فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:19 Issue: 3, Mar 2021

International Journal of Reproductive BioMedicine
Volume:19 Issue: 3, Mar 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحات 217-226
  مقدمه

  داده های علمی اخیر از این نکته پشتیبانی می کنند که نحوه بارداری و زایمان ممکن است بر تنظیم اپی ژنتیک و در نتیجه رشد جنین تاثیر بگذارد. پیشنهاد شده است که فاکتور رونویسی اتصال اکتامر OCT4B1 که یک نوع جدید از OCT4 با عملکرد بیولوژیکی هنوز ناشناخته می باشد، نقش بالقوه ای در واسطه پاسخ استرس سلولی داشته باشد. علاوه بر این، فاکتور رشد انسولین مانند 2 (IGF2)، رونوشت مختص مزودرم (MEST) و ژن 10 پدری بیان شده (PEG10) ژن هایی هستند که به عنوان ژن های نقش گذاری شده شناخته می شوند و از طریق تنظیم اپی ژنتیک تنظیم می شوند. تاثیر روش زایمان و حاملگی در تنظیم اپی ژنتیک یک زمینه تحقیقاتی فعال است.

  هدف

  هدف ما بررسی ارتباط سطح بیان Oct4B1 و میزان بیان و متیلاسیون ژن های نقش گذاری شدهIGF2 ، MEST و PEG10 در خون بند ناف نوزادان با روش زایمان و حاملگی بود.

  مواد و روش ها

  نمونه های خون بند ناف از نوزادانی که پس از زایمان واژینال یا سزارین (CS) متولد شده اند با نوزادانی که در موقعیت سفالیک و یا به دلیل موقعیت بریچ با سزارین زایمان شده اند مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، تحقیقات شامل نوزادانی بود که مادرانشان از طریق فن آوری کمک باروری باردار شده اند.

  نتایج

  از نظر آماری اختلاف معنی داری در میزان بیان mRNA بین حالت های مختلف بارداری و زایمان مشاهده نشد (96/0 = p). در ضمن به نظر نمی رسد سطح بیانOct4B1 ،IGF2 ، MEST و PEG10 تحت تاثیر حالت های مختلف بارداری و زایمان قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهد که بیان و الگوهای متیلاسیونOct4B1 ،IGF2 ، MEST و PEG10 در خون بندناف تحت تاثیر نوع حاملگی و زایمان قرار نمی گیرند.

  کلیدواژگان: بارداری، لقاح آزمایشگاهی، کاشت ژنومی، خون جنین
 • صفحات 227-234
  مقدمه

  هماهنگی بین سن جنین و آندومتر در سیکل های انجماد- ذوب مهم است.

  هدف

  هدف بررسی نتایج بالینی در سیکل های انتقال جنین منجمد- ذوب شده (FET) متفاوت با درنظر گرفتن آندومتر آماده شده هماهنگ با مرحله تکاملی جنین ها بود.

  مواد و روش ها

  312 سیکل FET در دو گروه طبقه بندی شد. 1) سیکل های هماهنگ شده (تعداد 177) با انتقال جنین (ET) روز 3 در سومین روز تجویز پروژسترون. 2) سیکل های ناهماهنگ (تعداد 135) با ET روز 2 یا 4 در روز سوم تجویز پروژسترون. مجدد سیکل های ناهماهنگ در دو زیر گروه طبقه بندی شدند: 1) سیکل های ET زود، زمانی که مرحله جنین ها نسبت به سن آندومتر عقب تر بود. 2) سیکل های ET دیر، زمانی که مرحله جنین ها جلوتر از سن آندومتر بود. نتایج بین گروه ها اندازه گیری و مقایسه شد.

  نتایج

  نتایج بارداری بین گروه های A و B به ترتیب تفاوت معناداری در بارداری شیمیایی (1/40% در مقابل 4/27 %، 01/0 p =) و بارداری بالینی       (8/32 % در مقابل 2/22 %، 04/0 = p) نشان داد. در گروه B نسبت به A میزان تمایل به سقط بیشتر و میزان گرایش به تولد زنده پایین تر بود. همچنین تفاوت های معناداری در بارداری شیمیایی، بارداری بالینی و میزان تولد زنده بین گروه A و B ذکر شده است.

