شناسایی مولفه های ریسک امنیت اطلاعات در بیمارستان های نظامی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سیستم های اطلاعاتی همواره در خطر سرقت اطلاعات، تغییر اطلاعات و ایجاد وقفه در ارایه خدمات می باشند. پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی شناسایی ریسک امنیت اطلاعات در بیمارستان های نظامی ایران انجام شد.

روش ها:

 این مطالعه یک بررسی کیفی از نوع تحلیل محتوا در سال 1398 بود. جامعه پژوهش 8 نفر از صاحب نظران در حوزه اطلاعات سلامت بودند. جمع آوری اطلاعات به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل چارچوب و بکارگیری نرم افزار MAXQDA 12 انجام شد.

یافته ها: 

تحلیل داده ها منجر به استخراج 78 کد و 16 طبقه در 7 مقوله (مدیریت در امنیت اطلاعات، امنیت اطلاعات بیمار، امنیت اطلاعات در منابع سازمانی، سازماندهی در امنیت اطلاعات، ارتباطات در امنیت اطلاعات، نظارت و کنترل، امنیت تجهیزات) شد. مقوله امنیت اطلاعات در منابع سازمانی دارای بیشترین تعداد کد و دو مقوله مدیریت در امنیت اطلاعات و ارتباطات در امنیت اطلاعات کمترین تعداد کد را به خود اختصاص دادند.

نتیجه گیری:

 برنامه امنیتی سازمان مراقبت بهداشتی به ویژه در بیمارستان های نظامی با چالش های بسیاری مواجه است که در گام اول مواجه با آن، شناسایی ریسک ها و تهدیدات است. سپس بایستی خط مشی، دستورالعمل و برنامه هایی برای رفع یا کاهش این تهدیدات تدوین گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1054 تا 1064
لینک کوتاه:
magiran.com/p2274100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!