فهرست مطالب

علم سنجی کاسپین - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه علم سنجی کاسپین
سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد مسکرپور امیری، مریم یعقوبی*، یعقوب یوسفی صفحات 7-17
  سابقه و هدف

  سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی های خارجی و جلوگیری از خروج غیر ضروری ارز از کشور تاکید دارد. هدف از انجام این مطالعه محاسبه میزان خروج ارز ناشی از چاپ مقالات در مجلات خارجی و ارایه راهکارهای لازم در حوزه پژوهش است.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر، یک مطالعه ترکیبی (کمی- کیفی) بود. در مرحله اول، تمامی مقالات چاپ شده در مجلات خارجی نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus با آدرس دانشگاه های منتخب طی سال 2008 ، 2013 و 2018 به روش سرشماری انتخاب و سپس هزینه انتشار آن ها محاسبه شد. در مرحله دوم، با برگزاری جلسه بحث گروهی متمرکز (FGD) با حضور 15 نفر از خبرگان پژوهش، راهکارهای کاهش خروج ارز در پژوهش های علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و MAXQDA 2018 انجام شد.

  یافته ها: 

  متوسط خروج ارز در سال های 2013 و 2018 به ازای هر مقاله برای دانشگاه A به ترتیب 328 و 290 دلار و برای دانشگاه B به ترتیب 111 و 258 دلار بود. در سال های 2013 و 2018 اختلاف آماری معناداری از لحاظ خروج ارز ناشی از چاپ مقالات بین دانشگاه ها وجود نداشت (P>0.05). راهکارهای کاهش خروج ارز و توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه انتشار مقالات در 3 حوزه اصلی (شامل علم سنجی، ارزیابی اقتصادی نشر و سیاست گذاری انتشارات علمی) و 9 حوزه فرعی استخراج شد.

  نتیجه گیری: 

  چاپ مقالات در مجلات علمی که در خارج از ایران منتشر می شوند می تواند منجر به خروج قابل ملاحظه ارز از کشور و تاثیرات اقتصادی مرتبط با آن شود. نهادهای سیاست گذار علم و فناوری در ایران می توانند با توسعه پایگاه های استنادی داخلی، ایجاد شبکه ارتباطی قوی بین مجلات داخلی و توسعه کمی و کیفی مجلات داخلی به دانشگاه ها کمک نمایند تا از طریق چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی، از خروج ارز از کشور جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: علم سنجی، انتشار مقاله، اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علوم پزشکی
 • مریم امامی*، سمیرا دانیالی صفحات 18-27
  سابقه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت مدارک حوزه کرونا ویروس بر اساس شاخص های علم سنجی و ترسیم نقشه هم تالیفی نویسندگان، سازمان ها و کشورهای تولیدکننده مقاله جهت شناخت هر چه بیشتر این حوزه است.

  مواد و روش ها: 

  روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع علم سنجی است که با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدارک منتشر شده در حوزه بیماری کرونا ویروس در بازه زمانی 1985 تا 2019 میلادی در پایگاه اطلاعاتی وب آوساینس است که در نتیجه، تعداد 6980 مدرک بازیابی شد. در ادامه به منظور تحلیل و ترسیم نقشه هم تالیفی از نرم افزارVOSviewer  استفاده شد.

  یافته ها: 

  از بین نویسندگان برتر حوزه ی کرونا ویروس Christian Drosten با تولید 85 مدرک و دریافت 4835 استناد، Yuen Kwok-Yung با تولید 70 مدرک و دریافت 3862 استناد، Patrick CY Woo با تولید 49 مدرک و دریافت 3160 استناد جایگاه اول تا سوم را از نظر بیشترین میزان هم تالیفی با دیگر نویسندگان این حوزه کسب نموده اند. همچنین نویسندگان برتر حوزه کرونا ویروس 11 خوشه موضوعی و کشورهای برتر حوزه کرونا ویروس 9 خوشه موضوعی و سازمان های برتر حوزه کرونا ویروس 12 خوشه موضوعی را تشکیل داده اند.