  نتیجه گیری

  هنگامی که جنین سه روزه بعد از دریافت سه روز پروژسترون منتقل می گردد، میزان حاملگی و تولد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: آندومتر، انتقال جنین، بارداری، تولد زنده، پروژسترون
 • صفحات 235-244
  مقدمه

  ناباروری ایدیوپاتیک مردانه عمدتا به صورت تجربی درمان می شود. شواهد اخیر نشان داده است که استفاده از محصولات پروبیوتیک -همراه با یا بدون پره بیوتیک- با بهبود پارامترهای اسپرمی در ارتباط است.

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از فمی لاکت (پروبیوتیک + پره بیوتیک) بر مردان مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک است.

  مواد و روش ها

  پنجاه و شش مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک به طور تصادفی و مساوی به دو گروه دریافت کننده ی فمی لاکت و دارونما تقسیم شدند. بیماران در گروه مورد و شاهد به ترتیب 500 میلی گرم فمی لاکت و دارونمای مشابه برای 80 روز دریافت کردند. یک نمونه ی مایع منی پیش از شروع و یکی پیش از پایان دوره ی درمانی از بیماران تهیه شد. افزون بر پارامترهای رایج اسپرمی، نمونه ها از نظر میزان آسیب DNA (آزمونsperm chromatin structure assay)، میزان تنش اکسایشی (رنگ آمیزی BODIPY c11)، و میزان کمبود پروتامین اسپرم (رنگ آمیزی chromomycin-A3) آنالیز شدند.

  نتایج

  تفاوت معنی داری میان مقادیر پایه ی گروه ها مشاهده نشد. پس از مداخله، میانگین غلظت اسپرم ، تحرک، و مورفولوژی طبیعی به طرز معنی داری در گروه فمی لاکت نسبت به گروه دارونما بیشتر بود (05/0p <). در بین دریافت کنندگان فمی لاکت ما شاهد بهبود این پارامترها بودیم: غلظت، تحرک، مورفولوژی غیرطبیعی، پراکسیداسیون لیپید، و شکستگی DNA (02/0p ≤). مشابها، در گروه دارونما ما شاهد کاهش در میانگین مقدار شکستگی DNA پس از اتمام درمان بودیم (03/0 = p)، در حالی که سایر پارامترها تفاوت چشم گیری نکردند.

  نتیجه گیری

  استفاده از فمی لاکت موجب بهبود غلظت، تحرک، و درصد مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم می شود و آسیب به DNA اسپرم را احتمالا از طریق کاهش تنش اکسایشی مایع منی می کاهد.

  کلیدواژگان: ناباروری مردانه، شکستگی DNA، اسپرم، سین بیوتیک، پروبیوتیک، محصولات باروری
 • صفحات 245-254
  مقدمه

  خرفه درختچه ای است که به طور گسترده در طبیعت پخش شده و یکی از گیاهانی است که در جوشانده ها برای درمان بیماری های مختلف از جمله ناباروری استفاده می شود. با این حال، شواهد کمی برای تایید اثرات تولید مثلی آن وجود دارد.

  هدف

  بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه (MEPO)Portulacaoleracea  بر سیستم تولید مثل موش های صحرایی نر.

  مواد و روش ها

  پانزده موش صحرایی نر نژاد ویستار 10 هفته ای با وزن متوسط 183 گرم به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند (5 موش در هر گروه). گروه A (گروه کنترل) فقط آب مقطر دریافت کردند. گروه ب 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم MEPO دریافت کرد. و گروهC  800 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم MEPO را دریافت کرد (همگی به مدت 14 روز). به حیوانات یک شبانه روز پس از تجویز روز 14 ام غذا داده نشد و سپس با جابجایی مهره های گردنی کشته شدند. نمونه های خون، اسپرم، بیضه ها و اپیدیدیم برای تجزیه و تحلیل هورمون های سرمی، اسپرم و بافت شناسی جمع آوری شد.

  نتایج

  در مقایسه با گروه شاهد، تغییر معنی داری در سطح هورمون لوتیین ساز سرم و تستوسترون در هیچ کدام از گروه ها مشاهده نشد. با این حال، گروه C در مقایسه با شاهد افزایش قابل توجهی (020/0 = p) در سطح هورمون های محرک فولیکول را نشان داد و همچنین در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابل توجهی (006/0 = p) در تعداد اسپرم در گروه C مشاهده شد. همچنین تحرک اسپرم در گروه های تحت درمان با MEPO در مقایسه با گروه شاهد به طور قابل توجهی کاهش یافته بود (003/0 = p). در حالی که بیضه ها از نظر ساختمانی هیچ اختلافی را در بین گروه ها نشان ندادند، اپیدیدیم در گروه های تحت درمان با MEPO مقداری احتباس خون را نشان داد.

