بررسی اثر ضد تریکومونایی عصاره متانولی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تریکوموناس واژینالیس تک یاخته تاژک داری است که شایع ترین عفونت غیرویروسی منتقله از راه جنسی در جهان است. در حال حاضر برای درمان تریکومونیازیس از مترونیدازول استفاده می شود که این دارو دارای اثرات جانبی می باشد. در سال های اخیر استفاده از گیاهان و ترکیبات طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضد تریکومونایی عصاره ی متانولی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت آزمایشگاهی می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه ی تجربی، عصاره به روش سوکسله تهیه شد و برای بررسی اثر عصاره ی متانولی گیاه زوفا، بر روی انگل تریکوموناس واژینالیس غلظت های 50، 100، 200، 400، 600، 800، 1000، 1200 و 1400 میکروگرم بر میلی لیتر، تهیه شد. مترونیدازول به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. سپس به تمام لوله ها 105 عدد انگل زنده اضافه و تمامی گروه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری شد و در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت انگل های زنده توسط تریپان بلو و با استفاده از لام نیوبار و میکروسکوپ نوری (به روش Hemocytometer) مورد شمارش قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SigmaPlotTM13 میزان  IC50 برای عصاره فوق محاسبه گردید. لازم به ذکر است تمام مراحل آزمایش در سه نوبت تکرار شد و نتایج به صورت میانگین در نظر گرفته شد.

یافته ها

میزان IC50 عصاره ی متانولی گیاه زوفا بعد از 24، 48 و 72 ساعت برروی انگل تریکوموناس واژینالیس μg/ml 8/965 ،  μg/ml 4/730 و μg/ml 1/542  محاسبه گردید. بالاترین کشندگی (100%)، در غلظت 1400 میکروگرم بر میلی لیتر بعد از 72 ساعت مواجهه مشاهده شد.

نتیجه گیری

عصاره ی متانولی گیاه زوفا در غلظت های مختلف بر رشد انگل تریکوموناس واژینالیس اثر ممانعتی دارد و پیشنهاد می شود بررسی های بیشتر و کامل تر بر روی اجزای تشکیل دهنده ی این گیاه و اثر کشندگی انگل در شرایط درون تنی انجام پذیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275041 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!