افزایش بیان آپولیپوپروتئین D در بافت قلب رت های هیپرتیروئید و هیپو تیروئید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 قلب از ارگان هایی است که تحت تاثیر اختلالات هورمون های تیرویید قرار می گیرد. آپولیپوپروتئین D (آپو D) یک گلیکوپروتئین چند عملکردی است که در بافت های مختلف از جمله بافت قلب بیان می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر کم کاری و پرکاری تیرویید القایی بر سطح پروتئین آپو D در بافت قلب بود.

مواد و روش ها

به منظور القاء کم کاری و پرکاری تیرویید در رت ها به ترتیب از داروی پروپیل تیواوراسیل (ppm 100 PTU,) و داروی لووتیروکسین (ppm 8 L-T4,) به صورت محلول در آب آشامیدنی، به مدت 6 هفته استفاده شد. اندازه گیری هورمون T3 تام سرمی با استفاده از روش الایزا انجام شد. پس از تایید ایجاد مدل، رت ها بی هوش شده و  بافت قلب خارج گردید و بطن و آپکس قلب برای بررسی بافت شناسی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی سطح بیان آپو D از تکنیک ایمونوهیستوشیمی استفاده شد.

یافته ها

بررسی داده ها نشان داد که بیان آپو D در بافت قلب رت های هیپوتیرویید (05/0P≤) و هیپرتیرویید (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داشته است.

نتیجه گیری

یافته ها نشان می دهد که بیان آپو D قلب در هر دو اختلال هیپوتیروییدی و هیپرتیروییدی افزایش می یابد که ممکن است بخشی از یک سیستم ذاتی برای محافظت از قلب در برابر صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو و التهاب در این اختلالات باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
409 تا 414
لینک کوتاه:
magiran.com/p2276835 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!