  نتیجه گیری:

   در این پژوهش نتایج حاصل از تحلیل شبکه هم تالیفی حوزه کرونا ویروس، به پژوهشگران این امکان را می دهد تا از روابط میان عناصر مهم این حوزه آگاهی یابند و افراد، سازمان ها و کشورهای شاخص در این زمینه را شناسایی نمایند. همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز همکاری و اشتراک دانش میان متخصصان این حوزه با سایر حوزه های علمی شود.

  کلیدواژگان: هم تالیفی، علم سنجی، کرونا ویروس، نقشه علم، همکاری علمی
 • محبوبه خانی، سعید غفاری* صفحات 28-34
  سابقه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف مصورسازی وضعیت همکاری علمی دانشگاه تهران در مجامع بین المللی علمی با استفاده از نمایه استنادی وب آوساینس صورت گرفته است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی است و از فنون علم سنجی برای ترسیم نقشه علم استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه تهران بین سال های 2015 تا پایان سال 2019 است و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و VOSviewer استفاده شده است.

  یافته ها: 

  تحلیل یافته ها نشان داد 32 درصد کل تولیدات دانشگاه تهران با همکاری های بین المللی انجام شده است. از میان موسسات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی و از میان موسسات خارجی "مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه" بیشترین میزان همکاری را با پژوهشگران دانشگاه تهران داشته اند. همچنین پژوهشگران ایران بیشترین ارتباط را با پژوهشگران کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان دارا می باشند. حوزه های "مهندسی"، "علم مواد" و "شیمی" بیشترین مشارکت را با پژوهشگران خارج داشتند.

  نتیجه گیری: 

  همکاری علمی دانشگاه تهران با کشورهای خارجی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

  کلیدواژگان: همکاری علمی، دانشگاه تهران، مجامع بین المللی، وب آو ساینس
 • صدیقه محمداسماعیل*، سعید فارسی صفحات 35-44
  سابقه و هدف

  یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی و اعتبار علمی جوامع در سطح بین المللی، تولیدات علمی پژوهشگران آن کشور است. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تحقق اهداف راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ایران و سایر کشورهای اسلامی است.

  مواد و روش ها:

   پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی ارزیابانه است. جامعه آماری اعضاء هییت علمی تمام وقت دانشگاه های ایران (57000 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش گلوله برفی وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه در قالب آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  از نظر پاسخگویان تحقق اهداف راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ایران نسبت به سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در زمینه های: 1-جذب انتشارات علمی در سایر کشورهای جهان اسلام 2- فراهم آوری زمینه گسترش، ارتقاء تولید علم و توسعه علم سنجی 3- ایجاد ابزارها و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب برای ارتقاء و پاسخگویی به نیازهای علمی دانشمندان به ترتیب با میانگین رتبه ها و نمره ملاک های 1/97 (1/03)، 1/97 (1/03)، 1/72 (1/28) موفق تر بوده است. همچنین در زمینه های: 1- ایجاد فرصت و تقویت روح نوآوری در علوم انسانی 2- توجه به ضوابط اخلاقی در تولید و نشر علم 3- فراهم آوری امکان ثبت اختراعات و مطالعات بالینی دانشمندان کشورهای اسلامی به ترتیب با میانگین رتبه ها و نمره ملاک های 1/01 (1/99)، 1/01 (1/99)، 1/02 (1/98)، هم ایران و هم سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی موفق نبوده اند.

  نتیجه گیری:

   از نظر پاسخگویان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در تحقق اهداف راهبردی در زمینه های توسعه علم سنجی و فراهم آوری ابزار و زیر ساخت برای تعاملات علمی دانشمندان اسلامی، موفق تر عمل کرده است.

