اثر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عشمومی، عزت نفس و خودابزاری

پیام:
چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی، عزت نفس و خودابزاری دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان های شهرستان تبریز است. جامعه مورد بررسی این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان (17-14ساله) شهرستان تبریزند و نمونه شامل یک گروه 42 نفره به عنوان گروه آزمایش و یک گروه 42نفره به عنوان گروه گواه است که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پژوهش شامل هفت فرضیه است؛ سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی که فرضیه های اصلی عبارتند از:1- آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان می‌شود.
2- آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی می‌شود.
آزمون ها عبارتند از: سلامت عمومی گلدبرگ 28-GHQ، عزت نفس کوپراسمیت و خودابزاری A. S. A طرح این تحقیق از نوع پیش تست پس تست با گروه کنترل است؛ بدین معنی که ابتدا آزمون های سلامت عمومی، عزت نفس و خودابزاری به عنوان پیش آزمون بین دو گروه اجرا شد که تفاوت معنی داری مشاهده نشد. سپس گروه آزمایش 16 جلسه(هر هفته یک بار به مدت 2 ساعت) در معرض آموزش قرار گرفتند. در پایان هر دو گروه مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغییری (MANOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج با 05/   a= نشان داد که تفاوتی معنادار بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت های زندگی در افزایش سلامت عمومی، عزت نفس و خودابزاری تاثیر داشته است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
377
لینک کوتاه:
magiran.com/p2268699 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!