همبستگی بین تعارض کار-خانواده و شادکامی در کادر پرستاری بیمارستان منتخب تامین اجتماعی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرستاری از جمله مشاغلی است که با مشکلات و عوامل تنش زای فراوانی در محیط کار و خانواده همراه است. هدف از انجام این پژوهش تعیین همبستگی بین تعارض کار- خانواده و شادکامی در کادر پرستاری بیمارستان منتخب تامین اجتماعی می باشد.

روش کار

 پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کادر پرستاری شاغل در یک بیمارستان منتخب تامین اجتماعی بود. 210 تن از کادر پرستاری  با روش غیر تصادفی و سهمیه ای  انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس تعارض کار-خانواده" (Work-Family Conflict Scale) (WFCS) و "پرسشنامه شادکامی آکسفورد" (Oxford Happiness Questionnaire) (OHQ) که دارای روایی و پایایی تایید شده در مطالعات قبلی بود، استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 24  تحلیل شد.

یافته ها

میانگین نمره های تعارض کار- خانواده و شادکامی به ترتیب 89/39 و 62/118 گزارش شد. 6/52 درصد از کادر پرستاری شرکت کننده در پژوهش دارای تعارض زیاد بین کار و خانواده خود هستند. همبستگی شادکامی با متغیر تعارض خانواده-کار معنادار و معکوس بود اما با متغیر تعارض کار- خانواده معنادار نبود (P<0/05).

نتیجه گیری

با توجه به همبستگی معنادار شادکامی با تعارض کار- خانواده، تمرکز بیشتر بر کادر درمان بیمارستان ها و ایجاد محیط حمایتی مناسب جهت تقویت شادکامی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2210091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!