  نتیجه گیری

  Portulacaoleracea توانایی کاهش تعداد اسپرم و تحرک آن را در دوزهای بالاتر نشان داد.

  کلیدواژگان: Portulacaoleracea، خرفه، بیضه، اپیدیدیم، موش صحرایی، تحرک اسپرم
 • صفحات 255-260
  مقدمه

  اختلال عملکرد تیرویید با عوارض و نتایج نامطلوب بارداری در ارتباط است. با توجه به نبود اطلاعات با اعتبار کافی در مورد محدوده ی مرجع     هورمون های تیرویید در زنان باردار ایرانی به ویژه در یزد این مطالعه طراحی گردید.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین سطح مرجع هورمون تیرویید در یزد انجام شد. مطالعه حاضر به منظور تعیین محدوده مرجع اختصاصی در سه ماهه اول برای هورمون تحریک کننده تیرویید سرم (TSH)، تیروکسین (T4) تریودوتیرونین (T3) انجام شد.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی است. نمونه ی سرم 1148 زن در سه ماهه اول بارداری، برای اندازه گیری تست عملکرد تیرویید (TSH، T4 ، T3) با استفاده از روش ایمونوآنزیمومتری (IEMA) از سپتامبر سال 2018 تا نوامبر 2019 سال مورد بررسی قرار گرفت. محدوده ی استاندارد صدک های 5، 50 و 95 ام برای هورمون تیرویید در نظر گرفته شد.

  نتایج

  میانگین سنی زنان شرکت کننده در این مطالعه 78/28 (15-45 سال) بود. محدوده های مرجع در سه ماهه اول زنان باردار برای هورمون    TSH (mlu/I 2/0-8/3) و (μg/dI 75/12-45/7)  T4و (ng/dI 217-100) T3 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر، عملکرد تیرویید را سه ماهه ی اول بارداری در مرکز ایران، یزد به صورت محلی بررسی و تعیین کرد. یافته های حاصل ممکن است بتواند در مورد سطح هورمون TSH مادری در سه ماهه اول تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: سه ماهه اول بارداری، تیروتروپین، تیروکسین، تری یدوتیرونین
 • صفحات 261-270
  مقدمه

  یکی از بخش های زندگی این افراد که به طور معمول مورد غفلت قرار می گیرد زندگی جنسی این افراد می باشد که کیفیت زندگی عمومی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی جنسی و عوامل مرتبط با آن در این بیماران صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از بیماران قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 انجام شد. در این مطالعه افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی جنسی، دانش جنسی بعد از انفارکتوس میوکارد (Sexual Knowledge poste Myocardial Infarction Scale)، دانش جنسی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر (Sexual Knowledge poste Coronary Artery Bypass Grafting Surgery Scale) و روابط بین زوجین (Couple Communication Scale) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. علاوه بر این، مقدار p کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج

  یافته نشان دادند میانگین نمره کیفیت زندگی جنسی و انحراف معیار در هر دو جنس57/22 ± 02/50 بوده است. بر اساس نتایج ،کیفیت زندگی جنسی با متغیر های روابط بین زوجین با540/0 = r و000/0 = p و دانش جنسی با 322/0 = r و006/0 = p همبستگی مثبت و معنی داری داشته است. علاوه بر این بین نمره کیفیت زندگی جنسی، سن و سطح تحصیلات شرکت کنندگان ارتباط معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که نمره کیفیت زندگی جنسی در بین شرکت کنندگان با انفارکتوس میوکارد و جراحی پیوند عروق کرونر مطلوب نبوده و به فاکتور های مربوط آن باید توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: سلامت جنسی، بیماران، بازتوانی قلب و عروق
 • صفحات 271-282
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCO) یکی از معمول ترین بیماری های اندوکرین در میان زنان می باشد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر درمانی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بعنوان یکی از گیاهانی است که مصرف آن در اسلام توصیه شده است، در سندرم تخمدان پلی کیستیک القا شده بوسیله دهیدروتستوسترون (DHEA) در موش صحرایی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 36 موش صحرایی ماده نژاد ویستار (21 روزه، 10 ± 60 گرم) انجام شد. سپس موش ها به 6 گروه تقسیم بندی شدند که شامل گروه های کنترل، گروه PCO القا شده بوسیله دوزmg/kg  60 دهیدروتستوسترون، گروه PCO + متفورمین (دوز  mg/kg30)، گروه های آزمایش 4، 5 و 6 که دهیدروتستوسترون را بترتیب با دوزهای 50، 100 وmg/kg  200 عصاره سیاه دانه دریافت کردند. بعد از 30 روز درمان، برای ارزیابی هورمون های جنسی، استرس اکسیداتیو، گلوکز و انسولین نمونه های خون گرفته شدند. بافت تخمدان برای مطالعه هیستوپاتولوژیکی استفاده شدند. نتایج با استفاده از تست آماری آنوا و توکی در سطح معنی داری کمتر از5 0/0 آنالیز شدند.