  کلیدواژگان: اعضاء هیئت علمی، اهداف راهبردی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ایران
 • آرمان بهاری*، بهنوش مودی صفحات 45-53
  سابقه و هدف

  علیرغم افزایش سهم زنان تحصیل کرده در طول زمان، زنان همچنان در سمت های دانشگاهی و رهبری، جوایز افتخاری و ارتقاء علمی، نقش کمتری دارند. از آنجا که یکی از مهمترین نشانگرهای موفقیت در مشاغل دانشگاهی، تالیف مقالات علمی آن ها است، در این پژوهش به بررسی الگوی همکاری جنسیتی نویسندگان مقالات فصلنامه های جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، جغرافیا و توسعه و مخاطرات محیط طبیعی تا سال 1398 پرداخته شده است.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام مقالات نمایه شده و اطلاعات نویسندگان آن ها در مجله های حوزه جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور، برای هر مقاله عواملی همچون تعداد مقالات چاپ شده در فصلنامه ها، تعداد نویسندگان، تعداد نویسندگان زن، جنسیت نویسندگان اول و رابط، بررسی و با استفاده از آزمون تی مستقل و نرم افزار SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته ها: 

  بررسی ها نشان داد 37/5 درصد مقالات به وسیله سه نویسنده نوشته شده است که نشان از تمایل نویسندگان به همکاری در این حوزه دارد. همچنین فرضیه های اصلی تحقیق مبنی بر عدم وجود تفاوت در جنسیت نویسندگان اول و رابط رد شد و یافته ها نشان داد که زنان سهم کوچکی در جایگاه های نویسندگی مقالات در این فصلنامه ها دارند و به ترتیب تنها در 15/5 و 14/4 درصد مقالات در نقش نویسنده ی اول و رابط حضور داشتند.

  نتیجه گیری:

   گرچه مشارکت زنان در مقالات چاپ شده در فصلنامه های مورد نظر در سال های اخیر افزایش یافت اما همچنان جای خالی آن ها در جایگاه های اصلی مقالات به چشم می خورد و سهم بسیار اندکی در جایگاه اصلی نویسندگان مقالات (نویسنده اول و نویسنده مسیول) دارند.

  کلیدواژگان: نویسندگی، زنان، تولیدات علمی، فصلنامه های جغرافیا
 • یونس نوبخت* صفحات 54-63
  سابقه و هدف

  مطالعات علم سنجی در ترسیم روند توسعه و گسترش علم نقش اساسی دارند. هدف این مقاله، مطالعه ی علم سنجی رساله های حوزه ی اقتصاد اسلامی منتشر شده در ایران از ابتدای سال 1372 تا ابتدای سال 1397 می باشد.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش از 215 عنوان رساله تشکیل شده است که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور منتشر شده اند. داده های پژوهش با بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و Tagol مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان می دهد، دانشگاه امام صادق (ع) با 45، حوزه علمیه قم با 41 و دانشگاه علامه طباطبایی با 16 عنوان رساله، بیشترین تعداد رساله ها را در این حوزه تولید نموده اند. از کل رساله ها؛ 56 عنوان رساله (26 درصد) در موضوع فقه مالی اسلامی بوده، نظام اقتصادی اسلام با 32 (15 درصد) و حقوق مالی اسلامی با 28 عنوان رساله (13 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین روش پژوهش بکارگرفته شده در نگارش رساله ها نیز روش تحلیلی توصیفی با رویکرد فقهی (با 49 مورد و 23 درصد از کل رساله ها) بوده است. همچنین، رشته های آموزشی علوم اقتصادی با 56، علوم اسلامی با 42 و فقه و مبانی حقوق اسلامی با 32 عنوان رساله، بیشترین تعداد رساله ها را در این حوزه منتشر نموده اند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش حاکی از تنوع رساله ها در این حوزه می باشد، لیکن، توجه بیشتر به مباحث اقتصادی، فقهی و حقوقی در این حوزه، موجب مغفول ماندن مباحث فنی مانند مالی و حسابداری در این زمینه شده است.

  کلیدواژگان: پایان نامه، تحلیل محتوا، علم سنجی، اقتصاد اسلامی، ایران
|
 • Mohammad Meskarpour Amiri, Maryam Yaghoubi*, Yaghoub Yousefi Pages 7-17
  Background and aim

  The macro-policies of resistance economy emphasize reducing foreign dependencies and preventing unnecessary currency outflows. The purpose of this study was to calculate the amount of currency outflow resulting from the publication of articles in foreign journals and provide the necessary strategies in the field of research.

