تحلیل رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دنیای تجارت امروز اتخاذ تصمیم درباره ساختار سرمایه، از مسایل بحث برانگیز پیش روی شرکت هاست. پس از انقلاب صنعتی جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت ها مطرح گردید این موضوع اهمیت قدرت مدیر را به عنوان منشا تصمیمات مهم در انتخاب ساختار سرمایه مناسب منعکس می کند. پژوهش حاضر رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 الی 1394 بر مبنای تیوری نمایندگی مورد بررسی قرار می دهد. شاخص قدرت مدیرعامل از روش تحلیل مولفه های اساسی ساخته شده است. سه بعد قدرت مدیرعامل (قدرت خبرگی، قدرت مالکیت و قدرت وضعیت) برای ساخت متغیر قدرت مدیرعامل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش از رهیافت اقتصادسنجی پانل دیتا با اثرات ثابت و روش برآورد استوار استفاده شد. در نهایت مشاهده شد رابطه قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه به U شکل است و این دو متغیر یک رابطه غیرخطی با یکدیگر دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2214293 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!