  نتایج

  نتایج ما نشان دادند که سطح سرمی تستوسترون، LH، گلوکز، انسولین و مقاومت انسولینی و همچنین مالون دی آلدهید بطور معنی داری افزایش یافتند (001/0 > p) و سطح پروژسترون (012/0 = p) و آنزیم های آنتی اکسیدانی بطور معنی داری در موش های گروه PCOS کاهش یافتند (001/0 > p).

  نتیجه گیری

  تجویز عصاره به موش های مبتلا PCO منجر به تغییرات معنی دار این فاکتورهای سرمی مذکور نسبت به گروه PCO شد. همچنین عصاره ساختار بافت تخمدان را در موش های PCO بهبود بخشید. نتایج هیستوپاتولوژیکی مطابق با یافته های بیوشیمیایی هستند که نشانگر مفید بودن سیاه دانه در درمان PCO است که دوز بالاتر عصاره از بقیه موثرتر بود.

  کلیدواژگان: سیاه دانه، استرس اکسیداتیو، مقاومت انسولینی، تخمدان پلی کیستیک، موش صحرایی
 • صفحات 283-292
  مقدمه

  یایسگی خاتمه دوران قاعدگی است که بر کیفیت و جنبه های مهم زندگی زنان تاثیر می گذارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین منظم مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D و مکمل های کلسیم در دوره پس از یایسگی بر بافت عضلانی در موش صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 72 موش صحرایی نژاد ویستار (8-12 هفته) به طور تصادفی به گروه های کنترل، دارونما، ویتامین دی، کلسیم، ورزش، کلسیم-ویتامین دی، ورزش-کلسیم، ورزش-ویتامین دی و ورزش- کلسیم-ویتامین دی تقسیم شدند. گروه های کنترل و دارونما به ترتیب با رژیم غذایی استاندارد و روغن کنجد تغذیه شدند. تمامی گروه ها به جز گروه کنترل دو ماه بعد از اوارکتومی، تمرین مقاومتی، کلسیم (mg/ml 35) و ویتامین دی (10000 واحد) مصرف کردند. تعداد هسته سلول های عضلانی و سلول های التهابی، قطر فیبر عضلانی، ضخامت اندومیزیم و فیبر کلاژن دژنره شده با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین بررسی شدند.

  نتایج

  تعداد سلول های عضلانی در گروه های ورزش-ویتامین دی-کلسیم، ویتامین دی-ورزش و ویتامین دی در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت، همچنین تعداد سلول های التهابی در گروه های ورزش-ویتامین دی-کلسیم (46/5 ± 12)، ویتامین دی-ورزش (25/3 ± 14)، ورزش (08/4 ± 13)، ویتامین دی     (26/3 ± 11)، کلسیم-ویتامین دی (01/1 ± 10) و کلسیم-ورزش (87/2 ± 9) افزایش معنی داری نشان دادند. قطر فیبر عضلانی در گروه های ورزش-ویتامین دی-کلسیم و ویتامین دی-ورزش بالاتر از سایر گروه ها بود. ضخامت اندومیزیوم گروه های ورزش-ویتامین دی-کلسیم و ویتامین دی-ورزش نسبت به گروه های کنترل و دارونما بطور معنی داری کاهش یافت (001/0p ≤). فیبر کلاژن دژنره شده در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری در گروه های ورزش-ویتامین دی-کلسیم و ویتامین دی-ورزش نشان داد.

  نتیجه گیری

  ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم می توانند ویژگی های مورفولوژیکی عضلات را در دوره یایسگی بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: یائسگی، عضله، ویتامین D، کلسیم، ورزش
 • صفحات 293-302
  مقدمه

  بیماری های قلبی عروقی علت عمده ی مرگ و میر در سطح جهان می باشد که علت اصلی آن، بیماری عروق کرونر است. جنسیت یکی از عوامل شناخته شده ی بیماری عروق کرونر می باشد. به دلیل اختلاف نظر در مورد اثر سطح سرمی تستوسترون بر روی بیماری عروق کرونر.

