کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی (مطالعه موردی شهر همدان)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از جمله عوامل مهم در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بنای تاریخی، کمیت و کیفیت عناصر معماری اعم از عناصر ملموس و غیرملموس است که گردشگر بعد از بازدید در ذهن خود نسبت به آن اثر قضاوت می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر معماری آثار تاریخی شهر همدان در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی سپس کمی) است. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که گردشگران با توجه به ویژگی های فردی خود، معانی مختلفی را از دیدن یک اثر تاریخی دریافت می کند. هم چنین، نتایج نشان داد که متغیرهای نقوش، کتیبه ها، گچ بری و کاشی-کاری بیشترین میزان تکرار در بین مصاحبه گردشگران داشته و از اثرگذاری زیادی در ایجاد کیفیت ذهنی برخوردار هستند. در بخش یافته های کمی، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد به ترتیب متغیرهای نقوش و کتیبه ها 841/0R2=، سرگذشت تاریخی بنا 542/0=R2، گچ بری ها و کاشی کاری ها 509/0=R2، قدمت ساخت 489/0/0=R2، ورودی و پنجره ها 403/=0R2، مصالح، آجرچینی و شکل سازه 388/0=R2، چشم انداز 369/0=R2 و تناسبات سازه 610/0=R2 با کیفیت ادراک ذهنی ارتباط معناداری دارند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که نقش عناصر معماری در کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به تفکیک سن، جنسیت، سطح سواد و تجربه قبلی گردشگر در بازدید از اثر تاریخی در تمامی ابعاد هشت گانه عوامل موثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در سطح 000/0 معنی دار بوده است. در این میان متغیر سطح سواد با مقدار 478/12=F دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
267 تا 292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2196995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!