  Materials and methods

  The present study was a mixed (quantitative-qualitative) study. In the first step, all articles published in foreign journals indexed in Scopus with the affiliation of selected universities during 2008, 2013 and 2018 were selected by census method, and then the cost of publishing was calculated. In the second step, through holding a focus group discussion (FGD) with the participation of 15 research experts, the strategies for reducing currency outflow in medical science research were examined. Data were analyzed using SPSS 16 and MAXQDA 2018.

  Findings

  In 2013 and 2018, the average outflow of currency was 328 and 290$ per article for university A as well as 111 and 258$ per article for university B, respectively. In 2013 and 2018, there was no statistically significant difference between universities in terms of currency outflow due to the publication of articles (P> 0.05). Strategies for reducing currency outflow and developing resistance economy in the area of article publication were identified in 3 main areas (including scientometrics, economic evaluation of publication and policy making of scientific publications) with 9 sub-areas.

  Conclusion

  Publication of articles in scientific journals published outside of Iran can lead to currency outflow and economic effects. Policy-making institutions in Iran can help universities by developing national citation databases, building a strong communication network between domestic journals and quantitative and qualitative development of national journals to publish articles at reputable national journals to prevent currency outflow.

  Keywords: Scientometrics, Publishing article, Resistance economy, University of Medical Sciences
 • Maryam Emami*, Samira Daniali Pages 18-27
  Background and aim

  The aim of this study was to examine the status of documents related to coronavirus based on scientometric indicators and to draw a co-authorship map of authors, organizations and countries producing an article to get to know this field as much as possible.

  Materials and methods

  This applied-scientometric was conducted using social network analysis. The statistical population of this study was all published documents related to coronavirus from 1985 to 2019 in Web of Science (WoS), and finally, 6980 documents were retrieved. Then, VOSviewer was used to analyze and draw the co-authorship map.

  Findings

  Among the top authors in the field of coronavirus, “Christian Drosten” with 85 documents and 4835 citations, “Yuen Kwok-Yung” with 70 documents and 3862 citations as well as “Patrick CY Woo” with 49 documents and 3160 citations have achieved the first to third place in terms of the number of co-authorship in this field, respectively. Moreover, the top authors, countries and organizations in the field of coronavirus had 11, 9 and 12 thematic clusters, respectively.

  Conclusion

  In this study, the results of co-authorship network analysis on coronavirus allow researchers to learn about the relationships between important elements and identify key individuals, organizations and countries in this field. Besides, the results of this study can pave the way for cooperation and knowledge sharing among experts in this field with other scientific fields.

  Keywords: Co-authorship, Scientometrics, Coronavirus, Science map, Scientific cooperation
 • Mahboobeh Khani, Saeed Ghaffari* Pages 28-34
  Background and aim

  The aim of this study was to illustrate the status of scientific collaboration of the University of Tehran in International Scientific Associations using Web of Science (WoS).

  Materials and methods

  In this applied study, scientometric techniques were used to draw a scientific map. The statistical population included all scientific outputs of researchers affiliated with the University of Tehran from 2015 to 2019. The data were analyzed using Excel and VOSviewer.

  Findings

  The analysis of the findings showed that about 32% of the total outputs of the University of Tehran were done through international collaboration. Among the domestic institutions, the Islamic Azad University and among the foreign institutions, the "National Center for French Scientific Research" had the most collaboration with the researchers of the University of Tehran. Iranian researchers had the most collaboration with researchers from the United States, Canada and Germany. The fields of "Engineering", "Material Science" and "Chemistry" had the most collaboration with foreign researchers.

  Conclusion

  The scientific collaboration of the University of Tehran with foreign countries is in a favorable condition.

  Keywords: Scientific collaboration, University of Tehran, International associations, Web of Science
 • Sedigheh Mohammadesmaeil*, Saeed Farsi Pages 35-44
  Background and aim

  One of the main indicators of the development and scientific credibility of societies at the international level is the scientific outputs of researchers in that country. Therefore, the aim of this study was to determine the extent to which the strategic goals of the Islamic World Science Citation Database (ISC) have been achieved in Iran and other Islamic countries.

  Materials and methods

  In this applied and evaluative survey, the statistical population was full-time faculty members of Iranian universities (57,000 people) and 382 individuals were selected as a sample using Morgan table and entered into the research by Snowball method. Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed through descriptive and inferential statistics by SPSS 21.