  هدف

  این مطالعه جهت بررسی و مقایسه ی سطوح سرمی تستوتسترون آزاد،LH  و FSH در بیماران داوطلب پیوند عروق کرونر با گروه کنترل که از نظر سنی تفاوتی ندارند، صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی مقطعی، همه ی بیماران مرد با میانگین سنی بالای چهل سال بدون سابقه انقارکتوس قبلی، جراحی یا تومور بیضه، شیمی درمانی، نارسایی کلیوی یا کبدی، بدون سابقه مصرف تستوسترون یا سایر داروهای هورمونی که داوطلب انتخابی پیوند عروق کرونر بودند، از مارس 2018 تا مارس 2019 به ترتیب به بیمارستان افشار یزد معرفی شدند. مجموعه ی اطلاعات شخصی بیماران از قبیل سن، شاخص توده ی بدنی، سابقه استعمال دخانیات، مصرف مواد مخدر، آسپرین، بتابلوکر، استاتین و انسولین ثبت گردید. سطح سرمی تستوسترون آزاد و توتال،LH  و FSH اندازه گیری شد سپس نتایج به دست آمده با گروه کنترل که از نظر سنی همسان بودند مورد مقایسه قرار گرفت.

  نتایج

  این مطالعه شامل یکصد نفر، پنجاه بیمار و پنجاه نفر از گروه کنترل بود. مقایسه ی بین دو گروه از نظر میانگین سنی (896/0 = p) و شاخص توده بدنی (313/0 = p) یکسان بود ولی اختلاف معنادار بین دو گروه از نظر مقادیر میزان سطح سرومی آزاد و توتال تستوسترون (001/0 > p) مشاهده شد که در گروه بیمار پایین تر بود. علاوه بر این، یک اختلاف معناداری بین تستوسترون توتال در بیماران دیابتی در مقایسه به غیر دیابتی ها مشاهده شد (007/0 = p). تستوسترون آزاد در بیماران دیابتی دریافت کننده ی انسولین در مقایسه با افرادی که انسولین دریافت نمی کردند، پایین تر بود (004/0 = p). در این مطالعه یک رابطه ی مثبت معنادار بین شاخص توده ی بدنی، تستوسترون آزاد، EF بطن چپ و تستوسترون توتال وجود داشت در حالیکه یک رابطه ی معنادار منفی ما بین طول زمان بستری در بیمارستان و تستوسترون آزاد دیده شد (026/0 = p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه بیانگر این است که بیماران با بیماری عروق کرونر به گونه ای قابل توجه دارای سطح سرمی پایین تری از تستوسترون نسبت به گروه کنترل سالم می باشند.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، تستوسترون، جراحی بای پس عروق کرونر
|
 • Maria Argyraki*, Socrates Katafigiotis, Theofanis Vavilis, Zoe Papadopoulou, Giorgos Tzimagiorgis, Anna-Bettina Haidich, Katerina Chatzimeletiou, Grigoris Grimbizis, Basil Tarlatzis, Maria Syrrou, Alexandros Lambropoulos Pages 217-226
  Background

  Recent scientific data support that the mode of conception and delivery may influence epigenetic regulation and therefore embryo development. Octamer-binding transcription factor 4-B1 (OCT4B1), a novel variant of OCT4 with yet unknown biological function, is suggested to have a potential role in mediating cellular stress response. Furthermore, Insulin-like Growth Factor 2 (IGF2), Mesoderm-specific Transcript (MEST) and paternally expressed gene 10 (PEG10) are genes known as imprinted and are regulated via means of epigenetic regulation. The influence of delivery mode and conception on epigenetic regulation is an active research field.

  Objective

  Our aim was to correlate the expression level of Oct4B1 and the expression and methylation level of IGF2, MEST, and PEG10 imprinted genes with the mode of delivery and conception in the umbilical cord blood of newborns.

  Materials and Methods

  Samples of umbilical cord blood from infants born after vaginal delivery, caesarean section (CS) with the infant in cephalic position and CS due to breech position were examined. Furthermore, the investigation included infants conceived through means of assisted reproductive technology.

  Results

  No statistically significant differences were found in mRNA expression levels between different modes of conception and delivery (p = 0.96). Oct4B1, IGF2, MEST, and PEG10 expression levels do not seem to be significantly affected by different modes of conception and delivery.

  Conclusion

  These results indicate that the expression and methylation patterns of Oct4B1, IGF2, MEST and PEG10 in umbilical cord blood are not affected by the conception and delivery mode.

