تعیین کیفیت زندگی جنسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلبی: مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

یکی از بخش های زندگی این افراد که به طور معمول مورد غفلت قرار می گیرد زندگی جنسی این افراد می باشد که کیفیت زندگی عمومی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی جنسی و عوامل مرتبط با آن در این بیماران صورت گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 انجام شد. در این مطالعه افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی جنسی، دانش جنسی بعد از انفارکتوس میوکارد (Sexual Knowledge poste Myocardial Infarction Scale)، دانش جنسی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر (Sexual Knowledge poste Coronary Artery Bypass Grafting Surgery Scale) و روابط بین زوجین (Couple Communication Scale) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. علاوه بر این، مقدار p کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج

یافته نشان دادند میانگین نمره کیفیت زندگی جنسی و انحراف معیار در هر دو جنس57/22 ± 02/50 بوده است. بر اساس نتایج ،کیفیت زندگی جنسی با متغیر های روابط بین زوجین با540/0 = r و000/0 = p و دانش جنسی با 322/0 = r و006/0 = p همبستگی مثبت و معنی داری داشته است. علاوه بر این بین نمره کیفیت زندگی جنسی، سن و سطح تحصیلات شرکت کنندگان ارتباط معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که نمره کیفیت زندگی جنسی در بین شرکت کنندگان با انفارکتوس میوکارد و جراحی پیوند عروق کرونر مطلوب نبوده و به فاکتور های مربوط آن باید توجه بیشتری شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
261 تا 270
لینک کوتاه:
magiran.com/p2249524 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!