سنجش میزان تحقق اهداف راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از دیدگاه اعضای هیات علمی کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی و اعتبار علمی جوامع در سطح بین المللی، تولیدات علمی پژوهشگران آن کشور است. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تحقق اهداف راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ایران و سایر کشورهای اسلامی است.

مواد و روش ها:

 پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی ارزیابانه است. جامعه آماری اعضاء هییت علمی تمام وقت دانشگاه های ایران (57000 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش گلوله برفی وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه در قالب آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 

از نظر پاسخگویان تحقق اهداف راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ایران نسبت به سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در زمینه های: 1-جذب انتشارات علمی در سایر کشورهای جهان اسلام 2- فراهم آوری زمینه گسترش، ارتقاء تولید علم و توسعه علم سنجی 3- ایجاد ابزارها و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب برای ارتقاء و پاسخگویی به نیازهای علمی دانشمندان به ترتیب با میانگین رتبه ها و نمره ملاک های 1/97 (1/03)، 1/97 (1/03)، 1/72 (1/28) موفق تر بوده است. همچنین در زمینه های: 1- ایجاد فرصت و تقویت روح نوآوری در علوم انسانی 2- توجه به ضوابط اخلاقی در تولید و نشر علم 3- فراهم آوری امکان ثبت اختراعات و مطالعات بالینی دانشمندان کشورهای اسلامی به ترتیب با میانگین رتبه ها و نمره ملاک های 1/01 (1/99)، 1/01 (1/99)، 1/02 (1/98)، هم ایران و هم سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی موفق نبوده اند.

نتیجه گیری:

 از نظر پاسخگویان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در تحقق اهداف راهبردی در زمینه های توسعه علم سنجی و فراهم آوری ابزار و زیر ساخت برای تعاملات علمی دانشمندان اسلامی، موفق تر عمل کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2260067 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!