  Keywords: Conception, Fertilization in vitro, Genomic imprinting, Fetalblood
 • Marjan Omidi, Iman Halvaei, Fatemeh Akyash, Mohammad Ali Khalili, Azam Agha-Rahimi*, Leila Heydari Pages 227-234
  Background

  Synchronization between the embryonic stage and the uterine endometrial lining is important in the outcomes of the vitrified-warmed embryo transfer (ET) cycles.

  Objective

  The aim was to investigate the effect of the exact synchronization between the cleavage stage of embryos and the duration of progesterone administration on the improvement of clinical outcomes in frozen embryo transfer (FET) cycles.

  Materials and Methods

  312 FET cycles were categorized into two groups: (A) day-3 ET after three days of progesterone administration (n = 177) and (B) day-2 or -4 ET after three days of progesterone administration (n = 135). Group B was further divided into two subgroups: B1: day-2 ET cycles, that the stage of embryos were less than the administrated progesterone and B2: day-4 ET cycles, that the stage of embryos were more than the administrated progesterone. The clinical outcome measures were compared between the groups.

  Results

  The pregnancy outcomes between groups A and B showed a significant differences in the chemical (40.1% vs 27.4%; p = 0.010) and clinical pregnancies (32.8% vs 22.2%; p = 0.040), respectively. The rate of miscarriage tended to be higher and live birth rate tended to be lower in group B than in group A. Also, significantly higher rates were noted in chemical pregnancy, clinical pregnancy, and live birth in group A when compared with subgroup B2.

  Conclusion

  Higher rates of pregnancy and live birth were achieved in day-3 ET after three days of progesterone administration in FET cycles.

  Keywords: Endometrium, Embryo transfer, Pregnancy, Live birth, Progesterone
 • Behzad Abbasi, Homayoun Abbasi, Hassan Niroumand* Pages 235-244
  Background

  Idiopathic male infertility is often treated empirically. A recent body of evidence has indicated the association between pro ± prebiotics administration and improvement in semen parameters.

  Objective

  To assess the effect of FamiLact (probiotic + prebiotic) administration on male subjects with idiopathic infertility.

  Materials and Methods

  Fifty-six men with idiopathic male infertility were randomly/equally divided into two groups. Men in the case and control groups received 500 mg of FamiLact and an identical placebo for 80 days, respectively. A semen sample was obtained from each of the participants before initiation and after the termination of the treatment course. Samples underwent regular semen analysis and were further analyzed to assess the level of DNA damage (sperm chromatin structure assay), oxidative stress (BODIPY C11 staining), and protamine deficiency (chromomycin-A3 staining) in spermatozoa.

  Results

  No significant difference was observed between the baseline values of both groups. After intervention, mean sperm concentration, motility, and normal morphology were significantly higher in the FamiLact group compared to the placebo group (p < 0.05). In the FamiLact receivers, we detected improvement regarding the following parameters: concentration, motility, abnormal morphology, sperm lipid peroxidation, and DNA fragmentation (p ≤ 0.02). Likewise, in the placebo group, we noticed a decrease in the post-medication mean value of DNA fragmentation (p = 0.03) while observing no significant difference regarding other parameters.

  Conclusion

  FamiLact administration improves sperm concentration, motility, and abnormal morphology and decrease sperm DNA damage, possibly through alleviating oxidative stress in the seminal fluid.

  Keywords: Male infertility, DNA fragmentation, Sperm, Synbiotics, Probiotics, Fertility agents
 • Izuchukwu Okafor*, Uchenna Somtochukwu Nnamah, Selasie Ahiatrogah, Dorcas Serwaa, Jude Nnaka Pages 245-254
  Background

  Purslane is an edible widely distributed shrub and one of the herbs used in decoctions for the treatment of different ailments including infertility. However, there is a shortage of evidence to validate its reproductive effects.

  Objective

  To investigate the effect of methanolic extract of Portulaca oleracea (MEPO) on the reproductive system of male rats.

  Materials and Methods

  Fifteen 10-wk old male Wistar rats with an average weight of 183 gr were randomly divided into three groups (n = 5/each). Group A (the control group) received distilled water only; group B received 400 mg/kg MEPO; and group C received 800 mg/kg MEPO for 14 days. The animals fasted overnight after the 14th day of administration and euthanized by cervical dislocation. Blood samples, sperm, testes, and epididymis were collected for serum hormones, sperm, and histological analyses.