  Findings

  According to the respondents, achieving the strategic goals of the ISC has been more successful in Iran than in other member countries of the Organization of the Islamic Conference (OIC) in the following areas: 1- Attracting scientific publications in other countries of the Islamic World, 2- Providing grounds for expansion and development of science production and scientometrics, and 3- Creating tools and suitable software and hardware infrastructures for upgrading and meeting the scientific needs of scientists with average ranks and criterion scores of 1.97 (1.03), 1.97 (1.03) and 1.72 (1.28), respectively. Moreover, both Iran and other member countries of the OIC have not been successful in the fields of: 1- Creating opportunities and strengthening the spirit of innovation in the humanities 2- Paying attention to ethical criteria in the production and dissemination of science 3- Providing the possibility of patents and clinical studies of scientists in Islamic countries with average ranks and criterion scores of 1.01 (1.99), 01.1 (1.99), 1.02 (1.98), respectively.

  Conclusion

  According to the respondents, the ISC has been more successful in Iran compared to other member countries of the OIC in achieving strategic goals in regarding scientometric development and providing tools and infrastructures for scientific interactions of Islamic scientists.

  Keywords: Faculty members, Strategic objectives, Islamic World Science Citation Database, Iran
 • Arman Bahari*, Behnoosh Moody Pages 45-53
  Background and aim

  Despite the increasing share of educated women over time, women still play a lesser role in academic and leadership status, receiving honorary awards and academic advancement. Since compiling academic articles is considered as one of the most significant factors of success in academic careers; therefore, the aim of this study was to evaluate gender cooperation pattern among the authors of articles in Journals of Geography and Urban Planning, Geography and Development, and Natural Environment Hazards until 2019.

  Materials and methods

  In the present applied and descriptive study, the statistical population included all indexed articles and information of authors in the Journals of Geography in Sistan and Baluchestan University. For this purpose, some factors such as the number of articles published in quarterly journals, number of authors, number of female authors as well as gender of first authors and corresponding authors were analyzed using independent t-test in SPSS and Excel.

  Findings

  In reviewing the articles, 37.5% of the articles were written by three authors, indicating the authorschr('39') tendency to collaborate in this field. Moreover, the main hypotheses of the study stating no difference in the gender of the first and corresponding authors were rejected. The findings indicated that women had a small share in the status of writing articles in these quarterly journals and women attended as the first and corresponding authors only in 15.5% and 14.4% of the articles.

  Conclusion

  Although womenchr('39')s participation in the articles published in the quarterly journals has increased during the recent years, their absence still remains in the main status of the articles and they have a very small share in the main status of authors of the articles (first author and corresponding author).

  Keywords: Authorship, Women, Geography journals, Scientific publications
 • Younes Nobakht* Pages 54-63
  Background and aim

  Scientometric studies have a crucial role in drawing up the trend of development and expansion of science. This study aimed at evaluating the scientometric aspects of dissertations published in the field of Islamic economics in Iran during1993-2018.

  Materials and methods

  This applied study was done based on the quantitative content analysis method. The population of the study consisted of 215 dissertations published in universities and educational centers of Iran. Research data were collected using a checklist and analyzed by Excel and Tagol software.

  Findings

  Findings of the study showed that Imam Sadegh University, Qom Seminary and Allameh Tabataba’i University with 45, 41 and 16 dissertations had the highest rank in this field, respectively. From all dissertations, there were 56 (26%) titles on Islamic finance jurisprudence, 32 (15%) on Islamic economic system and 28 (13%) on Islamic financial rights, respectively. Most research methods used in the writing of dissertations were descriptive-analytic based on a jurisprudential approach (49 (23%) cases of all dissertations). Moreover, educational fields of Economic Sciences with 56, Islamic Sciences with 42 as well as Jurisprudence and Principles of Islamic Law with 32 dissertations had the largest number of them.

  Conclusion

  The results of the study indicated a diversity of dissertations in this field; however, more attention to economic, jurisprudential and legal issues in this field caused the negligence of technical topics such as finance and accounting.

  Keywords: Dissertation, Content analysis, Scientometrics, Islamic economics, Iran