تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این نوشتار به ارزیابی نسخی می پردازد که حاوی اشعار عثمان مختاری است و در دسترس استاد همایی نبوده است. نگارنده، با بهره گیری از دو دست نویس تذکره بتخانه و جنگ شماره 5976 در کتابخانه مجلس، به معرفی و تصحیح اشعار نویافته ای از مختاری خواهد پرداخت. در کنار دو جنگ یادشده، اشعار دیگری به نام مختاری در جنگ اسکندرمیرزا، جنگ سعدالهی، نسخه شماره 1084 مجلس و فرهنگ های جهانگیری، رشیدی، مجمع الفرس و انجمن آرای هدایت به دست آمده و معرفی شده است. برخی از این اشعار، به ویژه آنچه در جنگ های اسکندرمیرزا و سعدالهی آمده، نسبتی با مختاری ندارد، اما اغلب اشعاری که در دو جنگ بتخانه و مجلس به مختاری منسوب شده، به احتمال زیاد از اوست گرچه در چاپ مثال زدنی همایی موجود نیست.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2266102 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!