  Results

  There was no significant change in the serum luteinizing hormone and testosterone levels across all groups when compared to the control. However, group C showed a significant increase (p = 0.020) in follicle-stimulating hormone levels when compared to the control. There was a significant reduction (p = 0.006) in the sperm count in group C when compared with the control group. There was also a significantly reduced (p = 0.003) sperm motility in MEPO-treated groups compared to the control. While the testis showed no abnormalities in its histoarchitecture across groups, the epididymis showed some blood congestion in MEPO-treated groups.

  Conclusion

  Portulaca oleracea showed the ability to reduce sperm count and motility at higher doses.

  Keywords: Portulaca oleracea, Purslane, Testis, Epididymis, Rat, Sperm motility
 • Somaye Gholami, Nasim Namirnian, Marzieh Shukohifar, Foroozandeh Kalantari, Reyhaneh Azizi* Pages 255-260
  Background

  Thyroid dysfunction is associated with negative pregnancy outcomes. There is a lack of reliable information on thyroid hormones in Iranian pregnant women, especially in Yazd.

  Objective

  To determine the safe thyroid hormone levels in women of Yazd and also the first trimester-specific reference ranges for serum thyroid-stimulating hormone (TSH), thyroxine (T4), and triiodothyronine (T3).

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, the serum of 1,148 women in the first trimester of pregnancy was analyzed. Thyroid function tests (TSH, T4, T3) were measured through radioimmunoassay (RIA) [immunoradiometric (IRMA) for TSH]. The study was conducted in Yazd, from September 2018 to November 2019. Reference intervals were defined as the 5th, 50th, and 95th percentiles.

  Results

  The mean age of the participants was 28.78 (± 5.86 yr) (range: 15-45 yr). The thyroid hormones reference intervals in the first trimester were TSH (0.2-3.8 mIU/l), T4 (7.45-12.75, 𝜇g/dl), and T3 (100-217 ng/dl).

  Conclusion

  The results of the present study determined a local thyroid function measurement in the first trimester of pregnancy at a center of Yazd, Iran. This could facilitate the decision-making of maternal TSH level during the first trimester of pregnancy.

  Keywords: First pregnancy trimester, Thyrotropin, Thyroxine, Triiodothyronine
 • Iman Taqizade Firoozjaei, Mohsen Taghadosi*, Zohre Sadat Pages 261-270
  Background

  One of the neglected issues among cardiovascular participants is sexual activity, which can affect their general quality of life.

  Objective

  To evaluate the sexual quality of life and its related factors.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 200 cardiovascular participants, referred to the department of rehabilitation of the Shahid Beheshti Hospital of Kashan, Iran in May 2017. Individuals who met the inclusion criteria filled the demographic characteristics questionnaires, including sexual quality of life questionnaire (SQOL) -female and SQOL-male, sexual knowledge post-myocardial infarction scale (SKS-MI), sexual knowledge after coronary artery bypass grafting surgery scale (SKS-CABG), and couple communication scale (CCS).

  Results

  In this research, the mean score of SQOL of the participants was 50.02 ± 22.57. According to the results, there was a significant and positive association between the scores of SQOL and CCS (r = 0.540, p ≤ 0.0001), SKS-MI (r = 0.322, p = 0.006), and SKS-CABG (r = 0.178, p = 0.046). The maximum association was observed between SQOL and CCS and the minimum association between SQOL and SKS-CABG. Moreover, there was a relationship between the SQOL and participant’s age and level of education.

  Conclusion

  According to the results of the study, the sexual quality of life scores among participants with MI and CABG was not favorable and this participant suffered from a lack of sexual knowledge.

  Keywords: Sexual health, Patients, Cardiovascular rehabilitation
 • Samira Khani, Maasoume Abdollahi, Azam Khalaj, Hamid Heidari*, Somaye Zohali Pages 271-282
  Background

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders among women.

  Objective

  The aim of this study was to investigate the therapeutic effect of hydroalcoholic extract of Nigella sativa (N. sativa) seed as a plant, the consumption of which has been recommended in Islam, on dehydroepiandrosterone (DHEA)-induced PCOS rats.

  Materials and Methods

  This experimental study was carried out on 36 Wistar female rats (3 wk, 60 ± 10 gr). Then rats were divided into 6 groups (n = 6/each): control; PCOS-induced (DHEA 60 mg/kg/sc); PCOS+ Metformine (30 mg/kg); and three experimental groups receiving DHEA + hydroalcoholic extract of N. sativa seeds in doses of 50, 100 and 200 mg/kg, respectively. Blood samples were taken for the evaluation of sexual hormones, oxidative stress, glucose, and insulin after 30 days of treatment. Ovarian tissue was used for histopathological study.

