اثربخشی درمان رفتاری- شناختی بر نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت در زنان مبتلا به طلاق عاطفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

زنان مبتلا به طلاق عاطفی بیشتر در معرض خطر روابط فرازناشویی و خشونت قرار دارند و یکی از روش های موثر در پیشگیری و کاهش مسایل وابسته به طلاق عاطفی و بهبود روابط زوجی، درمان رفتاری-شناختی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان رفتاری- شناختی بر نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت در زنان مبتلا به طلاق عاطفی انجام شد.

روش کار

این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گرو ه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به طلاق عاطفی مراجعه کننده به کلینیک های خدمات روانشناختی شهر دزفول در سال 1397 بودند که از میان آنان 40 نفر با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 16 جلسه 120 دقیقه ای به مدت سه ماه درمان رفتاری-شناختی دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده ها با پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، طلاق عاطفی، خشونت علیه زنان و مقیاس نگرش به خیانت زناشویی جمع آوری و با روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر در نرم افزار SPSS-24  تحلیل شدند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که قبل از درمان بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت زناشویی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<P)، اما بعد از درمان بین گروه ها از نظر هر دو متغیر تفاوت معنی داری وجود داشت و تغییرات در طول زمان از پس آزمون تا پیگیری در گروه آزمایش پایدار ماند (001/0>P). بر اساس نتایج، درمان رفتاری-شناختی باعث کاهش نگرش به روابط فرازناشویی (018/0=P، 278/6=F) و خشونت عیله زنان (0001/0=P، 987/21=F) در زنان مبتلا به طلاق عاطفی شده است. 

نتیجه گیری

نتایج حاکی از تاثیر درمان رفتاری شناختی بر کاهش نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت زناشویی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی بود. بنابراین، توصیه می گردد که مشاوران و روانشناسان خانواده برای کاهش نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت زناشویی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی در کنار سایر روش ها همچون زوج درمانی وخانواده درمانی از درمان رفتاری شناختی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2229838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!