%). However, the adsorption of particulate matter was above 0.3 μm for all purified and modified cellulose nanofibers.

  Keywords: chemical modification, adsorption of PM2.5, phthalimide, Cellulose nanofibers
 • Farzaneh Baharlouei, Vahid Vaziri *, Farshid Faraji, Hedayatollah Aminian Pages 343-351

  In this research,the effect of alkali treatment and different amounts of resin on the physical and mechanical properties of particleboard made from bagasse were investigated. Bagasse particles were treated with 5% hydroxide sodium for 120 minutes. In this research, bagasse (with and without alkali treatment) and Urea formaldehyde resin in three different levels (8, 10, 12 percent of dry weight of raw material) as well as ammonium chloride was used as a catalyst at 2 percent level of the dry weight of adhesive. The results showed that with increasing resin amounts, bending strength, modulus of elasticity and internal bonding of boards increased. The mechanical properties of the particleboards made from treated bagasse were superior to the relevant untreated bagasse. Water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water decreased with alkali treatment. Compared with the properties of the boards produced by EN standard, bagasse (without alkali treatment) and the maximum amount of urea formaldehyde resin can be used for general purpose boards (Type P1). But when bagasse is treated with alkali even with the minimum amount of urea formaldehyde resin, it can be used for general purpose boards (Type P1) to be used in dry conditions.

  Keywords: Bagasse, Alkali treatment, Different amounts of resin, Hydroxide sodium
 • Mohammad Emaminasab, Reza Oladi *, Kambiz Pourtahmasi, Anooshirvan Shirvany Pages 353-363
  Despite the importance of Arasbaran forests, no dendrochronological research has been conducted in this region, yet. In this study, for the first time, the potential of two juniper species, Juniperus foetidissima and J. oblonga was evaluated to be used in dendroecology. The first and the second species are respectively in the form of trees and shrubs in Arasbaran forests. Twenty-five trees of each species were samples and the sample preparation, ring width measurements, cross-dating, and construction of tree-ring chronology were performed according to the standard procedures. Developed tree-ring chronologies for juniper tree and shrub covered around 60 and 40 years, respectively. The statistics for evaluating the qualities of chronologies i.e. mean sensitivity (MS), signal-to-noise ratio (SNR), and expressed population signal (EPS) proved the capability of both species to study climate-growth relationships and reconstruction of climate. The relations between radial growth and climatic factors showed that both species have similar responses to climate: high temperature before the growing season promoted the growth while a warm spring reduced growth rate. Rainfall before the growing season had no meaningful effect on growth while spring precipitation strongly stimulated the radial growth. Overall, given the good distribution of juniper species in Arasbaran forest, the success of the developing ring-width series for studied junipers and its strong relationship with climate factors, these species can be used for dendroecological studies. For extending the length of tree ring chronology, juniper logs of old local buildings can also be used.
  Keywords: Dendroecology, juniper, meteorological station, Ahar, Precipitation, temperature, Kaleibar
 • Naghmeh Amani, Ramin Veysi *, Majid Kiaei, Abdollah Najafi, Eshagh Ebadi Pages 365-378

  This study aimed to study the effect of using paper making activated sludge, cationic starch and nano-chitosan on physical and strength properties of old newspaper recycled pulp (ONP). For this purpose, the activated sludge was pre-treated for 30 min in 3% furfural and then treated with it in a water bath at 75 and 100 ° C for 45 and 90 min. Afterwards, it was mixed and refined with waste newsprint paper pulp at different mixing ratios. Finally, cationic starch 1.5% and nano-chitosan 2% were added. The test specimens were prepared from pulps with 120 gr/m2 basis weight according to TAPPI standard and the physical and strengths properties were measured and compared. The results showed that the strengths properties (tear, ring crush test, burst, folding strength) decreased and the physical properties (water absorption) increased with the increase of untreated sludge in ONP. Chemical treatment with furfural sludge showed a tangible increase in tear strength, ring crush test, burst strength and folding strength and a decrease in tensile strength and water absorption. Also, the addition of cationic starch and nano-chitosan significantly increased the strengths properties and decreased water absorption of the samples. FT-IR spectrum of the treated samples showed that treatment with furfural strengthen and activate the functional groups on the surface of sludge fibers.The most appropriate mixing ratio of sludge was at 5% level at 100° C, and 90 min.

  Keywords: Furfural, Newsprint paper, Activated Sludge, nano-chitosan, Cationic starch