  Results

  The serum levels of luteinizing hormone, testosterone, glucose, insulin resistance, malondialdehyde, and insulin (p ≤ 0.001) and estrogen increased while the levels of progesterone (p = 0.01) and antioxidant enzymes in the PCOS group decreased (p ≤ 0.001).

  Conclusion

  The administration of the N. sativa extract to the PCOS rats resulted in remarkable changes in the serumic factors relative to the PCOS group. In addition, the extract improved the structure of the ovarian tissue in the PCOS rat. The histopathological results which are in accordance with biochemical findings imply that N. sativa seed could be useful in the treatment of PCOS, the higher doses of the extract being more effective.

  Keywords: Nigella sativa seed, Oxidative stress, Insulin resistance, Polycystic ovary syndrome, Rat
 • Seyedeh Zahra Hosseini Sisi, Mohammad Ali Azarbayjani*, Mohammadreza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, Mohammadreza Dehghani Pages 283-292
  Background

  Menopause is the natural termination of menstruation which affects the quality and important aspects of womenchr('39')s life.

  Objective

  To evaluate the effect of regular resistance training (Ex) with vitamin D (Vit. D) and calcium (Ca) supplements in the postmenopausal period on muscle tissue in rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 72 female Wistar rats (8-10-wk old) were randomly divided into control, placebo, Vit. D, Ca, Ex, Ca + Vit. D, Ex + Ca, Ex + Vit. D, and Ex + Ca + Vit. D groups. Control and placebo groups were fed with a standard diet and sesame oil, respectively. Two month after the ovariectomy, Ex, Ca (35 mg/kg), and Vit. D (10000 IU) were administred in all groups except the control. The number of muscle and inflammatory cells, fiber diameter, endomysium thickness, and degenerative collagen fiber area were assessed through hematoxylin-eosin staining.

  Results

  Muscle cell number was increased in the Ex + Vit. D + Ca, Vit. D + Ex, and Vit. D groups compared to the control group; also, inflammatory cell number showed significant increase in the Ex + Vit. D + Ca (12 ± 5.46), Vit. D + Ex (14 ± 3.25), Ex (13 ± 4.08), Vit. D (11 ± 3.26), Ca + Vit. D (10 ± 1.01), and Ca + Ex (9 ± 2.87) groups. Muscle fiber diameter in the Ex + Vit. D + Ca and Vit. D + Ex groups was higher than the other groups. Endomysium thickness was significantly decreased in the Ex + Vit. D + Ca and Vit. D + Ex groups compared to the control and placebo groups (p < 0.001). Degenerative collagen fiber area showed a significant increase in the Ex + Vit. D + Ca and Vit. D + Ex groups (p ≤ 0.001) comparison with the control group.

  Conclusion

  Regular resistance exercise, Vit. D, and Ca supplements can improve muscle morphological features in the postmenopausal period.

  Keywords: Menopause, Muscle, Vitamin D, Calcium, Exercise
 • Shahriar Mali, Kurosh Irani, Seyed Mohammad Mohammadi*, Mohammadtaghi Sarebanhassanabadi Pages 293-302
  Background

  Due to the controversy over the effect of serum testosterone levels on coronary artery diseases, this survey explores the serum levels of free testosterone, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone in candidates for coronary artery bypass graft compared with an age-matched control group and evaluates the associated factors in these participants.

  Objective

  To determine the testosterone level in elective coronary artery bypass grafting participants.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, all male patients aged > 40 yr as candidates for elective coronary artery bypass grafting, who were referred to the Afshar Hospital, Yazd, Iran, from March 2018 to March 2019, were included. In total, 100 men were enrolled (50 cases and 50 controls). Their serum levels of free and total testosterone, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone were measured and the results were compared.

  Results

  The findings indicated a significant difference between the two groups in total and free testosterone (both p < 0.001); they were lower in the case group. There was also a significant difference in the total testosterone of the participants with diabetes mellitus compared with no-diabetic individuals (p = 0.007). Free testosterone of diabetic subjects taking insulin was lower compared with those taking no insulin (p = 0.04). There was also an association between the body mass index and free testosterone, left ventricular ejection fraction and total testosterone, and a significant and negative relation between the duration of hospital admissions and free testosterone (p < 0.05).

  Conclusion

  This study illustrates that participants with coronary artery disease bear a significantly low testosterone level in comparison with the healthy control group.

  Keywords: Coronary artery disease, Testosterone, Coronary artery bypass graft surgery